• Наявнiсть судинних "зiрочок" на шкiрних покровах
 • Порушення згортання кровi, що проявляється у виглядi крововиливiв, носових кровотеч та iн,
 • Наявнiсть периферичних набрякiв
 • Ендокриннi розлади (аменорея, гiрсутизм, акне та iн, )
 • Артралгiя
 • Протизапальна дiя
 • Iмуносупресивна активнiсть
 • Пiдвищують рiвень глюкози у кровi
 • Пiдвищують артерiальний тиск
 • Знижують шлункову секрецію
 • Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки
 • Цукровий дiабет
 • Полiартралгiя
 • Виражений остеопороз
 • Iнфекцiї
 • Порушення транспорту бiлiрубiну до кiшечника
 • Порушення процесу кон'югацiї бiлiрубiну
 • Порушення екскрецiї бiлiрубiну клiтинами печiнки
 • Пiдвищення утворення бiлiрубiну з гемоглобiну
 • Синдромi Жiльбера-Мейленграхта
 • Гемолiтичнiй анемiї
 • Фiзiологiчнiй жовтяницi новонароджених
 • Жовчнокам'янiй хворобi, що ускладнилась механiчною жовтяницею
 • Аутоiмунний гепатит
 • Хронiчний вiрусний гепатит В
 • Хронiчний вiрусний гепатит С
 • Хронiчний алкогольний гепатит
 • Синдром Жiльбера-Мейленграхта
 • Обструкцiя венозного вiдтоку вiд печiнки
 • Недостатнiсть альфа-I-антитрипсину
 • Аутоiмунний гепатит
 • Гострий вiрусний гепатит А
 • Пiдвищення активностi аланінамінотрасферази сироватки кровi
 • Пiдвищення активностi аспартатамінотрасферази сироватки кровi
 • Гiперамонiємiя
 • Пiдвищення активностi лейцинамінопептидази сироватки кровi
 • Гепато- та спленомегалiя
 • Набряково-асцитичний синдром
 • Портальна гiпертензiя
 • Геморагiчний синдром
 • Поліурія
 • Синдромом портальної гiпертензiї iз змiнами печiнкової та загальної гемодинамiки
 • Вiдсутнiстю змiн метаболiзму лiкарських речовин
 • Бiльш вираженим пiдвищенням рiвня трансамiназ у сироватцi кровi
 • Супутньою запально-некротичною реакцiєю жовчовивiдної системи або паренхiми печiнки
 • Некрозiв паренхiми печiнки при аутоiмунному гепатитi
 • Некрозiв паренхiми печiнки при хронiчному вiрусному гепатитi
 • Розвитку фiброзних септ у мiсцi деструкцiї портальних та перипортальних жовчних ходiв при тривалому холестазi
 • Фiброзування печiнкової дольки при алкогольному ураженнi печiнки та/або гемохроматозi
 • Лейкоцитарної інфільтрації
 • Пiдвищення рiвня трансамiназ у сироватцi кровi
 • Ендотоксинемiю
 • Пiдвищення рiвня лужної фосфатази
 • Тромбоцитопенiю
 • Вiрусного цирозу
 • Хвороби Вiльсона-Коновалова (гепатолентикулярної дегенерацiї)
 • Цирозу печiнки при недостатностi альфа-I-антитрипсину
 • Первинного бiлiарного цирозу
 • Алкогольних уражень печiнки
 • Цирозiв печiнки, пов'язаних з обструкцiєю жовчовивiдних протокiв
 • Гемохроматоза
 • Синдрома Бадда-Кiарi
 • Цирозу печiнки аутоiмунного генезу
 • Хронiчна недостатнiсть кровообiгу
 • Хронiчний вiрусний гепатит (В, С)
 • Аутоiмунний гепатит
 • Недостатнiсть альфа-I-антитрипсину
 • Синдром Золінгер-Елісона
 • Долонна еритема та малиновий язик
 • Асцит
 • Печiнкова енцефалопатiя
 • Жовтяниця
 • Гiперальбумiнемiя
 • Антинуклеарні антитіла
 • Антимітохондріальні антитіла
 • Антитіла до тканинної трансглютамінази
 • Антитіла до антигену печінки та нирок 1 типу
 • Рiзко вираженою спленомегалiєю та гiперспленiзмом
 • Кровотечами з варикозно розширених вен стравоходу
 • Стiйким асцитом
 • Системною портокавальною енцефалопатiєю
 • Гіперхолестеринемією
 • Непереносимістю
 • Передозуванням
 • Алергічними реакціями
 • Синдромом відміни та абстиненції
 • Обмеженням хлориду натрію в раціоні
 • Жировою дистрофiєю печiнки
 • Хронiчним гепатитом
 • Амiлоїдозом
 • Метастатичним раком печiнки
 • Хворобою Уіппла
 • Пункцiйна бiопсiя
 • Статична гепатосцинтiграфiя з технецiєм
 • Рентгенологiчна комп'ютерна томографiя
 • Ультразвукове обстеження органiв черевної порожнини
 • Тромбоцитопенією
 • Периферичною цитопенiєю
 • Пiдвищеною кровоточивiстю
 • Збiльшенням розмiрiв селезiнки
 • Лейкоцитозом
 • Геморагiчний синдром
 • Гiнекомастiя
 • Субфебрилiтет
 • Жовтяниця
 • Резистентнiсть тканин до дiї iнсулiну
