• Лiпазу
 • Альфа - амiлазу
 • Карбоксипептидазу, трипсин
 • Пiдвищена дисперснiсть емульгування жирiв
 • Присутнiсть iонiв кальцiю та магнiю
 • Жовчнi кислоти
 • Трипсин
 • Пiдвищений внутрiшньочеревний тиск
 • Замкова функцiя сфiнктера печiнково-пiдшлункової ампули Оддi
 • Пiдвищений тонус стiнки дванадцятипалої кишки
 • Електростимуляцiя волокон блукаючого нерва
 • Внутрiшньовенне введення панкреозимiну
 • Внутрiшньовенне введення секретину
 • Введення у дванадцятипалу кишку солей жовчних кислот
 • Антациди
 • Бета-клiтини
 • Дельта-клiтини
 • Альфа-клiтини
 • Парієтальні клітини
 • Лежачи на спинi з пiдкладеними пiд поперекову зону руками, почергово стиснувши їх в кулак
 • Стоячи, злегка нахиливши тулуб вперед i влiво
 • Лежачи на правому боцi зi злегка притягнутими до тулубу колiньми
 • Стоячи, нахилившись вправо
 • В зонi Губергрiца-Скульського
 • В точцi Дежардена i зонi Шоффара
 • В точцi Кера
 • В точцi Мейо-Робсона
 • Хронiчний панкреатит, внутрiшньо-печiнковий холестаз, постгастрорезекцiйний синдром
 • Хронiчний геморой, хронiчний сигмоiдит
 • Підвищенням концентрації гiдрокарбонатiв панкреатичного соку
 • Зниженим об'ємом секрецiї
 • Зниженням активностi ферментiв панкреатичного соку
 • Гiдрокiнетичної функцiї: секрецiї гiдрокарбонатiв та води
 • Екболiчної функцiї /секрецiя ферментiв/
 • Ендокринної функції
 • Синдром Золiнгера-Елiсона
 • Рак пiдшлункової залози
 • Анемiя Адiсона-Бiрмера
 • Синдром Шйогрена
 • Альфа-амiлаза
 • Лiпаза
 • Трипсин
 • Рибонуклеаза
 • Калiкреїн
 • Стеаторея
 • Втрата маси тiла
 • Каловi маси сiрого i сального вигляду
 • Полiфекалiя
 • Поліурія
 • Глютеновiй хворобi
 • Позапечiнковому холестазi
 • Хворобi Крона з дифузним ураженням тонкої кишки
 • Хронiчному дистальному колiтi
 • Трипсину
 • Карбоксипептидази
 • Хiмотрипсину
 • Еластази
 • Ліпази
 • Пробу Штауба-Трауготта
 • Визначення альфа-фетопротеїну
 • Д-ксилозний тест
 • Жовчнокам'яної хвороби
 • Виразкової хвороби
 • Стенозуючого папіліту
 • Вегето-судинної дистонії
 • При хронiчному панкреатитi iз зовнiшньосекреторною недостатнiстю пiдшлункової залози
 • При гострому панкреатитi, ускладненому псевдокистами
 • При гострому паротитi
 • При гострому рецидивуючому панкреатитi
 • Панкреозимiн
 • Секретин
 • Хлористоводнева кислота
 • Дезоксихолат натрiю
 • При кишковiй непрохiдностi
 • При перфорацiї порожнiх органiв в черевну порожнину
 • При гострому калькульозному холециститi
 • При позаматковiй вагiтностi
 • При гастроезофагальній рефлюксній хворобі
 • Виникає пiзнiше i зберiгається довше
 • Зберiгається недовго, виникає ранiше
 • Вiпоми /синдрому Вернера-Моррiсона/
 • Глюкагономи
 • Синдрому Золiнгера-Еллiсона
 • Хронiчного панкреатиту з вираженою ендокринною недостатнiстю пiдшлункової залози
 • Для глюкагономи
 • При ураженнi гiпоталамусу
 • Для тяжких форм цукрового дiабету
 • При синдромi малабсорбцiї /тонкої кишки/
 • Для прихованої форми iнсулярної недостатностi при хронiчному панкреатитi
 • Збiльшення розгорнутостi петлi 12-палої кишки
