• Неповне охоплення вассерманiзацiєю хворих терапевтичних i неврологічних стацiонарiв
 • Недостатнє виявлення джерел зараження
 • Неповне обстеження статевих i побутових контактiв
 • Погана серодiагностика первинного серонегативного сифiлiсу
 • Вираження захворюваності в процентах
 • Вираження захворюваності в абсолютних цифрах
 • Вираження захворюваності в абсолютних цифрах
 • Вираження захворюваності на 100 i 10 тис. населення
 • Показник захворюваності на 100 тис. населення
 • Показник захворюваності в процентах
 • Кiлькiсть днів роботи ліжка на протязі року
 • Показники тимчасової непрацездатностi
 • Робота лiжка 340 днiв на рiк
 • Оборот лiжка - 13-14
 • Середня тривалiсть перебування хворого на лiжку 20-23 днi
 • Летальнiсть на 10 тис. таких, що вибули 0 - 1,5
 • Народжуванiсть
 • Летальнiсть
 • Природнiй приріст населення
 • Смертнiсть
 • Народжуванiсть (загальна) = (число тих, що народилися живими за рік · 1000)/(середньорiчна кiлькiсть населення)
 • Народжуванiсть (загальна) = (число померлих дiтей у вiцi до 1 року в поточному роцi · 1000)/(число тих, що народилися в поточному роцi)
 • Смертнiсть (загальна) = (число померлих за рiк · 1000)/(середньорiчна кiлькiсть населення)
 • Смертнiсть (загальна) = (число померлих за рiк · 100)/(число хворих)
 • Природнiй прирiст населення = показнику народжуваностi мiнус показник смертностi
 • Природнiй прирiст населення = показнику народжуваностi мiнус показник летальностi
 • Показник дитячої смертності = (число померлих дітей у вiцi до 1 року в поточному році · 1000)/(2/3 тих, що народилися в поточному році + 1/3 тих, що народилися в попередньому році)
 • Показник дитячої смертностi = (число померлих дiтей)/(загальне число дiтей) · 1000
 • (Число померлих в стацiонарi)/(число хворих) · 100
 • (Число померлих в стацiонарi)/(кiлькiсть населення) · 100
 • Число випадкiв непрацездатностi на 100 працюючих = (число випадкiв) /(число працюючих) · 100
 • Число днiв непрацездатностi на 100 працюючих = (число днiв) /(число працюючих) · 100
 • Середня тривалiсть одного вупадку непрацездатностi = (число днiв) /(число працюючих) · 100
 • Тривалiсть лiкування в стацiонарi = (число хворих, що лiкувалися в стацiонарi) /(число всiх хворих) · 100
 • Всi захворювання, що були зареєстрованi в попередньому роцi, та перереєстрованi в поточному роцi
 • Всi захворювання, що були виявлені наново в поточному році, i перейшли з попереднього року
 • Сума всiх захворювань, зареєстрованих на протязi останнiх трьох рокiв
 • Захворювання, що наново виникли в поточному роцi
 • Був на прийомi у лiкаря, встановлений дiагноз гострокiнцевi кондиломи, розпочав лiкування, вступив у статевий зв(язок, заразив партнера
 • Був на прийомi у лiкаря, встановлений дiагноз гонорея, пiдписав попередження про те, що знає про своє захворювання, вступив у статевий контакт, заразив партнера гонореєю
 • Самовiльно припинив лiкування
 • Ухиляється вiд контролю у встановленi строки
 • У день початку лiкування самовiльно покинув стацiонар i припинив лiкування
 • При госпiталiзацiї мав статевий контакт у стацiонарi зi шкiрним хворим i заразив його сифiлiсом
 • Вiдношення лiкаря до хворого
 • Вiдношення хворого до лiкаря
 • Правовi питання (лiкарська таємниця, кримiнальна вiдповiдальнiсть за її розголошення, колегiальнiсть)
 • Дотримання морально-етичних правил
 • Клятвi Гiппократа (V-IV вв. до н.е.)
 • Факультетському обiцяннi росiйських лiкарiв (ХIХ -ХХ вв.)
 • Необхiднiсть з'ясування деталей статевого анамнезу
 • Необхiднiсть встановлення джерела зараження вен захворюванням
 • Необхiднiсть встановлення контактiв хворого на вен хворобу
 • Необхiднiсть роз'яснення хворим правового боку питання при встановленні діагнозу венеричного захворювання