• Гарячка
 • Стоматити та кератокон'юнктивiти
 • Везикульозний висип на шкiрi
 • Залучення регiонарних лiмфовузлiв
 • Ураження серцево-судинної системи
 • Згрупованi напiвсферiчнi кульки на фонi еритеми та набряклостi шкiри
 • Поява свербiжу та болючостi шкiри перед висипом
 • Розрив пухирцiв з утворенням мокнучих ерозiй
 • Ділянки ліхенізації
 • Лабiальний герпес
 • Екзема Капошi
 • Паронiхiй
 • Контактний дерматит
 • Стоматити
 • Гiнгiвостоматити
 • Гострi респiраторнi захворювання
 • Кератокон'юнктивiти
 • Тонзилiти
 • Менiнгоенцефалiт
 • Енцефалiт
 • Полiрадикулоневрит
 • Мiєлiт
 • Абсцес мозку
 • Видiлення вiрусу з уражених органiв
 • Цитологiчне дослiдження мазкiв
 • Iмунологiчнi методи визначення антигену та антитiл в сироватцi кровi
 • Посiв кровi
 • Виявлення вiрусоспецифiчних iмуноглобулiнiв
 • Противiруснi препарати
 • Глікозиди
 • Iнтерферон
 • Антибiотики
 • Індуктори інтерферону
 • Ретровiрусiв
 • Ентеровiрусiв
 • Герпесвiрусiв
 • Мiксовiрусiв
 • Вiруси звичайного герпесу 1-го та 2-го типiв
 • Вiрус вiтряної вiспи
 • Вiрус Епштейн-Барр
 • Цитомегаловiрус
 • Ротавірус
 • Має чiтку видову специфiчнiсть, термостабiльний та iнактивується при температурi 56 градусуiв С
 • Добре зберiгається при кiмнатнiй температурi
 • Чутливий до iнтерферону
 • Чутливий до антибактерiальних препаратiв
 • Хвора людина
 • Вiрусоносiй
 • Тварини
 • Комахи
 • Кров
 • Цервiкальний та вагiнальний секрет, сперма, грудне молоко
 • Слина, сеча
 • Сльози
 • Їжа
 • Трансплацентарний, iнтранатальний
 • Контактний
 • Повiтряно-крапельний
 • Трансфузiйний
 • Контактний, повiтряно-крапельний, трансфузiйний
 • Аліментарний
 • Матерi-носiї вiрусу
 • Вагiтнi з первинною ЦМВ-iнфекцiєю
 • Оточуючi та вiрусоносiї
 • Домашні тварини
 • Лiмфоцити кровi
 • Моноцити кровi
 • Полiморфно-ядернi лейкоцити
 • Еритроцити
 • Тромбоцити
 • Вираженим геморагiчним синдромом
 • Значною анемiєю, жовтяницею, пов'язаною з гемолiзом еритроцитiв
 • Гепатитом
 • Ураженням ЦНС
 • Гостра ниркова недостатність
 • Гепатоспленомегалiя
 • Жовтяниця
 • Недоношенiсть та гiпотрофiя
 • Мiкроцефалiя
 • Гіпертелорізм
 • Цилiндрурiя
 • Пiдвищена кiлькiсть епiтелiальних клiтин
 • Протеiнурiя, помiрна лейкоцитурiя
 • Піурія
 • Цитологiчний
 • Серологiчний
 • Iмунологiчний
 • Вiрусологiчний
 • Магнітометричний
 • Противiруснi препарати (ганцикловiр, фоскарнет)
 • Специфiчний антицитомегаловiрусний iмуноглобулiн
 • Iмуноглобулiн для внутрiшньовенного введення
 • Антибактеріальні препарати
 • Декiлька мiсяцiв
 • Декiлька тижнiв
 • Декiлька рокiв
 • Все життя
 • При передачi цитомегаловiрусу в першому триместрi вагiтностi
 • При передачi цитомегаловiрусу в другому триместрi вагiтностi
 • При передачi цитомегаловiрусу в третьому триместрi вагiтностi
 • При передачi цитомегаловiрусу пiд час пологiв
 • Iнапарантна
 • Гемолiтична анемiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Мононуклеозоподiбний синдром
 • Вiрус герпесу 6 типу
 • Вiрус герпесу 8 типу
 • Цитомегаловiрус
 • Вiрус звичайного герпесу
 • Епштейн-Барр вiрус
 • Контактно-побутовий
 • Повiтряно-крапельний
 • Статевий
 • Вертикальний вiд матерi до плоду
 • Аліментарний
 • Герпетичний кон'юнктивiт
 • Склерит
 • Герпетичний кератит
 • Блефарит
 • Шкiра
 • Слизовi оболонки
 • Очi
 • Нервова система
 • Емаль зубів