 • Змiна рельєфу слизової оболонки 12-палої кишки
 • Чашi Клойбера
 • Роздуту газом поперечно-ободову кишку
 • Роздуту газом в низхiдному i висхiдному вiддiлах 12-палу кишку
 • Пiднятiсть лiвого купола дiафрагми
 • Розгорнутiсть петлi 12-палої кишки
 • Збільшення парааортальних лімфатичних вузлів
 • Гострого панкреатиту, раку пiдшлункової залози
 • Хронiчного панкреатиту
 • Жирової iнфiльтрацiї пiдшлункової залози
 • Жовчнокам'яної хвороби
 • Бiлiарну гiпертензiю
 • Стиснення нижньої порожнистої вени
 • Дуоденостаз
 • Стиснення верхнiх брижових судин
 • Кiст пiдшлункової залози
 • Хронiчного панкреатиту
 • Раку пiдшлункової залози
 • Склерозу підшлункової залози
 • Запаленням слизової оболонки шлунка
 • Дистрофiчними змiнами в пiдшлунковiй залозi
 • Пiдвищеною проникливiстю мембран панкреоцитiв
 • Вивiльненням iнсулiну
 • Жовтяниця, яка супроводжується високим вмiстом бiлiрубiну в кровi
 • Ремiтуючi жовтяницi неясної етiологiї
 • Болi в верхнiй половинi черева, якi виникають пiсля операцiї на жовчних шляхах
 • Гострий панкреатит
 • Пухлини загального жовчного протока
 • Стенозуючий папiлiт
 • Стеноз термiнального вiддiлу загальної жовчної протоки
 • Гострий панкреатит
 • Калькульоз вiрсунгового протоку
 • Введення еуфіліну
 • Хiрургiчний
 • Евакуацiя вмiсту кiсти пункцiонним методом пiд контролем УЗД
 • Евакуацiя вмiсту кiсти за допомогою пункцiонного методу пiд контролем УЗД з наступним введенням в порожнину етилового спирту
 • Холедохолiтiаз i стеноз ВСДК
 • Гастрит i панкреатит, зумовлений стенозуючим папiлiтом
 • Рак ВСДК при високому ступенi ризику операцiї на висотi жовтяницi
 • Рецидив стенозу ВСДК пiсля хiрургiчного втручання на ньому
 • Абсцесс підшлункової залози
 • Ацинарний рак
 • Аденокарцинома
 • Плоскоклiтинний рак
 • Недиференцiйований рак
 • Цистаденокарцинома
 • Нудоти та блювання
 • Болю в епiгастральнiй дiлянцi
 • Стеатореї
 • Поліурії
 • Ускладнення гострого деструктивного панкреатиту
 • Вроджену кiсту пiдшлункової залози
 • Аутосомно-рецесивне захворювання з поширеною деструкцiєю екзокринних залоз
 • Гормонопродукуючу пухлину пiдшлункової залози
 • Цистаденому пiдшлункової залози
 • Дослiдження поту
 • Наявність дефіциту маси тіла
 • Наявнiсть стеатореї
 • Наявнiсть хронiчних гнiйних захворювань легень
 • Підвищення активності трипсину в крові
 • УЗД черевної порожнини
 • КТ черевної порожнини
 • Целiакографiї
 • Гастродуоденоскопiї
 • Рентгенологiчного дослiдження шлунка
 • При зловживаннi алкоголем, гiперпаратиреоiдизмi
 • При захворюваннях жовчовивiдних шляхiв
 • При iнсулiномi
 • При дефiцитi жиру в дiєтi
 • Яка походить iз бета- клiтин пiдшлункової залози
 • Яка походить iз альфа-клiтин пiдшлункової залози
 • Яка походить iз альфа i бета-клiтин пiдшлункової залюзи
 • Глюкагон
 • Адреналiн
 • Глюкокортикоїди
 • Гастрин
 • Гiпергастринемiя натщесерце
 • Частi рецидиви виразкової хвороби, резистентнi до лiкування
 • Базальна секрецiя соляної кислоти складає 60% стимульованої гiстамiном секрецiї /субмаксимально /
 • Виражені закрепи