• Пiдвищена активнiсть проти пенiцилiназопродукуючих штамiв
 • Препарати резерву, якi призначаються при пiдозрi, що збудник виробляє беталактамази
 • Менш ефективнi проти збудникiв, що не виробляють беталактамази
 • Вартiсть лiкування цiми препаратами вище нiж препаратами без iнгiбiторiв беталактамоз
 • Недоцiльно застосовувати для лiкування нейроiнфекцiй
 • Бактерицидний механiзм дiї
 • Висока активнiсть проти грамнегативних мiкроорганiзмiв, у тому числi Ps.аeruginosa
 • Руйнуються беталактамазами
 • Висока активнiсть проти грампозитивних мiкроорганiзмiв, особливо S. aureus
 • При застосуваннi карбоксипенiцилiнiв пiдвищується ризик кровотеч
 • Висока активнiсть проти грампозитивних кокiв
 • Не проникають через гематоенцефалiчний бар'єр
 • Малоефективнi проти H. influenzae
 • Висока активнiсть проти Ps. аeruginosa
 • Активнiсть проти грампозитивних кокiв на рiвнi цефалоспоринiв I поколiння
 • Бiльша активнiсть проти грамнегативних збудникiв
 • Добре проникають крiзь гематоенцефалiчний бар'єр
 • Неефективнi проти синьогнiйної палички
 • Виражена активнiсть проти грамнегативних збудникiв
 • Добре проникають крiзь гематоенцефалiчний бар'єр
 • Серед них найбiльш активним проти синьогнiйної палички є цефоперазон
 • Серед них цефтрiаксон має найдовший перiод напiввиведення
 • Бактерицидно дiють на хламiдiї
 • Стiйкiсть до дiї беталактамаз, що продукуються грамнегативною флорою
 • Високоефективний проти грамнегативних мiкроорганiзмiв
 • Високо активний проти P. aeroginosa
 • Спостерiгається перехресна алергiя мiж азтреонамом та iншими беталактамами
 • Механiзм дiї бактерiостатичний, але при збiльшеннi концентрацiї стає бактерицидним
 • Активнi проти хламiдiй та мiкоплазм
 • Активнi проти стафiлококiв, навiть пенiцилiнрезистентних
 • Не проникають крiзь гематоенцефалiчний бар'єр
 • Часто зустрiчаються алергiчнi реакцiї
 • Бактерiостатичний механiзм дiї
 • Додавання трiметоприму покращує антибактерiальнi властивостi препаратiв
 • При одночасному застосуваннi з пенiцилiнами погiршується активнiсть останнiх
 • Визначення чутливостi збудникiв до сульфанiламiдiв може виконуватись на звичайних живильних середовищах:
 • Бактерицидний механiзм дiї
 • Активнi проти грампозитивних i грамнегативних мiкроорганiзмiв
 • Активнi проти хламiдiй, мiкоплазм
 • За активнiстю проти анаеробiв переважають нiтроiмiдазоли
 • Шийний лiмфаденiт у 12-рiчного хлопчика
 • Акне у дiвчинки 11 рокiв
 • Стрептококовий фарингiт у 17-и рiчного хлопця
 • Iнфекцiя сечовивiдних шляхiв у 16-и рiчної дiвчини
 • Рiкетсiоз у 10-и рiчного хлопця
 • Амоксицилiн-клавуланату
 • Антигiстамiнних препаратiв
 • Мiсцевих стероїдiв
 • Мiсцевих протинабрякових препаратiв
 • Бiсептолу
 • Ефективнi проти анаеробних мiкроорганiзмiв
 • Ефективнi проти грамнегативних органiзмiв
 • Пiдтримується достатня концентрацiя при одноразовому введеннi на добу
 • Добре проходить через гематоенцефалiчний бар'єр
 • Достатня концентрацiя в шкiрi та кiстках
 • Анафiлактична реакцiя
 • Кардiотоксичнiсть
 • Нефротоксичнiсть
 • Легенева недостатнiсть
 • Тромбофлебiт
 • Видiлення та iдентифiкацiя збудника
 • Визначення чутливостi видiлених збудникiв до антибiотикiв
 • Призначення препарату з урахуванням фармакологiчних особливостей
 • Урахування вiку хворого, наявностi супутнiх захворювань
 • Визначення оптимальної дози та способу введення препарату
 • Призначення антибактерiальної терапiї всiм хвором з пiдозрою на iнфекцiю
 • Бактерицидний механiзм дiї
 • Ототоксичнiсть та нефротоксичнiсть
 • Висока активнiсть проти Str. pneumoniae
 • Погано всмоктується в шлунково-кишковому трактi
 • Можливiсть ендолюмбального введення
 • Бактерицидний вплив на чутливi мiкроорганiзми
 • Значна алергогеннiсть
 • Активнiсть проти анаеробiв
 • Добре всмоктуються в кишково-шлунковому трактi
 • Руйнуються бета-лактамазами
 • Найбiльш активнi серед пенiцилiнової групи проти штамiв, що виробляють бета-лактамази
 • Найбiльш активнi серед пенiцилiнової групи проти штамiв, що не виробляють бета-лактамази
 • Найбiльш ефективним представником цiєї групи є метицилiн
 • Комбiнацiя з сульфадиметоксином пiдвищує активнiсть
 • Вони є препаратами вибору при позалiкарняних пневмонiях у дiтей
 • Впливають на ряд грам-негативних бактерiй
 • Проникають через гематоенцефалiчний бар'єр
 • Руйнуються беталактамазами
 • Бактерицидний механiзм дiї на мiкроорганiзми, що перебувають у станiї активного подiлу
 • Високо ефективнi проти внутрiшньолiкарняних штамiв S. аureus
 • Амоксицилiн краще нiж ампiцилiн всмоктується в шлунково-кишковому трактi