База тестів

 • В секрецiї жовчi
 • У видiленнi бiлiрубiну
 • В секрецiї панкреозимiну
 • В концентрацiї жовчi
 • Iнсулiн
 • Глюкагон
 • Секретин
 • Адреналiн
 • Холецистокiнiн - панкреозимiн
 • Жовч не змiнюється
 • Жовч згущується, проте вмiст жовчних кислот в нiй не мiняється
 • Жовч згущується i збiльшується в нiй вмiст компонентiв
 • Купферових клiтин
 • Сполучнотканинних клiтин
 • Синусоїдiв
 • Гепатоцитiв
 • Вiдкритий
 • В основному закритий
 • Його функцiя не має значення
 • Н2-блокаторiв рецепторiв гiстамiну
 • Психоемоцiйних змiн
 • Соляної кислоти
 • Гiстамiну
 • Холецистокiнiн-панкреозимiну
 • Холестерину
 • Жирних кислот
 • Бiлiрубiну
 • Полiненасичених жирних кислот
 • Бiлка
 • В жовчному мiхурi
 • В тонкiй кишцi
 • В гепатоцитах
 • В жовчних протоках
 • В купферовських клiтинах
 • В печiнцi
 • В жовчному мiхурi
 • В товстiй кишцi
 • В портальнiй венi
 • В загальному печiнковому протоцi
 • З вiтамiнами
 • З таурином
 • З солями кальцiю
 • З солями калiю
 • Всi виходять з калом
 • Всi всмоктуються в тонкiй кишцi
 • Всi всмоктуються в товстiй кишцi
 • Приблизно 85% всмоктуються в тонкiй кишцi та поступають в загальний кровообiг
 • Приблизно 85% всмоктуються в тонкiй кишцi та поступають в ворiтну вену
 • Шлунка
 • Дистального вiддiлу товстої кишки
 • Пiдшлункової залози
 • Тонкої кишки
 • Селезiнки
 • Бiлкiв
 • Полiсахаридiв
 • Харчових волокон
 • Жирiв
 • Гідроліз білків
 • Транспорт жирних кислот у водному середовищi
 • Участь у всмоктуваннi жиророзчинних вiтамiнiв
 • Емульгування жирів
 • Солi натрiю
 • Холестерин
 • Вiтамiн С
 • Солi калiю
 • Кальцiю
 • Залiза
 • Хлору
 • Натрiю
 • Магнiю
 • Не впливають на моторику тонкої кишки
 • Не впливають на моторику товстої кишки
 • Гальмують моторику тонкої кишки
 • Пiдсилюють моторику тонкої i товстої кишок
 • Тахiкардiю
 • Пiдвищення температури
 • Брадикардiю
 • Спазм судин нижнiх кiнцiвок
 • при захворюваннях підшлункової залози
 • При захворюваннях серцево-судинної системи
 • При захворюваннях легенів
 • При вегето-судинних дистоніях, в період статевого дозрівання
 • Дисфункції жовчного мiхура по гіпотонічному типу
 • Лямблiозу
 • Грижi стравохiдного отвору дiафрагми
 • Виразкової хвороби
 • Перихолециститу
 • В зонi Шоффара
 • У припупковiй дiлянцi
 • В лiвому пiдребер'ї
 • В правiй здухвиннiй областi
 • В епiгастрiї
 • Холестеринового холелiтiазу
 • Гiпотонiчної дисфункцiї жовчного мiхура
 • Хронiчного гастриту
 • Хронiчного панкреатиту
 • Рефлюксної хвороби
 • Зниження шлункової секрецiї
 • Ентериту
 • Глютенової ентеропатiї
 • Дисбактерiозу
 • Гiперхолiї
 • Бiлкiв
 • Продуктiв, багатих на клiтковину
 • Жирiв
 • Крохмалю
 • Моносахаридiв
 • Перенесений вiрусний гепатит
 • Токсичнi впливи
 • Наявнiсть в органiзмi вогнищ хронiчної iнфекцiї
 • Змiни нейро-гуморальної регуляцiї жовчного мiхура
 • Гостриці
 • Змiни тиску у порожнинi жовчного мiхура
 • Змiна швидкостi видiлення жовчi гепатоцитами
 • Несвоєчасне, недостатнє або надмiрне скорочення жовчного мiхура
 • Збiльшення швидкостi видiлення жовчi гепатоцитами
 • Змiна розмiрiв жовчного мiхура пiд час їди
 • Нудота
 • Порушення стiльця
 • Блювання жовчю
 • Кислий присмак у ротi
 • Приступоподiбний бiль у правому пiдребер'ї
