База тестів

 • Ксеростомiя
 • Ксерофтальмiя
 • Полiпоз товстої кишки
 • Початковi стадiї процесу травлення
 • Iмунологiчний захист
 • Участь у гормональному гомеостазі
 • Мембранне травлення
 • Шийний вiддiл находиться позаду трахеї
 • Грудний вiддiл лежить злiва вiд трахеї
 • Спереду стравохiд перехрещується з дугою аорти
 • Черевний вiддiл стравоходу прилягає до лiвої долi печiнки
 • Шийний відділ находиться попереду трахеї
 • Стравохiдний
 • Грудний
 • Дiафрагмальний
 • Пiддiафрагмальний (абдомінальний)
 • Шлунковий
 • Слизової
 • Пiдслизової
 • М'язової
 • Серозної
 • Підсерозної
 • Фагоцитоз
 • Комплемент
 • Iнтерферон та лiмфокiни
 • Антитiла
 • Лiзоцим
 • Яєчний та сироватковий альбумiн
 • Бета-лактоглобулiн
 • Гама-глобулiн
 • Хлористий натрiй
 • Трансплантацiйнi реакцic
 • Анафiлаксiя
 • Сiнна лихоманка
 • Бронхiальна астма
 • Кропив'янка
 • Вилочкова залоза
 • Пiдшлункова залоза
 • Пейеровi бляшки
 • Кiстковий мозок
 • Лiмфатичнi вузли
 • Розвитку мiсцевої алергiчної реакцiї вiд декiлькох секунд до 30 хвилин пiсля введення препарату
 • Антитiла в сироватцi кровi вiдсутнi
 • У видiленнях iз дихальних шляхiв та кишечника присутнi еозинофiли
 • Гiстамiн не грає суттєвої ролi в цiй реакцic
 • Ацетилсалiцилова кислота з цитопротекторами
 • Бутадiон з антидiабетичними сульфанiламiдними препаратами
 • Антидiабетичнi сульфанiламiднi препарати та антикоагулянти
 • Анафiлактичний шок
 • Контактний дерматит
 • Сiнна лихоманка
 • Кропив'янка
 • Ангiоневротичний набряк Квiнке
 • Приступи бронхiальної астми
 • Реакцiя туберкулiнового типу
 • Аутоалергiчнi реакцiї
 • Реакцiї вiдторження трансплантату
 • Контактний дерматит
 • Рога або гачка
 • Завитка
 • Пiсочного годинника
 • Грушi
 • Правому пiдребер'ї
 • Лiвому пiдребер'ї
 • Епігастрiї
 • Епiгастрiї та пупковiй областi
 • Загальної печiнкової артерiї
 • Верхньої брижової артерiї
 • Селезiнкової артерiї
 • Черевного стовбура та його гiлок - лiвої та правої
 • Соляну кислоту
 • Муцин
 • Пепсиноген та гастриксин
 • Внутрiшнiй фактор Кастла
 • Гiстамiн
 • Кардiальному вiддiлi шлунка
 • В антральному вiддiлi шлунка
 • В тiлi шлунка
 • В днi та тiлi шлунка
 • Мотiлiн
 • Гастрин
 • Соматостатiн
 • Гiстамiн
 • Серотонiн
 • Тучнi (лаброцити)
 • Малi лiмфоцити
 • Фiбробласти i перицити
 • Ecl- клiтини
 • Створюють захисний бар'єр для слизової оболонки шлунка
 • Денатурують бiлки їжi, готуючи їх для подальшого травлення
 • Мають бактерициднi властивостi
 • Ацетилхолiн
 • Гiстамiн
 • Гастрин
 • Iони кальцiю
 • Соматостатин
 • Вазоактивний iнтестинальний пептид
 • Фосфодiестераза
 • Секретин
 • Гістамін
 • Соматостатин
 • Шлунковий iнгiбiторний пептид
 • Ендорфiни
 • Простагландини
 • 7-альфа гідроксилаза
 • Тiреотропiн
 • Циклiчний аденозинмонофосфат
 • Кортикотропiн
 • Глюкагон
 • Бiлки шлункового слизу
 • Стан мiсцевого iмунiтету та мiкроциркуляцiї
 • Малi дози гастрину та гiстамiну
 • Рiвень простагландинiв в слизовiй оболонцi шлунка
 • Жовчні кислоти
 • Жовчнi кислоти
 • Лiзолецитин
 • Соляна кислота
 • Пепсин
