• Вмiщує 4 структурних полiпептиди
 • Геном вiрусу - РНК
 • Має зворотню транскриптазу
 • Стiйкий в дiапазонi рН 3,0-9,0
 • Вiдносно стiйкий до дiй хлору
 • Вiрусоносiї
 • Хворi в кiнцi iнкубацiйного перiоду та в переджовтяничному перiодi
 • Хворi в жовтяничному перiодi
 • Хворi з субклiнiчними формами хвороби
 • Реконвалесценти
 • Крапельний
 • Фекально-оральний
 • Парентеральний
 • Статевий
 • Перинатальний
 • Водний
 • Харчовий
 • Контактний
 • Трансмiсивний
 • Висока стiйкiсть збудника у зовнiшньому середовищi
 • Найвища захворюванiсть серед дiтей 1-го року життя
 • Захворюванiсть має сезонний характер
 • Найвища захворюванiсть серед дiтей 5-9 рокiв
 • Пряма цитопатогенна дiя вiрусу на гепатоцит
 • Цитолiз гепатоцитiв залежить вiд iмунної вiдповiдi
 • Розвиток алергiчних реакцiй
 • Порушення пiгментного обмiну
 • На першому тижнi жовтяницi
 • Протягом 2-3 тижнiв жовтяницi
 • На 4-5 тижнi жовтяницi
 • В перiодi реконвалесценцiї
 • Пiсля зниження жовтяницi
 • Артралгiчний
 • Грипоподiбний
 • Астено-вегетативний
 • Диспептичний
 • Латентний
 • Покращується
 • Залишається без змiн
 • Погiршується
 • Гiпертрансфераземiя є значною
 • Гiпертрансфераземiя є помiрною
 • Зберiгається нормальний вмiст ферментiв в сироватцi кровi
 • Вираженість гiпертрансфераземiї залежить вiд віку хворого
 • Видужання
 • Частий затяжний перебiг
 • Розвиток хронiчного персистуючого гепатиту
 • Розвиток хронiчного активного гепатиту
 • Цироз печiнки
 • Внутрiшньом'язеве введення гамаглобулiну
 • Активна iмунiзацiя вакциною проти гепатиту А
 • Введення iнтерферону
 • Використовують нормальний іммуноглобулін людини для внутрішньом'язквого уведення
 • Iмуноглобулiн вводиться внутрiшньом'язево в дозi 0,02 мл/кг
 • Iмунний захист проти гепатиту А зберiгається протягом 2-4 мiс
 • Сироватковий iмуноглобулiн вводиться не пiзнiше 14 дня пiсля контакту з хворим на вiрусний гепатит А
 • Використовують нормальний іммуноглобулін людини для внутрішньовенного уведення
 • Вiрусу гепатиту у випорожненнях
 • Антитiл до вiрусу гепатиту А (анти ВГА Ig М) в кровi
 • Антигену вiрусу гепатиту А в кровi
 • Антитiл до вiрусу гепатиту А (анти ВГА Ig G) в кровi
 • Ентеровiрусiв
 • Гепаднавiрусiв
 • Арбовiрусiв
 • Ретровiрусiв
 • Калiцивiрусiв
 • Стiйкий до дiї низьких температур
 • Стiйкий до дiї високих температур
 • Швидко гине пiд дiєю консервантiв кровi
 • Стiйкий до дiї дезинфiкуючих речовин
 • Стiйкий до висушування
 • Хворий на гострий гепатит
 • Хворий на хронiчний гепатит
 • Вiрусоносiї
 • Реконвалесцент
 • Статевий
 • Перинатальний
 • Парентеральний
 • Трансмісивний
 • Пренатально
 • Iнтранально
 • Постнатально
 • До запліднення
 • Покращується
 • Погiршується
 • Залишається без змiн
 • Значна
 • Помiрна
 • Зберiгається нормальний вмiст ферментiв в сироватцi кровi
 • Пiдвищується в жовтяничному перiодi
 • Не змiнюються
 • Пiдвищується значно в раннi термiни хвороби
 • Пiдвищується помiрно в пiзнi термiни хвороби
 • Хронiчний персистуючий гепатит
 • Хронiчний активний гепатит, цироз печiнки
 • Персистуюча Нbs антигенемiя
 • Гепатоцелюлярна карцинома
 • Амiлоїдоз печiнки
 • Ступiнь гiпербiлiрубiнемiї
 • Гiпергамаглобулiнемiя
 • Виявлення маркерiв дельта-вiрусу
 • Збереження в кровi Нbs антигену бiльше 30 днiв вiд початку хвороби
 • Iндикатор нещодавно перенесеного вiрусного гепатиту В
 • Серологiчний маркер, що свiдчить про одужання i формування iмунiтету
 • Виявляється у Нbs Ag-позитивних осiб, свiдчить про високу реплiкативну активнiсть вiрусу i високий рiвень iнфекцiозностi
 • Ступiнь гiпербiлiрубiнемiї
 • Свербіж
 • Геморагiчний синдром
 • Пiдвищення тимолової реакцiї
