• Поширення нальоту за межi мигдаликiв на пiднебiннi дужки
 • Одностороннє поширення нальоту за межi мигдаликiв, пiднебiннi дужки, або перевага процесу з одного боку
 • Нальот розташований лише на мигдаликах з обох сторiн
 • Поширення нальоту за межi мигдаликiв на пiднебiннi дужки, язичок
 • Вираженiстю температурної реакцiї
 • Реакцiєю регiонарних лiмфовузлiв
 • Поширенiстю нальотiв
 • Симптомами загальної iнтоксикацiї
 • Дихальною недостатністю
 • До середини шиї
 • До ключицi
 • Нижче ключицi
 • Набряк над регiонарними лiмфатичними вузлами
 • Катаральна
 • Локалiзована плiвчаста
 • Поширена
 • Катарально-ерозивна
 • Індуративна
 • Ротоглотцi
 • Гортанi
 • Трахеї
 • Бронхах
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Ротоглотцi
 • Гортанi
 • Трахеї
 • Бронхах
 • Порожнині носу
 • Враженням провiдної системи серця
 • Розвитком серцевої недостатностi
 • Враженням кардiомiоцитiв
 • Розвитком гіпертрофії міокарду
 • Електролітними розладами
 • Гнусавiсть i охриплiсть голосу
 • Утруднення при ковтаннi
 • Поперхування пiд час їжi
 • Виливання рiдкої iжi через нiс
 • Бiль пiд час ковтання
 • Звисання м'якого пiднебiння та його нерухомiсть при фонацiї
 • Локалiзованої дифтерiї ротоглотки
 • Токсичної дифтерiї ротоглотки I ст
 • Дифтерiї гортанi
 • Поширеного крупу
 • Клiнiчний
 • Епiдемiологiчний
 • Бактерiологiчний
 • Серологiчний
 • Рентгенологічний
 • Паратонзилярним абсцесом
 • Флегмоною шиї
 • Iнфекцiйним мононуклеозом
 • Епiдемiчним паротитом
 • Кашлюком
 • Вітряною віспою
 • Фолiкулярною ангiною
 • Лакунарною ангiною
 • Мiкотичним ураженням ротоглотки
 • Ангiною Венсана
 • Афтою Беднара
 • Круп при гострих вiрусних iнфекцiях
 • Алергiчний набряк гортанi
 • Опiк слизової оболонки гортанi
 • Герпетичну ангiну
 • Токсико-iнфекцiйний шок
 • Тяжка форма мiокардиту
 • Гостра дихальна недостатнiсть, як наслiдок розвитку дифтерiйного крупу
 • Розвиток тяжкого полiневриту
 • Мононеврит IХ пари черепно-мозкових нервiв
 • Введення протидифтерiйної сироватки
 • Підтримуюча терапiя
 • Введення кортикостероїдiв
 • Призначення антибiотикiв
 • Введення дифтерiйного анатоксина
 • Монiторинг ЕКГ
 • Моніторинг Ехо-кардіографії
 • Контроль рівнів лактатдегідрогенази та креатинфосфокінази
 • Контроль рівнів антинуклеарних антитіл
 • Коронарографію
 • Проведення плазмоферезу
 • Введення дифтерiйного анатоксину
 • Призначення кортикостероїдiв
 • Призначення антибiотикiв на протязi перших 3-5 дiб
 • Призначення препаратiв типу прозерiну в перiод згасання гострих проявiв
 • Уводити протидифтерiйну сироватку
 • Проводити кисневу терапію
 • Проводити плазмаферез
 • Уводити антибіотики
 • Уводити кордiамiн
 • Уводити ентеросорбенти
 • Введення протидифтерiйної сироватки
 • Iзоляцiя хворого
 • Призначення антибiотикiв
 • Призначення імуностимуляторів
 • Гравiс
 • Мiтiс
 • Iнтермедiус
 • Певної вiдповiдностi мiж типом коринебактерiї та тяжкiстю хвороби немає
 • Третiми особами
 • Через предмети
 • Через їжу
 • Аерозольним шляхом
 • Комахами
 • Слизова оболонка ротоглотки
 • Слизова оболонка гортанi
 • Кон'юнктива ока
 • Ушкоджена шкiра
 • Ендотелій судин
 • Продуктивне запалення
 • Катаральне запалення
 • Фiбринозне запалення
 • Алергiчне запалення
 • Бактерiологiчний метод
 • Реакцiя нейтралiзацiї антитiл (РНА) з комерцiйним антигеном
 • РПГА з еритроцитарним дiагностикумом для визначення титру антитоксина
 • Пряма бактерiоскопiя
 • Культивування на курячих ембріонах
 • Тривалiсть захворювання
 • Катаральний перiод
 • Стенотичний перiод
 • Стадiя асфiксiї
 • Наявнiсть бактерiальних ускладнень
 • Призначаються при дифтерiйному крупi в будь-який перiод
 • Фiбринознi нашарування в гортанi
 • Набряк слизової оболонки гортанi
