• Еозинофiли
 • Базофiли
 • Моноцити
 • Нейтрофiли
 • Тучнi клiтини
 • Презентацiя антигену лiмфоцитам
 • Фагоцитоз
 • Iндукцiя iмунної вiдповiдi
 • Секрецiя бiологiчно активних молекул
 • Синтез антитіл
 • Комплемент
 • Церулоплазмiн
 • С-реактивний бiлок
 • Гаптоглобiн
 • Фiбриноген
 • Лiмфовузли i тимус
 • Кiстковий мозок i тимус
 • Лiмфовузли i селезiнка
 • Лiмфовузли i пейеровi бляшки
 • Участь у реакцiях сповiльненої гiперчутливостi
 • Участь у реакцiях цитолiзу
 • Регуляцiя iмунної вiдповiдi
 • Синтез антитiл
 • Захист проти внутрiшньоклiтинних патогенiв
 • Молекули СД 8 +
 • Молекули Ig М
 • Молекули СД 4 +
 • Молекули Ig D
 • Її результатом є продукцiя антитiл диференцiйованими В-лiмфоцитами
 • Є частиною вродженого iмунiтету
 • У нiй беруть участь тiльки Т-лiмфоцити
 • Для презентацiї антигенiв В-лiмфоцитам потрiбнi макрофаги
 • Рецидивуючі грибкові інфекції
 • Рецидивуючий ангіоневротичний набряк
 • Пiдвищена чутливiсть до бактерiальних iнфекцiй
 • Пiдвищена чутливiсть до паразитарних iнфекцiй
 • Лiмфаденопатiя
 • Тучнi клiтини
 • Нейтрофiли
 • Макрофаги
 • Базофiли
 • Лiмфоцити
 • Комплемент
 • Антитiла
 • Лiзоцим
 • Iнтерферон
 • Лiмфокiни
 • ферментiв
 • клiтин
 • антитiл
 • Зниження активностi фагоцитозу
 • Розширення судин та пiдвищення їх проникностi
 • Продукцiя медiаторiв запалення
 • Цитолiз або гемолiз
 • Опсонiзацiя