• У пацієнта пiдвищена реактивнiсть організму
 • Мав мiсце резус-конфлiкт при вагiтностi
 • Пацієнта переливалася Rh (+) кров
 • У пацієнта вiдсутнiй даний антиген, хворий Rh (-)
 • Несумiснiсть за системою АВО
 • Несумiснiсть за системами Mn, Ss, Pp, Левiс
 • Несумiснiсть за системами АВО, Mn, Ss, Pp, Левiс i iнш
 • Несумiснiсть за системою резус
 • Несумiснiсть за системою резус
 • Несумiснiсть за системами, Келл, Даффi, Кидд i iнш
 • Несумiснiсть за системою АВО
 • Несумiснiсть за системою резус та iншими "слабкими" антигенними системами
 • Можлива реакцiя пiсля повторних одногрупних трансфузiй
 • Не має нiякого значення. Антиген А2-слабкий
 • Помилки при визначеннi групи кровi
 • Необхiднiсть витримувати iнтервал в 5 хв при визначеннi групової приналежностi кровi
 • Одна i та ж людина може бути i резус негативною i резус-позитивною
 • Реципiєнт є резус негативним, якщо у нього вiдсутнiй антиген Д, але є - З, Е i iнш
 • Антиген Д найбiльш активний i часто зустрiчається
 • Переливати резус негативному хворому тiльки резус негативну кров донора
 • Цi групи рiдко зустрiчаються
 • Антигени цих груп слабi, малоактивнi для вироблення антитiл
 • Є труднощi в отриманнi активних специфiчних сироваток
 • Можливi ускладнення попереджаються при проведеннi iндивiдуальних проб на сумiснiсть
 • Антигенна несумiснiсть за системою HLA
 • Несумiснiсть за системою АВО
 • Антигенна несумiснiсть за системою резус
 • Порушення кровообiгу
 • Не більш 24 години
 • 72 години
 • 2 дiб
 • 6 годин
 • Обов'язково
 • Проводиться в рiдких випадках
 • Якщо хворий сенсибилiзований ранiше
 • Не проводиться
 • Про антигенну несумiснiсть плазми
 • Про сенсибiлiзацiю
 • Несумiснiсть за антигенами еритроцитiв
 • Про несумiснiсть за лейкоцитарними антигенами
 • Продовжити трансфузiю кровi або плазми
 • Вводити кров або плазму повiльнiше
 • Ввести наркотичнi препарати i продовжувати введення
 • Припинити негайно
 • Хiльозну кров
 • Бактерiальне забруднення, наявнiсть згусткiв, гемолiз
 • Герметичнiсть упаковки
 • Правильнiсть паспортизацiї
 • Переваг немає
 • Краще вiдбувається оксигенацiя кровi
 • В еритроцитарнiй масi менше клiтинних бiлкових антигенiв i антитiл
 • Менший об'єм мiстить ту ж кiлькiсть еритроцитiв
 • Вони є ареактогенним трансфузiйним середовищем
 • Не надають токсичної дiї цитрата i продуктiв метаболiзму клiтинних компонентiв
 • Є трансфузiйним середовищем реологiчної дiї
 • Не викликають реакцiй у хворих сенсибiлiзованих до антигенiв системи HLA
 • Трансфузiя аутокровi
 • Вiдмитi еритроцити
 • Реiнфузiя кровi
 • Та, яка не зроблена
 • Гостра крововтрата при вiдсутностi еритроцитарної маси i замороженої плазми
 • Гемофiльний криз
 • ДВЗ-синдром
 • Гемолiтична анемiя
 • Вiдсутнiсть антигенiв А i В в кровi, що переливається
 • Антитiла альфа i бета сполучаються з розчинними в плазмi А i В антигенами, але аглютинацiї немає
 • Донор О (I) групи -унiверсальний донор
 • Переливається невелика доза кровi
 • Болi в животi, м'язах, попереку, головний бiль
 • Поява ознобу або почуття жару
 • Збудження, кома
