• Хворий
 • Реконвалесцент
 • Вiбрiоносiй
 • Контактний
 • Синдром системної запальної відповіді
 • Бактерiємiя
 • Гарячка
 • Ексiкоз
 • Токсемія
 • До 5 процентiв
 • Вiд 5 до 10 процентiв
 • Вiд 10 до 15 процентiв
 • Понад 15 процентiв
 • Сальмонельозом
 • Ентеротоксигенним ешерiхiозом
 • Ротавiрусним гастроентеритом
 • Ентеровiрусним гастроентеритом
 • Отруєнням грибами
 • Вірусним гепатитом
 • Антибiотики
 • Кортикостероїди
 • Дiєтотерапiя
 • Регiдратацiя
 • Фаготерапія
 • Ферментнi препарати
 • Бiопрепарати
 • Лоперамiд
 • Сорбенти
 • Антибiотики
 • Едвардсiєл
 • Клебсiєл
 • Ешерихiй
 • Цитробактеру
 • Iєрсинiй
 • Дрiбна рогата худоба
 • Гризуни
 • Верблюди
 • Людина
 • Блохи
 • Комари
 • Вошi
 • Клiщi
 • Трансмiсивним
 • Контактним
 • Повiтряно-крапельним
 • Трансплацентарним
 • Шкiрною формою
 • Бубонною формою
 • Легеневою формою
 • Септичною формою
 • Легенева
 • Бубонна
 • Шкiрна
 • Первинно - септична
 • Бубони найчастiше локалiзуються у пахвинних дiлянках та на шиї
 • Бубони найчастiше бувають одинокими
 • Бубони найчастiше множиннi, виникають симетрично
 • Ранньою ознакою є рiзка болючiсть та набряк шкiри
 • У перший час колiр шкiри над бубоном не змiнений
 • Плями
 • Папули
 • Везикули
 • Пустули
 • Виразки
 • Флегмони
 • Тетрациклiн
 • Стрептомiцин
 • Левомiцетин
 • Канамiцин
 • Цефалоспорини
 • Грампозитивна паличка, видiляє екзотоксин
 • Утворює спори, якi можуть зберiгатися в грунтi десятки рокiв
 • Основнi фактори вiрулентностi - екзотоксин i капсула
 • До складу екзотоксину входять три фактори - захисний, набряковий i летальний
 • Гранегативна паличка, при руйнуваннi видiляється ендотоксин
 • Летальний токсин стимулює видiлення макрофагами фактору некрозу пухлин-альфа та iнтерлейкiну-1
 • Набряковий токсин пiдвищує рiвень цАМФ в клiтинах i порушує водний гомеостаз, що приводить до масивного набряку
 • Набряковий токсин порушує функцiю фагоцитiв
 • Посилює проліферацію ендотелію судин нирок
 • Шкiрна
 • Гастроiнтестинальна
 • Iнгаляцiйна (легенева)
 • Менiнгеальна
 • Енцефалiтична
 • Iнкубацiйний перiод 2-14 днiв
 • В мiстi проникнення спор виникає папула, через 24-36 год перетворюється в везикулу, а потiм у виразку з серозно-геморагiчним ексудатом
 • Сибiрковий карбункул поширюється в розмiрах, може досягати 8-10 см в дiаметрi
 • Сибiрковий карбункул супроводжується вираженим больовим синдромом
 • Формування i вiдторгнення струпу вiдбувається протягом 2-3- тижнiв
 • Виражений набряк при локалiзацiї карбункулу на лицi, шиї, переднiй поверхнi грудної клiтини
 • Виникнення по краях карбункулу числених бул з геморагiчним ексудатом
 • Генералiзована форма сибiрки
 • Септичний шок
 • Поліурія
 • Мiкоплазмозна пневмонiя
 • Орнiтоз
 • Лихоманка Ку
 • Туляремiя
 • Гострий бактерiальний медiастiнiт
 • Сальмонельоз
 • Гострий гастроентерит
 • Перитонiт
 • Виразка шлунку або дванадцятипалої кишки
 • Черевний тиф
 • Ботулiзм
 • Бактерiологiчне дослiдження кровi
 • Серологiчне дослiдження титру антитiл до капсулярних антигенiв та захисного екзотоксину в парних сироватках
 • Шкiряна проба з антраксином
 • Визначення генетичного матерiалу В.anthracis за допомогою ПЛР
 • Виділення збудника зі змивів з носоглотки
 • Пенiцилiн
 • Амiноглiкозиди
 • Хлорамфенiкол
 • Ципрофлоксацин
