• Катаральну
 • Гастроiнтестинальну
 • Змiшану
 • Iнапарантну
 • Гепатит
 • Слабко вираженими катарами
 • Гiперемiєю задньої стiнки глотки
 • Збiльшенням шийних лiмфовузлiв
 • Наявнiстю кишкового синдрому
 • Характерних вiдмiностей немає
 • Типової клiнiки
 • Гематологiчних змiн
 • Епiдемiологiчних даних
 • Вiрусологiчних та серологiчних дослiджень
 • Даних рентгенографії
 • Гострий початок
 • Велика кiлькiсть водянистих видiлень з носу, чихання
 • Закладенiсть носу
 • Висока гарячка
 • Виражена сезоннiсть
 • Ураженiсть тiльки дiтей
 • Ураженiсть тiльки дорослих
 • Поєднання ринiту та фарингiту
 • Розвиток анемії
 • Хвора людина
 • Реконвалесцент
 • Тварини
 • Птахи
 • Комахи
 • Трансмiсивний
 • Харчовий
 • Крапельний
 • Контактний
 • Осiнньо-лiтня
 • Осiнньо-зимова
 • Весняно-зимова
 • Захворюванiсть реєструється протягом року, з пiдйомом в осiнньо-зимовий перiод
 • Виражений токсикоз
 • Помiрна лихоманка
 • Подовжений перебiг хвороби
 • Вираженi змiни слизової верхнiх дихальних шляхiв
 • Ураження шлунково-кишкового тракту
 • Дорослi
 • Дiти дошкiльного i молодшого шкiльного вiку
 • Дiти раннього вiку
 • Люди похилого вiку
 • Всi вiковi групи
 • Ринiт
 • Фарингiт
 • Ларингiт
 • Пневмонiя
 • Апендицит
 • Гiперемiя зiву
 • Гiпертермiя
 • Гострий початок
 • Сухий кашель
 • Охриплiсть голосу
 • Гiперемiя дужок м'якого пiднебiння та задньої стiнки глотки
 • Набряк мигдаликiв, регiонарне збiльшення лiмфовузлiв
 • Гнiйно-фiбринознi нашарування на мигдаликах
 • Набряк язичка
 • Зернистiсть м'якого пiднебiння
 • Лейкоцитоз
 • Лейкопенiя
 • Нейтрофiльоз
 • Еозинопенiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Мiокардит
 • Пiєлонефрит
 • Круп
 • Отит
 • Гайморит
 • Пневмонiєю
 • Загостренням супутнiх хронiчних захворювань
 • Лейкоцитозом
 • Стенозом гортанi
 • Ацетонемічним синдромом
 • Реакцiю гальмування гемаглютинацiї
 • Iмунофлюоресцентний метод
 • Видiлення вiрусу
 • РПГА
 • Визначення антитiл у парних сироватках
 • З 4-го дня хвороби
 • З 8-10 дня хвороби
 • З 15 дня хвороби
 • В кiнцi третього тижня захворювання
 • Не виявляється
 • Етiотропні препарати
 • Iмуностимулятори
 • Кортикостероїди
 • Сульфанiламiдні препарати
 • Симптоматичні засоби
 • Дiти до 1-го року
 • Гарячка
 • Ларингiт
 • Вираженiсть катару
 • Пневмонiя
 • Затруднений вдих
 • Афонiя
 • Грубий кашель
 • Свистяче дихання
 • Участь допомiжної мускулатури в диханнi
 • Крапельний
 • Контактний
 • Харчовий
 • Трансмiсивний
 • В усi пори року
 • В лiтнiй перiод
 • В весняний перiод
 • В осiнньо-зимовий перiод
 • Сезоннiсть вiдсутня
 • Гострий початок захворювання
 • Кон'юнктивiт
 • Вiдсутнiсть респiраторного синдрому
 • Рецидивуючий перебiг хвороби
 • Гастроентерит
 • Ринофаринготонзилiт
 • Кон'юнктивiт
 • Фаринго-кон'юнктивальна гарячка
 • Пневмонiя
 • Остеомієліт
 • Гарячка
 • Нездужання
 • Ломота в тiлi
 • Головний бiль
 • Дизурiчнi розлади
 • Гiперемiя зiву, зернистiсть слизової оболонки глотки
 • Iн'єкцiя судин склер та гiперплазiя мигдаликiв
