• Промiєлоцитарна
 • Мiєлобластна з частковим дозрiванням мієлобластів
 • Монобластна
 • Лiмфобластна
 • Еритромiєлоз
 • Мiєлобластна
 • Лiмфобластна
 • Промiєлоцитарна
 • Монобластна
 • Промiєлоцитарна
 • Плазмобластна
 • Не диференцiйована
 • Мiєломонобластна
 • Мiєлобластна
 • Моноцитарна з парцiальним дозрiванням
 • Промiєлоцитарна
 • Еритролейкемiя
 • Промiєлоцитарна
 • Плазмобластна
 • Еритромiєлоз
 • Моноцитарна без дозрiвання
 • Монобластний
 • Еритромiєлоз
 • Лiмфобластний
 • Мiєлобластний
 • Лiмфома Беркiтта
 • Мiєлобластна
 • Лiмфобластна з переважанням малих клiтин
 • Плазмобластна
 • Монобластна
 • Лiмфобластна з переважанням великих лiмфоїдних бластiв
 • Лiмфобластна з переважанням малих клiтин
 • Лiмфобластна з переважанням великих лiмфоїдних бластiв
 • Лiмфобластна з переважанням клiтин типу монобластiв
 • Плазмобластна
 • Лiмфобластна з переважанням великих лiмфоїдних бластiв з базофiльною цитоплазмою, часто з вакуолiзацiєю
 • Лiмфобластна з переважанням малих клiтин
 • Лiмфобластна з наявнiстю клiтин з вираженою зернистiстю
 • Лiмфобластна з переважанням великих лiмфоїдних бластiв
 • Нейтрофiльоз
 • Анемiя, тромбоцитопенiя
 • Вiдсутнiсть бластiв, лiмфоцитоз
 • Еозинофiлiя
 • Мегакарiобластний
 • Монобластний
 • Промiєлоцитарний
 • Мiєлобластний
 • Еритромiєлоз
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на глiкоген
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на неспецифiчну естеразу
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна дифузна реакцiя на глiкоген (PAS-реакцiя)
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на хлорацетатестеразу
 • Позитивна реакцiя на арiлсульфатазу
 • Всi цитохiмiчнi реакцiї негативнi
 • Глiкоген в дифузному видi
 • Позитивна реакцiя на лiпiди
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на глiкоген
 • Позитивна реакцiя на неспецифiчну естеразу, що iнгiбується фторидом Na
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на хлорацетат естеразу
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу
 • Позитивна реакцiя на лiпiди
 • Позитивна реакцiя на кислi сульфатованi мукополiсахариди
 • Лiмфобластiв
 • Монобластiв
 • Мiєлобластiв та незрiлих клiтин еритроїдної ланки
 • Атипових промiєлоцитiв
 • Лейкоцитоз, гiпертромбоцитоз
 • Глибока панцитопенiя, наявнiсть незрiлих еритроїдних клiтин
 • Нейтрофiльоз, бластемiя
 • Лiмфоцитоз
 • Позитивна реакцiя на кислу фосфатазу
 • Позитивна реакцiя на неспецифiчну естеразу
 • Позитивна реакцiя на глiкоген в еритробластах
 • Позитивна реакцiя на арiлсульфатазу
 • Лiмфобластнiй
 • Мiєлобластнiй
 • Монобластнiй
 • Промiєлоцитарнiй
 • Промiєлоцитарнiй
 • Монобластнiй
 • Лiмфобластнiй
 • Еритромiєлозi
 • Мiєлобластнiй формi
 • Лiмфобластнiй формi
 • Монобластнiй
 • Промiєлоцитарнiй
 • Мегакарiобластнiй
 • Мiєлобластного
 • Монобластного
 • Лiмфобластного
 • Еритромiєлозу
 • Мегакарiобластного