 • Зниження глiкогенсинтезуючоi функцiї печiнки
 • Гiперiнсулiнiзм
 • Підвищення активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
 • Болем у кiстках та переломами
 • Порушенням метаболiзму кальцiю
 • Порушенням метаболiзму вiтамiну Д
 • Недостатнiм всмоктуванням вiтамiнiв групи В
 • Фемiнiзацiя
 • Гiнекомастiя
 • Гiпогонадизм
 • Iмпотенцiя
 • Пiдвищення лiбiдо
 • Дисменорея
 • Аменорея
 • Бесплiддя
 • Зниження лiбiдо
 • Багатоплідна вагітність
 • Глютенової ентеропатії
 • Прискорення пасажу по тонкiй кишцi через наявнiсть токсичних метаболiтiв, що не iнактивуються у печiнцi
 • Порушення емульгування жирiв через обмежене надходження до кишечнику жовчних кислот
 • Генералізованої лімфаденопатії
 • Порушення всмоктування залiза, порушення всмоктування водорозчинних вiтамiнiв
 • Порушення всмоктування жиророзчинних вiтамiнiв
 • Появи безбiлкових набрякiв
 • Пiдвищення рiвня лужної фосфатази у сироватцi кровi
 • Наявністю поздовжньо розміщених вен діаметром 2-3 мм, що незначно підвищуються над слизовою оболонкою
 • Звивисті, розширені вени, діаметром 3-5 мм
 • Звивисті, розширені вени, діаметром більше 5 мм, що звужують просвіт стравоходу на 1/2, мають псевдопухлинний вигляд
 • Парацетамол
 • Тетрациклiн
 • Амiназин
 • 6-меркаптопурин
 • Адеметіонін
 • Асцитом-перитонiтом
 • Пневмонiєю
 • Гострим некрозом печiнкових клiтин
 • Пiдвищеною чутливiстю до медикаментiв
 • Гіпоальбумінемією
 • Спленомегалiя
 • Асцит
 • Гiперспленiзм
 • Хронiчна системна шунтова енцефалопатiя
 • Свербіж шкіри
 • Раптова кровотеча з розширених вен стравоходу, симптоми гiперспленiзму
 • Метеоризм, нудота та бiль у правому пiдребер'ї
 • Грипоподібний синдром
 • Зменшення кількості лейкоцитів та тромбоцитів
 • Аутоімунний тиреоідит
 • Змінення мікрофлори кишечника
 • Хронiчний ендофлебiт печiнкових вен
 • Тромбоз селезiнкової вени
 • Фiброз печiнки
 • Цироз печiнки
 • Хронічний гепатит
 • Асцит, що швидко збiльшується, та бiль у верхнiй половинi живота
 • Закрепи
 • Прогресуючий свербiж шкiрних покровiв
 • Все перелiчене
 • Лiмфогрануломатоз
 • Iнфекцiйний мононуклеоз
 • Спадковi гемолiтичнi анемiї
 • Пiдгострий бактерiальний ендокардит
 • Синдром Жільбера-Мейленграхта
 • Анемiя
 • Лейкопенiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Лейкоцитоз
 • Сепсисом
 • Тромбоцитозом
 • Лейкоцитозом
 • Тромбозами
 • Холестазом
 • З порушеннями водно-електролiтного балансу
 • З портальною гiпертензiєю
 • З пригнiченням бiлковосинтетичної функцiї печiнки та пониженням онкотичного тиску кровi i лiмфи
 • З гормональними порушеннями
 • З порушенням всмоктування кальцію та вітаміну Д
 • Затримка натрiю
 • Пiдвищення секрецiї ренiну, наростання синтезу ангiотензину 1
 • Зниження ниркового кровотоку
 • Пiдвищення секрецiї альдостерону
 • Зниження синтеза вазопресину
 • Стерильна
 • Містить мало білку (10-20 г/л)
 • Містить менше 300 клітин в 1мм3
 • Проба Рівальта позитивна
 • Має питому вагу 1015
 • Нирковiй недостатностi
 • Серцевiй застiйнiй недостатностi
 • Цирозi печiнки
 • Синдромi Кона
 • Зменшення iнактивацiї альдостерону в печiнцi
 • Порушення кровотоку в печiнцi
 • Зменшення екскрецiї альдостерону з сечею
 • Підвищення синтезу альдостерону в корковому шарi наднирникiв
 • Шлунково-кишкова кровотеча
 • При асцитi
 • При атонiї передньої черевної стiнки
 • При пухлинi черевної порожнини
 • При метеоризмi
 • При прободнiй виразцi шлунку
 • Асцит-перитоніт
 • Печінкову енцефалопатію
 • Гепаторенальний синдром
 • Полікистоз печінки
 • Гепатоцелюлярну карциному
 • Стимуляцію перекисного окислення ліпідів та порушення стуктури та функції клітинних мембран
 • Виснаження депо антиоксидантів
 • Зниження активності гамма-глютамілтранспептидази
 • Зниження синтезу транспортних ліпідів
 • Зменшення бета-окислення жирних кислот
 • Хронічний безкам"яний холецистит
 • Неалкогольний стеатогепатит
 • Хвороба Вільсона-Коновалова
 • Аутоімунний гепатит