• Вiрус краснухи
 • Цитомегаловiрус
 • Токсоплазма
 • Блiда трепонема
 • Менiнгококк
 • Незабаром пiсля народження
 • Через два-три тижнi пiсля народження
 • На другому мiсяцi життя
 • Не ранiше третього мiсяця життя
 • В будь-якому вiцi, але не на першому роцi життя
 • Незабаром пiсля народження
 • Через два тижнi пiсля народження
 • Через мiсяць пiсля народження
 • На третьому мiсяцi життя
 • Гострi приступоподiбнi болi в животi
 • Затримка стулу, або каловий стул з кров'ю
 • Захворювання починається з високої температури
 • Здуття животу
 • Перистальтика на обмеженiй дiлянцi
 • Хламiдiї
 • Ентеровiруси
 • Вiруси грипу
 • Вiруси паротиту
 • Лейкоцити 5-6 в полi зору
 • Поодинокi еритроцити
 • Гiалiновi цилiндри 4-5 в полi зору
 • Бiлок 0,002-0,006 г\л
 • Все перераховане
 • Гематурiя
 • Дизуричнi розлади
 • Гепатоспленомегалiя
 • Набряки
 • Артерiальна гiпертонiя
 • При неускладненому циститi показаний десятиденний курс амоксицилiну
 • Дiтям з мiхурово-сечовивiдним рефлюксом необхiдно проводити антибiотикопрофiлактику
 • При iнфекцiях сечовивiдних шляхiв у дiтей короткi курси лiкування антибактерiальними препаратами в якостi стандартної терапiї не застосовуються
 • Для досягнення адекватних антимiкробних концентрацiй в сечi при лiкуваннi пiєлонефриту необхiдним є призначення антибiотикiв внутрiшньовенно
 • Контрольний посiв сечi показаний не ранiше 72 годин пiсля завершення курсу лiкування
 • Краснуха
 • Менiнгiт
 • Перинатальна гiпоксiя
 • Середній отит
 • Введення аминогликозидiв
 • Кишкiвник
 • Легенi
 • Шкiра
 • Слизовi оболонки
 • Пупкова ранка
 • Через 2-3 днi пiсля народження
 • На 5-7 день життя
 • На 2-3 тижнi життя
 • Наприкiнцi першого мiсяця
 • Після першого купання
 • Млявiсть
 • Вiдмова вiд грудi
 • Вiдригування
 • Вiдсутнiсть додавання у вазi
 • Гарна прибавка у масі тіла
 • Падiння маси тiла
 • Гiпер- або гiпотермiя
 • Землисто-сiре забарвлення шкiри
 • Збiльшення розмiрiв печiнки та селезiнки
 • Значне збiльшення периферичних лiмфовузлiв
 • Вiруси
 • Бактерiї
 • Мiкоплазми
 • Найпростiшi
 • Гриби
 • Пріони