• Представники нормальної мікрофлори є абсолютно безпечними для організму людини
 • Представники нормальної мікрофлори є безпечними лише тоді коли вони відповідають нормі за якісним й кількісним складом, перебувають у відведених їй природою місцях людського організму, за умови нормального функціонування імунної системи
 • Представники нормальної мікрофлори можуть спричиняти сепсис
 • Представники нормальної мікрофлори можуть спричиняти синдром надмірного росту бактерій
 • Різновид зневоднення, при якому вода та електроліти виводяться з організму в однаковій пропорції
 • Різновид зневоднення, при якому втрати води переважають над утратою солей
 • Різновид зневоднення, при якому не відбувається втрати води або солей
 • Різновид зневоднення при якому втрата солей переважає над утратами води
 • Проводити диференційну діагностику між різними етіологічними чинниками у хворого з клінічними проявами ГКІ практично неможливо
 • Можливо проведення диференційної діагностики ГКІ, спричинених окремими збудниками, за клінічними проявами
 • Можливе проведення диференційної діагностики за клінічними проявами лише між ГКІ вірусної та бактеріальної етіології
 • Можливе проведення диференційної діагностики за клінічними проявами лише між ГКІ протозойної та бактеріальної етіології
 • Фарингоентерит
 • Гастрит
 • Ентерит
 • Коліт
 • Гастроентерит
 • Ступінь ексикозу
 • Електролітні порушення
 • Розвиток синдрому системної запальної відповіді
 • Рівень трансаміназ
 • Секреторної діареї
 • Гемолітико-уремічного синдрому
 • Гіперкаліемії
 • Інвазивної діареї
 • В лікуванні шигельозу обов'язковим є використання специфічних бактеріофагів
 • Кожен хворий із шигельозом вимагає антибактеріальної терапії
 • Наявність у хворого гемоколіту та гарячки є обов'язковим показом до призначення антибактеріальної терапії
 • В лікуванні шигельозу обов'язковим є використання ентеросорбентів
 • Кожен хворий із шигельозом вимагає специфічної дезинтоксикації
 • Дизентерiї
 • Iнфекцiї, що викликана Yersinia enterocolitica
 • Черевного тифу
 • Iнфекцiї, що викликана Salmonella typhimurium
 • Колiту
 • Iнфекцiї, що викликана Entamoeba histolitica
 • Shigella
 • Entamoeba
 • Salmonella
 • Rotavirus
 • Ентероiнвазивними та ентерогеморагiчними E.coli
 • Амебiаз, балантидiаз
 • Хронiчнi неспецифiчнi запальнi захворювання кишкiвника
 • Iшемiчний колiт
 • Шлунково-кишкову кровотечу внаслiдок дивертикулiту
 • ГКІ спричинену ентерогеморагiчними E.coli
 • Холеру
 • Кров
 • Кал
 • Промивнi води шлунку i кишкiвника
 • Блювотнi маси
 • Сечу
 • Пунктат лімфатичних вузлів
 • Визначення питомої ваги плазми
 • Iндекс гематокриту
 • Визначення електролiтного складу випорожнень
 • Визначення електролiтiв кровi
 • Показники кислотно-лужного стану кровi
 • Ректороманоскопiю
 • Рентгенологiчне дослiдження шлунка i кишкiвника
 • Ендоскопiчнi методи дослiдження
 • Бактерiологiчнi методи
 • Термографію
 • Кампiлобактером
 • Iєрсiнiєю
 • Сальмонелою
 • Шигелою
 • Ротавірусом
 • Шигелами
 • Сальмонелами
 • Кампiлобактерами
 • Аденовірусами
 • Iєрсинiями
 • Розвиток з 3-го по 40-й день пiсля початку дiареї
 • Переважно моноартрит колiнних суглобiв
 • Переважний розвиток у HLA В27 позитивних iндивiдуумiв