 • Еритромiцин
 • Бiсептол
 • Доксициклiн плюс гентамiцин
 • Триметоприм-сульфаметоксазол плюс рiфампiцин
 • Цефтрiаксон
 • Тетрациклiн
 • Левомiцетин
 • Brucella abortus
 • Brucella suis
 • Brucella melitensis
 • Brucella canis
 • Всi вiдповiдi правильнi
 • Гiпертермiя, озноб, iнтоксикацiя
 • Лiмфаденопатiя
 • Артрити великих суглобiв кiнцiвок
 • Бiль у м'язах
 • Гепатоспленомегалiя
 • Втрата свідомості
 • Факультативнi внутрiшньоклiтиннi мiкроорганiзми
 • Мають здатнiсть виживати та розмножуватись у фагоцитах
 • Пiсля фази дисемiнацiї iнфекцiї здебiльшого знаходяться у клiтинах ретикуло-ендотелiальної системи
 • Здатні рости при високих концентраціях хлориду натрію
 • Формування Т-клiтинного iмунiтету, що сприяє активацiї макрофагiв i руйнуванню бактерiй
 • Формування гуморального iмунiтету
 • Активацiя системи комплементу
 • Активацiя макрофагально-моноцитарної системи
 • Ендокардити, мiокардити
 • Менiнгiти
 • Орхiти, епiдiдiмiти
 • Остеомiєлiти
 • Лейкопенiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Анемiя
 • Незначно пiдвищенi рiвнi печiнкових ферментiв
 • Лейкоцитоз
 • Видiлення гемокультури
 • Реакцiя Райта
 • Реакцiю Хеддельсона
 • РПГА
 • Реакцію Васермана
 • Вживаннi iнфiкованих продуктiв харчування
 • Вживаннi непастеризованого молока
 • Вживаннi домашнього сиру з непастеризованого молока
 • Контактi з хворими батьками
 • Хвора людина
 • Велика рогата худоба
 • Дикi тварини
 • Прiсноводнi
 • Аерогеннний
 • Контактний
 • Алiментарний
 • Трансмiсивний
 • Гарячка
 • Лiмфоаденопатiя
 • Озноби, пiтливiсть
 • Вогнищевi ураження ЦНС
 • Гепатоспленомегалiя
 • Клiщi є головним перенощиком iнфекцiї
 • Дiагноз звичайно базується на видiленнi мiкроорганiзмiв з кровi
 • Цефтрiаксон є препаратом вибору при системному захворюваннi
 • Через укус iнфiкованого клiща
 • Через укус iнфiкованого комара
 • При вдиханнi пилу пiд час обробки зернових культур
 • При вживаннi iнфiкованої води
 • Вiд людини до людини
 • Гризуни
 • Велика та мiлка рогата худоба
 • Ектопаразити
 • Хвора людина
 • Грамнегативна кокобацила
 • Аероб, спор та капсул не утворює
 • Внутрiшньоклiтинний патоген
 • Має здатнiсть виживати у макрофагах
 • Пiсля фази дисемiнацiї iнфекцiї утворюються гранульоми у багатьох органах
 • Має здатність до росту при температурі середовища 800С
 • Формування Т-клiтинного iмунiтету, що сприяє до активацiї макрофагiв в них та руйнуванню бактерiй
 • Фагоцитоз
 • Гуморальний iмунiтет
 • Система комплементу
 • Лiзоцим
 • Виразково-бубонна
 • Бубонна
 • Ангiнозно-бубонна
 • Очно-бубонна
 • Генералiзована
 • Гiпертермiя
 • Регiонарний лiмфаденiт (бубон)
 • Гепатоспленомегалiя
 • Iнтоксикацiя
 • Інтенсивна блювота
 • Видiлення збудника з лiмфатичних вузлiв
 • Гемокультура
 • Введення морським свинкам вмiсту виразок
 • Реакцiя аглютинацiї в сироватцi
 • Шкiрний тест
 • Амiноглiкозиди
 • Фторхiнолони
 • Левомiцетин
 • Тетрациклiн
 • Пеніциллін
 • РЗК
 • РНГА
 • Реакцiя мiкроаглютинацiї та лiзiсу
 • IФА
 • РА
 • Borrelia burgdorferi
 • Treponema pallidum
 • Leptospira interrogans
 • Leptospira biflexa
 • Ступiнь iнтоксикацiї, гiпертермiї
 • Геморагiчний синдром
 • Ступiнь ураження нирок
 • Ступiнь ураження печiнки, ЦНС, серця, наднирникiв
 • Вираженість дихальної недостатності