 • Спазм м'язiв гортанi
 • Накопичення густого секрету в гортанi
 • Розвиток вираженої загальної iнтоксикацiї
 • Зустрiчається лише у дiтей
 • Початок захворювання переважно поступовий
 • Сукровичнi видiлення з носу
 • Ерозiя шкiри присiнка носу та верхньої губи
 • Процес частiше однобiчний
 • Локалiзована
 • Поширена
 • Токсична
 • Геморагiчна
 • Анафілактична
 • Катаральна форма
 • Iнфiльтративна форма
 • Ерозивна форма
 • Катарально-ерозивна форма
 • Плiвчаста
 • Знiмаються тяжко
 • Усунення нальоту супроводжується кровотечею
 • Не розтираються на предметному скельцi
 • У водi не втрачають свої форми
 • Легко знімаються
 • Мають вид павутиння жовто-бiлого або сiруватого кольору
 • Вiдносно легко знiмаються тампоном
 • Зняти нальот неможливо
 • Розташованi над поверхнею слизової оболонки
 • Швидко збiльшується в розмiрах, якщо зняти - знову вiдновляється
 • Гострий початок
 • Циклiчнiсть розвитку
 • Охриплiсть голосу
 • Лаючий кашель
 • Стенотичне дихання
 • Афонiя
 • Беззвучний кашель
 • Утруднений вдих
 • Втяжiння яремної ямки пiд час вдоху
 • Холодний, липкий пiт на шкiрi
 • Розмiром плiвок у гортанi
 • Ступенем стенозу гортанi
 • Вираженiстю гарячки
 • Частотою кашлю
 • Повiльний розвиток
 • Слабко виражений стеноз гортанi
 • Переважає задишка ("пневмонiчний стеноз")
 • Можлива обтурацiя бронхiв
 • Гарне самопочуття хворого
 • Акроцiаноз
 • Рiзка блiдiсть шкiри
 • Холодний, липкий пiт
 • Прострацiя, адинамiя
 • Збiльшення втягнення пiддатливих мiсць грудної клiтини
 • Наявнiсть капсули
 • Продукцiя SIg А-протеази
 • Здатнiсть утилiзувати залiзо з трансферину
 • Звiльнення великої кiлькостi ендотоксину при руйнуваннi бактерiй
 • Наявність дезоксирибонуклеїнової кислоти
 • Хворий назофарингiтом
 • Хворий менiнгококцемiєю
 • Хворий менiнгiтом
 • Бактерiоносiй
 • Хворий ангiною
 • Алiментарний
 • Парентеральний
 • Трансмiсивний
 • Повiтряно-крапельний
 • Контактно-побутовий
 • Дiти першого року життя
 • Дiти до 14 рокiв
 • Особи вiд 31 року й старше
 • Птахи
 • Гострий назофарингiт
 • Гострий ларингiт
 • Менiнгококове носiйство
 • Остеомієліт
 • Менiнгококцемiю
 • Менiнгококовий менiнгiт
 • Менiнгококовий увеїт
 • Менiнгококовий назофарингiт
 • Менiнгококовий ендокардит
 • Визначення в лікворі антигену менінгококу
 • Видiлення менiнгококу з ліквору та/або кровi
 • Бактерiоскопiя товстої краплi кровi
 • Серологiчне дослiдження
 • Катаральний
 • Менiнгеальний
 • Геморагiчний
 • Церебральної гiпотензiї
 • Гепатолiєнальний
 • Можливий розеольозний або розеольозно-папульозний висип на початку хвороби
 • З'являється одночасно
 • З'являється не пiзнiше 2-х дiб
 • Утворює некрози
 • На шкiрi можуть спостерiгатися лише 2-3 елементи
 • Раптовий розвиток захворювання
 • Висока температура
 • Головний бiль, озноб, кволiсть
 • В першi два днi з 'являється геморагiчний висип
 • Швидка втрата свідомості
 • Бурхливий початок, гiпертермiя
 • Раптова поява рясного геморагiчного висипу
 • Висип з'являється на третю добу хвороби
 • Вiдмiчається задишка, АТ знижується, пульс ниткоподiбний
 • Можливi судоми, втрата свiдомостi, зниження температури до нормальних цифр
 • Гострий початок, пiдвищення температури до 39-40 градусiв С
 • Виражений головний бiль, неспокiй
 • Поява блювоти з 1-ої доби захворювання
 • Поява петехiального висипу на шкiрi нижнiх кiнцiвок
 • Поява менiнгеальних знакiв
 • Загальноiнфекцiйний, гiпертемiчний
 • Менiнгеальний
 • Загальномозковий
 • Лiкворногiпертензiйний
 • Гемодинамiчних порушень
 • Висока температура з перших годин захворювання
 • Менiнгеальна поза
 • Вiдсутнiсть менiнгеальних симптомiв
 • Позитивний симптом "пiдвiшування", вибухання великого тiм'ячка
 • Рясний геморагiчний висип