 • Головний бiль, нудота, блювота
 • Ригiднiсть потиличних м'язiв
 • Симптом Кернiга
 • Цитоз спинномозкової рiдини більше 10/мкл, наявнiсть бластiв
 • Мiєлобластному лейкозi
 • Промiєлоцитарному лейкозi
 • Монобластному лейкозi
 • Лiмфобластному лейкозi
 • Еритромiєлозi
 • Мiєлобластного
 • Еритромiєлозу
 • В-клiтинного лiмфобластного
 • Т-клiтинного лiмфобластного
 • Промiєлоцитарного
 • Гiпертермiя
 • Анемiя, тромбоцитопенiя
 • Геморагiчний синдром
 • Гiнгiвiти
 • Циклофосфан
 • Цитарабiн
 • Метотрексат
 • Асамен
 • Антиметаболiти
 • Антагонiсти пурину
 • Алкiлуючi препарати
 • Антимiтотичнi препарати
 • Адрiабластiн
 • Субамiцин
 • Краснiтiн
 • Циклофосфан
 • Мiєлосан
 • Фотрiн
 • Фопурiн
 • Хлорбутiн
 • Вiнбластiн
 • Пафенцил
 • Мелфалан
 • Метотрексат
 • Антибiотики
 • Антиметаболiти
 • Антагонiсти пiрамiдину
 • Ферменти
 • Спiробромiн
 • L-аспарагiназа
 • Гiдреа
 • Панзiнорм
 • Розевiн
 • Метотрексат
 • 6-Меркаптопурiн
 • Блеомiцин
 • Дактиномiцин
 • Лiкування цитостатичними засобами
 • Лiкування до полiпшення самопочуття
 • Лiкування до полiпшення показникiв кровi та кiсткового мозку
 • Iндукцiя, консолiдацiя ремiсiї, пiдтримуюча терапiя
 • 0-клiтинний
 • пре-В-клiтиннний
 • Т-клiтинний
 • Варiант з транслокацiєю
 • 0-клiтинний
 • пре-пре-В-клiтиннний
 • Т-клiтинний
 • Варiант з транслокацiєю
 • Поєднання вiнкрiстiну, преднiзолону
 • Поєднання монохiмiотерапiї з опромiненням голови
 • Поєднання вiнкрiстiну, преднiзолону, аспарагiнази та любого препарату антрациклiнового ряду
 • Використання антрациклiнових антибiотикiв
 • Поєднання вiнкрiстiна, преднiзолона
 • Поєднання монохiмiотерапiї з опромiненням голови
 • Поєднання цитозару, адрiамiцину, вiнкрiстiну, преднiзолону
 • Використання антрациклiнових антибiотикiв
 • Поєднання вiнкрiстiну, преднiзолону, L-аспарагiнази
 • Поєднання монохiмiотерапiї з опромiненням голови
 • Поєднання високих доз цитозару з антрациклiнами
 • Використання антрациклiнових антибiотикiв
 • Метотрексат 12,5 мг/кв.м, цитозар 20-30 мг/кв.м, дексаметазон 4 мг/кв.м iнтралюмбально
 • Метотрексат 10,0 мг/кв.м, цитозар 20-30 мг/кв.м, дексаметазон 4 мг/кв.м iнтралюмбально
 • Метотрексат 5,0 мг/кв.м, цитозар 20-30 мг/кв.м, дексаметазон 4 мг/кв.м iнтралюмбально
 • Метотрексат 30,0 мг/кв.м, цитозар 20-30 мг/кв.м, дексаметазон 4 мг/кв.м iнтралюмбально
 • Поєднання цитазiн-арабiназiда з антрациклiнами
 • Постiйне використання препаратiв нiтрозомочевини
 • Використання протипухлинних препаратiв рослинного походження
 • Цитозар, тiогуанiн, адрiабластiн
 • Цитозар
 • Аспарагiназа
 • Ретиноїкова кислота та курси "7 + 3"
 • Курси "7 + 3", "5 + 2"
 • Гепарину по 10000-20000 ОД, великих доз антипротеаз (100000 - 200000 ОД контрикала), та великих доз свiжомороженої плазми (600,0-800,0 мл)
 • Гепарину по 10000-20000 ОД, та великих доз свiжомороженої плазми (600,0-800,0 мл)
 • Гепарину по 10000-20000 ОД
 • Гепарину по 5000 - 10000 ОД