 • Падiння артерiального тиску, поява червоного забарвлення сечi
 • Гемофiлiя В
 • Кровотечi, викликанi дефiцитом плазмових чинникiв, згортання, ДВЗ-синдром
 • При опiковiй хворобi
 • При iнтоксикацiях i гнiйно-септичних процесах
 • Не дослiджується кров на вiруси гепатиту В i СНIД
 • Не передбачене використання фiльтрiв пiд час переливання
 • Вiдсутнiсть переваг в порiвняннi з переливанням свiжозаготовленої кровi
 • Ускладнення без попереднього обстеження донорiв
 • Виключається небезпека ускладнень пов'язаних з несумiснiстю, сенсибілізацією органiзму
 • Виключається розвиток анафiлактичних реакцiй
 • При неможливостi пiдбору донора у хворих з рiдкою групою кровi
 • Вiдсутнiсть необхiдностi визначення проби на сумiснiсть
 • Полiпшення мiкроциркуляцiї i вiдновленнi функцiї печiнки, нирок
 • Активацiя макрофагальної системи
 • Видаленнi гемолiзованих еритроцитiв i бiлiрубiна
 • Механiчне видалення з плазмою токсичних речовин, антитiл, iмунних комплексiв
 • Суцiльна кров, плазма
 • Реополіглюкiн, альбумiн
 • Альбумiн
 • Желатиноль
 • Сольовi розчини
 • Розчини глюкози
 • Нео-Гемодез
 • Плазма нативна
 • Вiдновлення дефiциту ОЦК
 • Корекцiя порушеної мiкроциркуляцiї
 • Корекцiя електролiтного i бiлкового обмiнiв
 • Корекцiя гемостазу
 • Дезiнтоксикацiйний
 • Регулятор водносольової рiвноваги
 • Розчин амiнокислот
 • Гемодинамiчної дiї
 • Препарат декстрана
 • Гемодинамiчної дiї
 • Дезiнтоксикацiйний
 • Бiлковий гiдролiзат
 • Препарат гемодинамiчної дiї
 • Дезiнтоксикацiйної дiї
 • Регулятор кислотно-лужної рiвноваги
 • Бiлковий гiдролiзат
 • Препарат вiнiлових з'єднань
 • Дезiнтоксикацiйної дiї
 • Гемодинамiчної дiї
 • Для парантерального живлення
 • До препаратiв гемодинамiчної дiї
 • До дезiнтоксикацiйних препаратiв
 • До низькомолекулярних з'єднань
 • До сольових розчинiв
 • Гемодез
 • Реополiглюкин
 • Маннiтол
 • Сорбiтол
 • Полiглюкiн
 • Реополiглюкiн
 • Желатиноль
 • Гемодез
 • Альбумiн
 • Гемодез
 • Ентеродез
 • Полiдез
 • До осмодiуретикiв
 • До дезитоксикацiйних
 • До регуляторiв водно-сольової рiвноваги
 • Гемодинамiчної дiї
 • Препарати для парентерального живлення
 • Амiнопептiд
 • Гідролiзiн
 • Полiамiн
 • Амiген
 • Полiамiн
 • Амiнофузiн
 • Лiпофундiн
 • Корекцiя порушеної мiкроциркуляцiї
 • Корекцiя водно-сольового обмiну i лужних резервiв
 • Дезiнтоксикацiя
 • Корекцiя кисневої мiсткостi кровi
 • Введення альбумiну, плазми
 • Iнфузiї лактосолу, соди, трісоміну
 • Введення сольових i колоїдних розчинiв i препаратiв реологічної дiї
 • Iнфузiї манiтола, розчинiв глюкози
 • Форсований дiурез
 • Плазмаферез
 • Гемосорбцiя
 • Перiтонеальний дiалiз
 • Полiглюкiн, плазма, лактосол
 • Манiтол, сорбiтол
 • Сольовi розчини
 • Розчин Рингера, альбумiн
 • Гемодез, желатиноль
 • Внутрiартерiальний
 • У губчасту кiстку
 • Внутрiшньовенний
 • Внутрiшньоаортальний
 • 10 крапель, через 3 хвилини - 30 крапель
 • 5 крапель, через 3 хвилини - 5 крапель
 • 5 крапель, через 3 хвилини - 15 мл
 • 15-20 крапель, через 3 хвилини - 15 мл
 • Антистафiлококовий iмуноглобулiн
 • Iмуноглобулiн людини нормальний
 • Антистафiлококова плазма
 • Заморожена плазма