 • Набряклiсть задньої стiнки глотки
 • Афтознi висипи на мигдаликах
 • Гiперемiєю i набряком кон'юнктиви повiк
 • Набряком повiк
 • Лiмфаденопатiєю, диспептичними розладами
 • Поверхневими iнфiльтратами рогiвки
 • Ураженням верхнiх дихальних шляхiв
 • Гарячка
 • Лимфаденiт
 • Плiвчастий кон'юнктивiт
 • Гепатолiєнальний синдром
 • Екзантема
 • Геморагічний синдром
 • Нормальна кiлькiсть лейкоцитiв
 • Лейкопенiя
 • Еозинопенiя
 • Лiмфоцитоз
 • Значне збiльшення ШОЕ
 • Вогнищева пневмонiя
 • Загострення хронiчних захворювань
 • Круп
 • Отит
 • Менінгіт
 • Iмунофлюоресцентний метод
 • Культивування вiрусу в культурах тканин
 • РПГА
 • РЗК
 • Дезинфекцiя офтальмологiчних iнструментiв
 • Використання марлевих масок
 • При спалахах в дитячих колективах можливе роздiлення дiтей на 10 днiв
 • Проведення вакцинації
 • ДНК-вiрус
 • Основне джерело iнфекцiї - людина
 • Має гемаглютинуючi властивостi
 • Має чутливiсть до дезинфекцiйних засобiв
 • Стiйкий у зовнiшньому середовищi
 • Високою контагiознiстю для дiтей
 • Переважно повiтряно-крапельним шляхом передачi
 • Тропiзмом до епiтелiю слизових оболонок
 • Вираженим тропiзмом до лимфоїдної тканини
 • Найбiльшою захворюванiстю в холодну пору року
 • Катари дихальних шляхiв
 • Гiперемiя зiву
 • Кон'юнктивiт
 • Гарячка
 • Збiльшення шийних лiмфовузлiв
 • Катар верхнiх дихальних шляхiв
 • Мезаденiт
 • Тонзилофарингiт
 • Фарингокон'юнктивальна гарячка
 • Пневмонiя
 • Катаральний
 • Фолiкулярний
 • Плiвчастий
 • Інфільтративний
 • Однобiчне ураження
 • Збiльшення регiональних лiмфовузлiв
 • Переважне ураження нижньої повiки
 • Щiльнiсть плiвчастого нальоту
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Тривалiсть гарячки
 • Вираженiсть катаральних явищ
 • Наявнiсть трахеобронхiту
 • Діарея
 • Збiльшення шийних лимфовузлiв
 • Нормалiзацiя частiше за все вiдбувається на 5-7 день хвороби
 • Iнодi тримається 2-3 тижнi
 • Може бути хвилеподiбною
 • Може супроводжуватися ознобом
 • Підвищення температури кожен третій день протягом місяця
 • Зустрiчається рiдко завдяки пасивному iмунiтету
 • Гарячка виражена слабко
 • Збiльшення лiмфовузлiв i кон'юнктивiт зустрiчаються рiдко
 • Переважають явища бронхiту з обструктивним синдромом
 • Часто супроводжується остеомієлітом
 • Катаральнi явища
 • Збiльшення лiмфовузлiв на шиї
 • Помiрне збiльшення печiнки та селезiнки
 • Легкий перебiг хвороби
 • Гематологiчнi показники
 • Iмуноглобулiн нормальний
 • Рiфампiцин
 • Ацикловiр
 • Симптоматична терапія
 • Дезоксирибонуклеаза
 • Хвора людина
 • Реконвалесцент
 • Тварини
 • Птахи
 • Харчовий
 • Крапельний
 • Контактний
 • Трнсмiсивний
 • Ротавiрусами
 • Пiкорнавiрусами
 • Ентеровiрусами
 • Герпесвiрусами
 • Парамiксовiрусами
 • Бронхiтом
 • Бронхiолiтом
 • Розвитком ателектазiв
 • Iнтерстицiальною пневмонiєю
 • Абсцедуючою пневмонiєю
 • Гострий початок
 • Гастроенерит
 • Поступовий початок
 • Гарячка
 • Збiльшення лiмфатичних вузлiв
 • Ацикловiр
 • Iнтерферон
 • Рибавiрiн
 • Ремантадин
 • Флуконазол