 • Субфебрилiтет
 • Порушення стiльця
 • Жовтяницю
 • Тупi болi у правому пiдребер'ї
 • Пiдвищену роздратованiсть
 • З наявнiстю вогнища хронiчної iнфекцiї
 • З гiперiнсулiнiзмом
 • З лямблiозом
 • З пониженням синтезу секретину
 • З порушенням кальцiєвого обмiну
 • Хронiчному первинному гастродуоденiтi з пiдвищеною кислотопродукуючою функцiєю шлунка
 • Хронiчному вторинному гастродуоденiтi, що протiкає з атрофiєю слизової оболонки 12-палої кишки
 • Виразковiй хворобi цибулини 12-палої кишки
 • Схильностi до ваготонiї
 • Рефлюкс-езофагітi
 • Блювання жовчю
 • Нудоти
 • Закрепу
 • Болю у правому пiдребер'ї пiсля прийому жирної їжi
 • Лейкоцитозу
 • Загострення хронiчного безкам'яного холециститу
 • Приступу печiнкової колiки
 • Гiпотонiї жовчного мiхура
 • Дисфункції жовчного міхура по гіпертонічному типу з дiенцефальним синдромом
 • Гiпотонiї сфiнктеру Оддi
 • З пониженням синтезу холецистокiнiн-панкреозимiну
 • З пониженням шлункової секрецiї
 • З гiпотонiєю шлунка
 • З дуоденостазом
 • Iз збiльшенням синтезу гастрину
 • Грушi
 • Краплi
 • Цилiндру
 • Невеликого шару
 • Овалу
 • Шару
 • Цилiндру
 • Висячої краплi
 • Грушi
 • Невеликого шару
 • З пiдвищенням температури тiла
 • З пiдвищенням ШОЕ
 • З метеоризмом
 • З нудотою
 • З пiдвищенням концентрацiї жовчних кислот у сироватцi кровi
 • З лямблiозом
 • З приступом печiнкової колiки, що ускладнилася жовтяницею
 • З наявнiстю iнфекцiйного процесу у жовчному мiхурi
 • З супутнiм гастритом
 • З нудотою
 • Наявнiсть вiрулентної мiкрофлори у жовчних шляхах
 • Порушення жовчевiдтоку з жовчного мiхура
 • Підвищення шлункової секреції
 • Змiни бiохiмiчного складу жовчi
 • Пiсля перенесеного гострого вiрусного гепатиту
 • В результатi загострення виразкової хвороби
 • У хворих з дисфункцією жовчного мiхура
 • Внаслiдок тривалої печiнкової колiки
 • У хворих хронiчними гепатитами
 • Лiмфогенним
 • Гематогенним
 • Висхiдним
 • Низхiдним
 • Гiпотонiї жовчного мiхура
 • Загострення хронiчного холециститу
 • Холестеринового холелiтiазу
 • Гострого холециститу
 • Дисфункцію жовчного мiхура по гіпотонічному типу
 • Загострення виразкової хвороби
 • Хронiчний гепатит
 • Загострення хронiчного холециститу
 • Приступу печiнкової колiки
 • Холестеринового холелiтiазу
 • Хронічного холециститу
 • Загострення хронiчного холангiту
 • Перфорацiї жовчного мiхура
 • Змiнами загального бiлка та бiлкових фракцiй сироватки кровi
 • Ступенем лейкоцитозу
 • Рiвнем гемоглобiну
 • Вираженiстю диспептичного синдрому
 • Змiнами трансамiназ сироватки кровi
 • Водянку жовчного мiхура
 • Гостру емпiєму жовчного мiхура
 • Жовчнокам'яну хворобу
 • Хронiчну емпiєму жовчного мiхура
 • Жовчний перитонiт
 • Больова
 • Кардiальна
 • Виразкоподiбна
 • Поперекова
 • Ревматоiдоподiбна
 • Наявнiсть iнфекцiї у жовчних шляхах
 • Дискiнезiя жовчного мiхура
 • Камененосiйство
 • Змiна бiохiмiчного складу жовчi
 • Наявнiсть великої кiлькостi лейкоцитiв у жовчi
 • Високий вмiст пектину у харчовому рацiонi
 • Вживання рослинної олiї у великiй кiлькостi
 • Вагiтнiсть
 • Надмiрна маса тiла
 • Гiперхолестеринемiя
 • Зниження холатоутворюючої функцiї печiнки
 • Збiльшений вмiст у жовчi фактору нуклеацiї
 • Пiдвищений гемолiз