• Масовiсть захворювань
 • Можливiсть ураження всiх вiкових груп захворювання
 • Висока контагiознiсть
 • Тривалiсть iнкубацiйного перiоду 12-36 годин
 • Наявність випадків загибелі хворих
 • Культивуванням вiрусу в культурах тканин
 • РЗК
 • РНГА
 • Методом iмунофлюоресценцiї
 • Шкiряно-алергiчною пробою
 • Легка
 • Тяжка
 • Середньотяжка
 • Миттєва (гiпертоксична)
 • Фарингеальна гарячка
 • Озноб
 • Головний бiль
 • Висока температура
 • Екзантема
 • Катаральнi явища
 • Носовими кровотечами
 • Зниженням дiурезу
 • Високою температурою
 • Задишкою, кашлем
 • Розвитком абсцесів головного мозку
 • Симптоми ураження нервової системи
 • Диспептичнi розлади
 • Дихальна недостатнiсть
 • Швидкий розвиток геморагiчного синдрому
 • Iзольований круп
 • Розвиток некрозу слизової оболонки трахеї i бронхiв
 • Порушення дренажної функцiї бронхiв
 • Порушення мiкроциркуляцiї в легенях
 • Сенсибiлiзацiя лейкоцитiв до бактерiальних алергенiв
 • Посилення мікроциркуляції в тканині нирок
 • Неодноразова блювота
 • Психомоторне збудження, судоми
 • Розлад свiдомостi
 • Розвиток дихання за типом Чейн-Стокса
 • Діарея
 • Пiдвищенням вмiсту в кровi продуктiв деградацiї фiбриногену
 • Наявнiстю в кровi розчинних комплексiв мономерiв фiбрину
 • Посиленням утворення антитромбiну в фазi гiперкоагуляцiї
 • Наявнiстю в кровi лiзосомальних ферментiв
 • Посиленням серцевого викиду
 • Лаючий кашель
 • Вiдчуття недостатностi повiтря
 • Затруднений i подовжений вдих
 • Розповсюджений цианоз
 • Затруднений видих
 • Кашель з мокротинням
 • Виражена лихоманка
 • Задишка, цианоз
 • Лiмфоцитоз в кровi
 • Блювота
 • Антибактерiальних препаратiв
 • Симптоматичних препаратiв
 • Кортикостероїдiв
 • Анаболiчних гормонiв
 • Серцевих глікозидів
 • При гiпертермiї
 • При мiалгiї
 • При бактерiальних ускладненнях
 • При виражених катаральних явищах
 • У дiтей раннього вiку
 • Високою контагiознiстю
 • Належнiстю до ортомiксовiрусiв
 • Вмiстом РНК в нуклеокапсидi
 • Мiнливiстю поверхневих антигенiв - гемаглютинiну i нейрамiнiдази
 • Iндукує появу специфiчних iмуноглобулiнiв
 • Пролiферацiєю епiтелiю
 • Десквамацiєю епiтелiю
 • Клiтинною iнфiльтрацiєю
 • Порушенням мiкроциркуляцiї, набряком
 • Появою клітин Березовського-Штернберга
 • Порушення зовнiшнього дихання
 • Мiкроциркуляторнi розлади
 • Цитотоксична дiя вiрусу
 • Порушення механiзмiв iмунiтету
 • Цитопатогенна дiя вiрусу
 • Петехiями на шкiрi обличчя i тулуба
 • Носовими кровотечами
 • Видiленнями з носа сукровицi
 • Мiкрогематурiєю
 • Піурією
 • Висока температура тiла
 • Озноб
 • Склерит
 • Болi в м'язах
 • Петехiї на шкiрi обличчя та тулуба
 • Поступовий початок
 • Неспокiй, млявiсть
 • Вiдмова вiд грудi, вiдригування, зниження маси тiла
 • Блiдiсть шкiряного покрову
 • Вираженi катаральнi явища
 • Отит
 • Синусит
 • Пневмонiя
 • Енцефалiт
 • Трахеобронхiт
 • Не бiльше 3-ох днiв
 • 3-5 днiв
 • 5-7 днiв
 • 10 днiв i бiльше
 • Обов'язкова двоххвильова гарячка
 • Триває 2-3 тижнi
 • Пiдвищена втомленiсть, слабкiсть
 • Дратiвливiсть, безсоння
 • Постiйний субфебрилiтет
 • Пiдвищена пiтливiсть
 • Слабка вираженiсть катаральних симптомiв
 • Перебiг переважно середньої важкостi i важкий
 • Частi бактерiальнi ускладнення
 • Висока летальнiсть
 • Легкий перебіг
 • Бронхiальна астма
 • Цукровий дiабет
 • Муковiцидоз
 • Селективний iмунодефiцит Ig А
 • Усе населення
 • Пневмонія
 • Астенія
 • Середнiй отит
 • Діарея
 • Ібупрофен
 • Ацетамiнофен
 • Анальгiн
 • Ацетилсалiцилова кислота
 • Німесулід
 • Герпетичнiй
 • Грипознiй
 • Токсоплазмознiй
 • Кишковій
 • Всi вiдповiдi вiрнi
 • Жирова дистрофiя печiнки
 • Токсична енцефалопатiя
 • Мiокардит
 • Гiпоглiкемiя
 • Гостра ниркова недостатнiсть
 • Занамівір
 • Амiксин
 • Ремантадин
 • Мефенамiнова кислота
 • Азітроміцин
 • Сплiтвакцини
 • Живi вакцини
 • Субодиничнi вакцини
 • Ремантадин
 • Iнтерферони
 • Гемаглютинiн
 • Поверхневi антигени
 • Внутрiшнi антигени
 • Нейрамiнiдазу
 • Антиген яєчного бiлка
 • Ротавiрусiв
 • Пiкорнавiрусiв
 • Ентеровiрусiв
 • Ортомiксовiрусiв
 • Арбовiрусiв
 • Хвора людина
 • Реконвалесцент
 • Тварини
 • Птахи
 • Крапельний
 • Контактний
 • Харчовий
 • Трансмiсивний
 • Лiтня
 • Осiнньо-зимова
 • Весняна
 • Вiдсутня
 • Вiрулентнiсть вiрусу
 • Вираженiсть вiрусемiї
 • Стан захисних сил органiзму
 • Вiк хворого
 • Вираженість токсемії