 • Білки шлункового слизу
 • Стимулює
 • Пригнiчує
 • Не впливає
 • Впливає в залежностi вiд часу доби
 • Впливає в залежностi вiд рiвня простагландинiв в слизовiй оболонцi шлунка,
 • 0, 5-1 л
 • 1, 5-2, 5 л
 • 3-4 л
 • 2-3 л
 • Парасимпатичним вiддiлом нервової системи
 • Симпатичним вiддiлом нервової системи
 • Iнтрамуральними ганглiями
 • Аферентними, еферентними нервовими волокнами
 • Діафрагмальним нервом
 • Епiтелiоцитами шлунка
 • Ecl-клiтинами
 • Парiєтальними клiтинами
 • Головними клiтинами
 • 3, 2 - 3, 5
 • 2, 5 - 3, 0
 • 1, 5 - 2, 0
 • 4, 0 - 5, 5
 • 6, 6 - 7, 0
 • Стимулює слизоутворення у шлунку
 • Стимулює кислотоутворення у шлунку
 • Пригнiчує бiлковий синтез у слизовiй оболонцi гастродуоденальної зони
 • Пригнiчує моторно-евакуаторну функцiю шлунка
 • Стимулює вироблення бiкарбонатiв
 • Iнгiбiрує потiк iонiв водню iз парiєтальноc клiтини
 • Активiзує транспорт iонiв калiю в клiтину
 • Є протонною помпою та каталiзує Н+/К+ обмiн на мембранi парiєтальних клiтин
 • М1- холiнорецептори
 • Н2- рецептори гiстамiну
 • Бета-адренорецептори
 • Кислотоутворююча
 • Ферментоутворююча
 • Моторно-евакуаторна
 • Видалення продуктів розпаду білка
 • Ферменти, здатнi розщеплювати всi три основнi класи харчових нутрiєнтiв: бiлки, жири, вуглеводи
 • Протеолiтичнi ферменти пепсин, гастриксин, що проявляють свою активнiсть лише в кислому середовищi
 • Трипсин, хемотрипсин, що розщеплює бiлки до дрiбних полiпептидiв
 • Еластаза, колагеназа, що розщеплює сполучно-тканнi бiлки, ферменти, що розщеплюють простi цукри
 • Центральна вена
 • Жовчний каналець
 • Синусоїд
 • Портальний тракт
 • Гепатоцит
 • Центральна вена
 • Жовчний каналець
 • Синусоїд
 • Гепатоцит
 • Портальний тракт
 • Вiддiляє синусоїди вiд гепатоцитiв
 • Вiддiляє гепатоцити вiд жовчних канальцiв
 • Розташоване навкруги центральної вени
 • Розташоване бiля портального тракту
 • Розташоване мiж правою та лiвою долями печiнки
 • Простiр Дiссе
 • Простiр Моля
 • Простiр Траубе
 • Лiмфатичнi капiляри портального поля
 • Перипортальнi лiмфовузли
 • Синтезi бiлкiв
 • Розпадi бiлкiв
 • Промiжному обмiнi амiнокислот
 • Утвореннi сечовини, креатинiну
 • Утворенні хіломікронів
 • Тест з нiкотиновою кислотою
 • Тест з навантаженням глюкозою
 • Тест з пiдвищенням енергетичної цiнностi рацiону
 • Визначення антитіл до тканинної трансглютамінази
 • Лужна фосфатаза
 • Аланiнамiнотрансфераза
 • Аспартатамiнотрансфераза
 • Сорбітдегiдрогеназа
 • Iзоферменти лактатдегiдрогенази (ЛДГ5)
 • Лужної фосфатази
 • 5-нуклеотидази
 • Гамма-глютамiлтранспептидази
 • Аспартатамiнотрансферази
 • Синтез лiпопротеiдiв
 • Синтез холестерину
 • Синтез первинних жовчних кислот: холевої та хенодезоксихолевої
 • Синтез вторинних жовчних кислот: дезоксихолевої та лiтохолевої
 • Дванадцятипала кишка
 • Порожня кишка
 • Клубова кишка (здухвинна)
 • Сліпа кишка
 • Слiпу кишку
 • Ободочну
 • Здухвинну
 • Сигмовидну
 • Пряму
 • Слизова та пiдслизова оболонки
 • Слизова, пiдслизова та м'язова оболонки
 • Всi шари кишкової стiнки
 • Всi елементи слизової оболонки