• Пухлинах
 • Блювотi, поносi, лихоманцi
 • Порушеннi мiкроциркуляцiї
 • Болях в черевнiй порожнинi
 • Згущення кровi
 • Збiльшення маси циркулюючих еритроцитiв
 • Еритропоетин залежного посилення еритропоезу
 • Порушення насичення кровi киснем
 • Збiльшеннi кисневої мiсткостi кровi
 • Збiльшеннi периферичного судинного опору
 • Активiзацiї еритропоеза
 • Збiльшеннi маси циркулюючих еритроцитiв
 • Визначити бiохiмiчнi показники
 • Визначити вмiст сироваткового залiза
 • Визначити масу циркулюючих еритроцитiв по Cr^51
 • Пересвiдчитися в постiйному характерi еритроцитозу i потiм провести додатковi дослiдження
 • Збiльшенням вмiсту холестерину i бета-ліпопротеїдiв
 • Зменшенням насичення кровi киснем
 • Надмiрною продукцією гормонiв кори наднирникiв
 • Пiдвищеною асимiляцiєю залiза сидеробластами кiсткового мозку
 • Призначеннi гепарину
 • Призначеннi метионіну, метилурацилу
 • Призначеннi гормональних препаратiв
 • Призначеннi сульфаніламiдних препаратiв, не стероїдних протизапальних засобiв
 • Застосування кровопускань
 • Призначення цитостатикiв
 • Лiкування основного захворювання
 • Призначення оксигенотерапiї
 • Гiперглiкемiєю
 • Порушенням утилiзацiї глюкози
 • Порушенням оксигенацiї кровi в легенях
 • Неферментативним глiкозилюванням гемоглобiну
 • Компенсаторний еритроцитоз
 • Симптоматичний еритроцитоз
 • Гемоконцентрацiйний еритроцитоз
 • Еритремiю
 • Висотній хворобі
 • Вродженому дефіциті 2,3-дифосфогліцерата в еритроцитах
 • Синдромі Піквіка
 • Пухлині нирок
 • Плямиста лихоманка скелястих гiр
 • Спру
 • Хронiчні обструктивні захворювання легень
 • Вiрусний гепатит
 • Збiльшення маси циркулюючих еритроцитiв
 • Зменшення вмiсту мiкроцитiв в периферичнiй кровi
 • Пiдвищення гематокриту
 • Наявнiсть схильностi до тробмоемболiї
 • Доцiльних, адекватних
 • Недоцiльних, неадекватних
 • Гемоконцентрацiйних
 • Стресових
 • Хворобі Гiппель-Лiндау
 • Гепатокарциномi
 • Пухлинах яєчникiв
 • Синдромi Пiквiка
 • Гiпотiреозом
 • Тiреотоксикозом
 • Хворобою Шихана
 • Склерокистозом яєчникiв
 • Впливу промислових отрут
 • Посиленого гемопоезу
 • Викиду еритроцитiв з депо
 • Значних втрат рiдини органiзмом
 • Нейроциркуляторнiй дистонiї
 • Пiдйомi на велику висоту
 • Зниженнi секвестрацiйної функцiї селезiнки
 • Психо-емоційному перенапруженнi