База тестів

 • Сильне оксидантне ушкодження
 • Виштовхування тiльця Гейнца iз еритроцита
 • Патологiя мембрани еритроцита
 • Молекулярна агрегацiя гемоглобiну
 • При гемолiзi, iндукованому лiками
 • Гемолiз при дефiцитi Г-6-ФДГ
 • Таласемiя
 • Мiкроангiопатична гемолiтична анемiя
 • Фрагментованi або частково ушкодженi еритроцити
 • Еритроцити значно менших, нiж в нормi, розмiрiв
 • Напiвкруглi клiтини з наявнiстю гемоглобiну на одному полюсi клiтини
 • Елiптоїдна клiтина
 • Втрата фрагмента пiсля контакту з нитками фiбрину, стiнками судин та чужерiдною поверхнею
 • Значна гiпертензiя в судинах
 • Уремiя
 • Молекулярна агрегацiя гемоглобiну
 • Мiкроангiопатична гемолiтична анемiя
 • Уремiя
 • Дiя iонiзуючого опромiнення
 • Опiки
 • Значний дефiцит залiза
 • Патологiя мембрани внаслiдок дiї внутрiшньо- та позаклiтинного оточення
 • Порушення внутрiшньоклiтинного метаболiзму
 • Помiрний або значний дефiцит залiза
 • Молекулярна агрегацiя гемоглобiну
 • Мегалобластнi анемiї
 • Мiєлоїдна метаплазiя
 • Аутоiмунна гемолiтична анемiя
 • Серповидноклiтинна анемiя
 • Еритроцити круглої або конвертоподiбної форми, зафарбованi тiльки з одного полюсу
 • Гiперхромнi еритроцити у видi зерен вiвса
 • Напiвкруглi клiтини з наявнiстю гемоглобiну на одному полюсi клiтини
 • Елiптоїдна клiтина
 • Патологiя внутрiшньо- та позаклiтинного оточення
 • Взiємодiя холодових аглютинiнiв з антигенами еритроцитiв
 • Помiрний або значний дефiцит залiза
 • Молекулярна агрегацiя гемоглобiну
 • Анемiї внаслiдок нестабiльного гемоглобiну
 • Таласемiя
 • Аутоiмунна гемолiтична анемiя
 • Серповидноклiтинна анемiя
 • При захворюваннях печiнки
 • Патологiя внутрiшньо- та позаклiтинного оточення
 • Взiємодiя холодових аглютинiнiв з антигенами еритроцитiв
 • Помiрний або значний дефiцит залiза
 • Молекулярна агрегацiя гемоглобiну
 • Анемiї внаслiдок нестабiльного гемоглобiну
 • Макроглобулiнемiя Вальденстрема
 • Аутоiмунна гемолiтична анемiя
 • Хронiчнi запальнi захворювання
 • Високий вмiст сироваткових гама-глобулiнiв
 • Взаємодiя холодових аглютинiнiв з антигенами еритроцитiв
 • Помiрний або значний дефiцит залiза
 • Внаслiдок втрати рiдини та накопичення катiонiв
 • Високим вмiстом сироваткових гама-глобулiнiв
 • Взаємодiї холодових аглютинінiв з антигенами еритроцитiв
 • Помiрним або значним дефiцитом залiза
 • Помiрним або значним дефiцитом вітаміну В12
 • Мiєломна хвороба
 • Макроглобулiнемiя Вальденстрема
 • Хронiчнi запальнi процеси
 • Гострi запальнi процеси
 • Компактнi дегiдратованi нерiвномiрно зафарбованi клiтини
 • Компактнi дегiдратованi клiтини
 • Гiпохромнi еритроцити, зафарбованi по периферiї клiтини
 • Еритроцити з 2-5 вiдростками цитоплазми
 • Вродженому овалоцитозi
 • Серповидноклiтиннiй анемiї
 • Таласемiї
 • Залiзодефiцитної анемiї
 • Дефiцитi залiза
 • Серповидноклiтиннiй анемiї
 • Таласемiї
 • Дефiцит залiза
 • Порушення метаболiзму еритроцитiв
 • Порушення синтезу ДНК
 • Мегалобластнiй анемiї
 • Дефiцитi вiтамiну В-12
 • Дефiцитi фолiєвої кислоти
 • Дефiцитi залiза
 • Мiкроангiопатичнiй гемолiтичнiй анемiї
 • ДВЗ-синдромi
 • Тяжких аортальних пороках
 • Гiпертонiчнiй хворобi
 • Таласемiї
 • Еритроцити у виглядi краплi або сльози
 • Гiпохромний мiкроцит
 • Еритроцити округлої форми iз зафарбованим тiльки одним полюсом
 • Гiперхромний макроцит
 • Руйнування або фрагментація еритроцитiв
 • Гіперспленізм
 • Механiчне ушкодження еритроциту нитками фiбрину
 • Порушення синтезу ДНК
 • Мiєлофiброзi
 • Гiперспленiзмi
 • Аутоiмуннiй гемолiтичнiй анемiї
 • Залiзодефiцитнiй анемiї
 • Еритроцити з 5-10 паростками цитоплазми рiзної довжини, нерiвномiрно зафарбованi
 • Еритроцити з 8-15 паростками цитоплазми рiзної довжини, нерiвномiрно зафарбованi
 • Еритроцити з 9-20 паростками цитоплазми рiзної довжини, нерiвномiрно зафарбованi
 • Еритроцити неправильної округлої форми з вакуолею на полюсi клiтини
 • Зростання спiввiдношення мiж холестерином та лецитином при захворюваннях печiнки
 • Вплив неiонних детергентiв на еритроцити
 • Вплив позаклiтинного оточення
 • Порушення синтезу ДНК
 • Абеталiпопроеiнемiї
 • Захворюваннях печiнки
 • Пiсля спленектомiї
 • При уремiї
 • Еритроцити з 10-30 паростками цитоплазми, рiвномiрно розташованих на поверхнi клiтини
 • Еритроцити з 10-20 паростками цитоплазми, рiвномiрно розташованих на поверхнi клiтини
 • Еритроцити з 5-10 паростками цитоплазми, рiвномiрно розташованих на поверхнi клiтини
 • Еритроцити з 10-30 паростками цитоплазми, рiвномiрно розташованих на одному полюсi клiтини
 • Акумуляцiя жирних кислот на поверхнi еритроцита
 • Акумуляцiя лiзолецитину на поверхнi еритроцита
 • Патологiя мембрани еритроцита
 • Порушення синтезу ДНК
 • Уремiї
 • Ензимопатiї
 • Пiсля спленектомiї
 • Гемолiтичнiй анемiї
 • Спадковий дефiцит у структурi мембрани еритроцита
 • Патологiя проникнення катiонiв
 • Патологiя проникнення iонiв калiю
 • Дефiцит ферментiв еритроцитiв
 • Уродженому стоматоцитозi
 • Уродженому мiкросфероцитозi
 • Пiсля спленектомiї
 • Хворобi Дауна
 • Змiна форми еритроцитiв
 • Змiна кольору еритроцитiв
 • Змiна розмiрiв еритроцитiв
 • Змiна кількості еритроцитiв
 • Змiна форми еритроцитiв
 • Змiна кольору еритроцитiв
 • Змiна розмiрiв еритроцитiв
 • Змiна кількості еритроцитiв
 • Ступiнь пойкiлоцитозу
 • Ступiнь iнтенсивностi фарбування
 • Ступiнь анiзоцитозу
 • Ступiнь пойкілоцитозу та анізоцитозу