 • Зниження протромбiнового iндексу
 • Загальна слабкiсть, адинамiя
 • Нудота, блювота
 • Головний бiль
 • Ахолiя калу
 • Тахiкардiя
 • Кровоточивiсть ясен
 • Гiпоальбумiнемiя
 • Носовi кровотечi
 • Мiкрогематурiя
 • Зниження протромбiну в кровi
 • Нейтрофiльоз
 • Лейкопенiя
 • Зменшення ШОЕ
 • Плазматична реакцiя
 • Моноцитарна реакцiя
 • Стимулюють реплiкацiю вiрусу
 • Пiдвищують частоту рецидивiв
 • Сприяють хронiзацiї вiрусного гепатиту
 • Призводять до тимчасового зниження бiлiрубiну
 • Попереджають розвиток хронічного гепатиту
 • Ураження шкiри у виглядi кропивницi, плямисто-папульозного висипу
 • Артралгiї
 • Вузликовий периартерiїт
 • Мембранозний гломерулонефрит
 • Крiоглобулiнемiя
 • Гнійний менінгіт
 • Захворювання в тих групах ризику, що i гепатит В
 • Найчастiша причина посттрансфузiйного гепатиту
 • Вiрус мiстить РНК
 • Може загострити iнфекцiю у носiїв гепатиту В
 • В кровi рiдко визначають антиген гепатиту Д в зв'язку з коротким перiодом циркуляцiї
 • Парентеральна передача iнфекцiї
 • Вiрус здатний розмножуватися самостiйно
 • Перебiг процесу у виглядi коiнфекцiї та суперiнфекцiї
 • Для репродукцiї вiрусу необхiдна присутнiсть Нbs антигену
 • Змiшаний гострий вiрусний гепатит В i Д
 • Гепатит В без приєднання дельта-вiрусу
 • Поєднання хронiчного гепатиту В з гострою дельта-суперiнфекцiєю
 • Ентеровiрусiв
 • Герпесвiрусiв
 • Флавiвiрусiв
 • Калiцивiрусiв
 • Геном вiрусу представлений РНК
 • Видiляють 6 основних генотипiв вiрусу
 • Виражена мутагеннiсть вiрусу, що дозволяє йому уникати iмунної вiдповiдi
 • Швидко елiмiнується з iнфiкованого органiзму
 • Найчастiша причина посттранфузiйного гепатиту
 • Широко поширюється серед iн'єкцiйних наркоманiв
 • Передача може здiйснюватись статевим шляхом
 • Перинатальна передача ВГС бiльш iмовiрна у ВIЛ-iнфiкованих вагiтних
 • Можлива трансмiсивна передача вiрусу
 • Виражений синдром цитолiзу
 • Стiйка гiпербiлiрубiнемiя, яка зберiгається тривалiше, нiж при ВГВ
 • Показники активностi амiнотрансфераз вищi, нiж при ВГВ
 • Знижений пробромбiновий iндекс
 • Переважає непрямий бiлiрубiн
 • Частiше за iнших хворiють дiти у вiцi 2-5 рокiв
 • В основному хворiють дорослi 20-35 рокiв
 • Передається водним шляхом
 • Характеризується епiдемiчним поширенням
 • Вiдмiчається тяжкий перебiг хвороби з високою летальнiстю серед вагiтних жiнок
 • Зниження пробромбiнового iндексу
 • Бiлiрубiн-ферментна дисоцiацiя
 • Гемоглобiнурiя та розвиток гострої ниркової недостатностi у вагітних жінок
 • Вiдсутнiсть виражених клiнiчних проявiв
 • Перiодичне вiдчуття слабкостi
 • Помiрна гепатомегалiя
 • Наявнiсть набряково-асцитичного синдрому
 • Нормальнi показники бiлiрубiну, тимолового тесту, незначна ферментемiя
 • Наявнiсть астено-вегетативного синдрому
 • Артралгiї та геморагiчний синдром
 • Вiдсутнiсть позапечiнкових проявiв
 • Гепатоспленомегалiя
 • Помiрна ферментемiя, незначне пiдвищення тимолової проби та гамаглобулiнiв
 • Токсичними гепатитом
 • Аутоiмунним гепатитом
 • Хворобою Вiльсона-Коновалова
 • Ураженням печiнки при муковiсцидозi
 • Ураженням печiнки при дефiцитi альфа-1-антитрипсину
 • Хронічним гломерулонефритом
 • Кортикостероїднi препарати
 • Iмуномодулятори
 • Гепатопротектори
 • Вiдмова вiд медикаментозної терапiї, дотримання дiєти та режиму
 • Постановка серологiчних реакцiй на гепатит А
 • Постановка серологiчних реакцiй на гепатит В
 • Офтальмологiчне обстеження (виявлення кiлець Кайзера-Фляйшера)
 • Постановка серологiчних реакцiй на антинуклеарнi антитiла i антитiла проти гладком'язевих волокон
 • Препарати iнтерферону-альфа
 • Препарати iнтерферону-бета
 • Ламiвудин
 • Ацикловір