• Т-лiмфоцитами
 • В-лiмфоцитами
 • Нi-Т-, нi-В-лiмфоцитами
 • К-лiмфоцитами
 • Еритроцити
 • Лiмфоцити
 • Тромбоцити
 • Моноцити
 • активовані В-лiмфоцити
 • Макрофаги
 • нейтрофiли
 • активовані Т-лiмфоцити
 • Ознак аутоiмунного процесу
 • Iмунодефiциту
 • Алергiчного стану
 • Ознак запалення
 • 1 - 5
 • Дефiцит Т-лiмфоцитiв, переважно за рахунок Т-супресорiв, дефiцит IgA, пiдвищення рiвня IgE
 • Пiдвищення рiвня IgE
 • Дефiцит Т-лiмфоцитiв та пiдвищений рiвень IgG
 • Взаємодiя циркулюючих iмунних комплексiв на поверхнi нейтрофiлiв
 • Взаємодiя алергену з IgE та IgM на поверхнi тучних клiтин
 • Взаємодiя алергену з сенсибiлiзованими Т-лiмфоцитами на поверхнi клiтин рiзних органiв
 • Взаємодiя алергену з IgE та IgM на поверхнi гiстiоцитiв та базофiлiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, абсолютної та вiдносної кiлькостi нейтрофiлiв та лiмфоцитiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, абсолютної та вiдносної кiлькостi нейтрофiлiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, абсолютної та вiдносної кiлькостi лiмфоцитiв
 • Пiдрахунок загальної кiлькостi лейкоцитiв, вiдносної кiлькостi нейтрофiлiв та лiмфоцитiв
 • Визначення рiвня Т- та В-лiмфоцитiв а також субпопуляцiї лiмфоцитiв
 • Визначення рiвня Т- та В-лiмфоцитiв
 • Визначення рiвня субпопуляцiї лiмфоцитiв
 • Визначення рiвня циркулюючих iмунних комплексiв
 • Лiмфоцит
 • Лiзоцим
 • Комплемент
 • Пропердiн
 • Еритроцит
 • Реакцiя антиген-антитiло
 • Мiтка флуоресцеїном антигену
 • Мiтка флуоресцеїном антигену або антитiла
 • Мiтка флуоресцеїном антитiл
 • Мiтка IgG клiтини, яка тестується
 • Зниження активностi Т-лiмфопоезу
 • Пiдвищення активностi Т-лiмфопоезу
 • Зниження активностi В-лiмфопоезу
 • Пiдвищення активностi В-лiмфопоезу
 • Аутоiмуннi захворювання
 • Грибковi iнфекцiї
 • Частi вiруснi iнфекцiї
 • Бактерiальна iнфекцiя
 • Пiдвищений ризик виникнення пухлин
 • Пiдвищений ризик виникнення аутоiмунних захворювань
 • Пiдвищення сприятливостi до вiрусних, протозойних та грибкових iнфекцiй
 • Пiдвищення сприятливостi до бактерiальних iнфекцiй
 • Бактерiальнi iнфекцiї шкiри, носоглотки
 • Аутоiмуннi захворювання
 • Частi грибковi iнфекцiї
 • Частi вiруснi iнфекцiї
 • Т-лiмфопоезу
 • Мiєлопоезу
 • В-лiмфопоезу
 • Еритрокарiоцитопоезу
 • Електрофорез на паперi
 • Електрофорез в полiакриламiдному гелi
 • Iмуноелектрофорез
 • Радiальна iмунодифузiя
 • Розеткоутворення
 • Fав-фрагменти
 • Важкi ланцюги
 • Fс-фрагменти
 • Легкi ланцюги
 • Хвороба Маркiафави-Мiкелi
 • Лімфома Ходжкiна
 • Хвороба Мiнковского-Шоффара
 • Хвороба Вiллебрандта
 • Лімфогранулематоз
 • Гострий лiмфаденiт
 • Гранулематозний епiтелiоїдноклiтинний лiмфаденiт
 • Гострий лейкоз
 • Пiдвищення активностi Т-хелперiв та В-лiмфоцитiв
 • Зниження кiлькостi В-лiмфоцитiв
 • Зниження кiлькостi нi-Т, нi-В-лимфоцитiв
 • Порушення функцiй Т-клiтин
 • Пiдвищення активностi системи комплементу
 • Фiксацiєю аутоантитiл на поверхнi мембрани клiтин
 • Т-клiтинним iмунодефiцитом
 • З дiєю циркулюючих iмунних комплексiв
 • Зниження кiлькостi Т-клiтин
 • Пiдвищення кiлькостi Т-клiтин
 • Порушення функцiї Т-лiмфоцитiв
 • Пiдвищення кiлькостi В-клiтин
 • Фагоцитоз
 • Деструкцiя
 • Дезiнтеграцiя
 • Лiзiс
 • Дезактивацiя