 • Асиметричнiсть ураження суглобiв
 • Септичний характер артриту
 • Фторхінолони
 • Левомiцетiн
 • Амiноглiкозиди
 • Препарати триметоприму-сульфаметаксозолу
 • Цефалоспорини 3 поколiння
 • Нiтрофурани
 • Антибiотикотерапiя не показана при секреторних дiареях, якi супроводжуються симптомами гастроентериту
 • Антибiотикотерапiя не показана при iнвазивних дiареях легкого та середньоважкого перебiгу з симптомами колiту у дiтей старшого вiку
 • Антибiотикотерапiя не показана у дiтей з iнвазивними дiареями легкого перебiгу у дiтей старше 3-х рокiв
 • Антибiотикотерапiя показана у дiтей з симптомами гемоколiту
 • Антибiотикотерапiя показана у всіх дiтей з проявами діареї
 • Запале тiм'ячко
 • Тахiкардiя
 • Термінальний стан
 • Запалi очi
 • Втрата еластичностi шкiри
 • Блювота,
 • Iлеус, кома чи шок
 • Висока лихоманка
 • Діарея
 • Знижений тургор шкiри, запале тiм'ячко, сухi слизовi оболонки ротової порожнини, знижене виведення сечi
 • Адекватна регiдратацiйна терапiя глюкозо-сольовими розчинами
 • Ферментотерапiя
 • Призначення сорбентiв
 • Призначення еубiотикiв
 • Мембрани еритроцитiв
 • Ендотелiю судин
 • Гемоглобiну
 • Глiколiза
 • Iмунної регуляцiї
 • Гемолiтико-уремiчного синдрому
 • Постстрептококового гломерулонефриту
 • Рецидивуючого пiєлонефриту
 • Туберкульозу
 • Shigella
 • Salmonella typhimurium
 • Campylobacter jejuni
 • Ентеропатогенною E.coli
 • Покази до призначення відсутні
 • Ранньому виявленню хворих та їх лiкуванню
 • Призначенню оральної регiдратацiї при перших симптомах гострої кишкової iнфекцiї вдома
 • Госпiталiзацiї важко хворих
 • Проведенню адекватної оральної та парентеральної регiдратацiї у стацiонарних умовах
 • Призначення антибіотиків усім хворим з проявами ГКІ?
 • Цефтріаксон
 • Цефазолiн
 • Азітроміцин
 • Ципрофлоксацин
 • Цефатоксим
 • При гострих гастроентеритах
 • При субклiнiчних формах
 • Всiм хворим на кишковi iнфекцiї
 • При гемоколiтах у дiтей раннього вiку
 • При постiнфекцiйних ферментопатiях
 • Вторинна ферментопатiя, лактазна недостатнiсть
 • Стеноз кишкiвника
 • Порушення функцiй нервової системи
 • Затримка росту
 • Дратівливість
 • Вiдноситься до роду шигел
 • Капсул i спор не утворює
 • Грам-негативна паличка
 • Захворювання найчастiше викликають бактерiї Флекснера i Зонне
 • Грам-позитивний кокк
 • Хворий на гостру дизентерiю
 • Хворий на хронiчну дизентерiю
 • Бактерiоносiй
 • Хвора тварина
 • Водний
 • Харчовий
 • Контактно-побутовий
 • Парентеральний
 • Водний
 • Харчовий
 • Контактно-побутовий
 • Трансмісивний
 • Водний
 • Харчовий
 • Контактно-побутовий
 • Трансмісивний
 • Висота, тривалiсть гарячки
 • Зневоднення
 • Гемодинамiчнi розлади
 • Ступінь вираженості синдрому системної запальної відповіді
 • Частота i тривалiсть рiдких випорожнень, вираженiсть гемоколiту
 • Висота, тривалiсть гарячки
 • Гемодинамiчнi розлади
 • Зневоднення
 • Ступiнь вираженості синдрому системної запальної відповіді
 • Рівні трансаміназ
 • Слиз у випорожненнях
 • Тенезми та їх еквiваленти
 • Спазм сигмоподiбної кишки
 • Частi водянистi випорожнення
 • Облігатний антропоноз
 • Свинi та риба є тваринними резервуарами iнфекцiї
 • Пероральний прийом цефалоспоринiв є терапiєю вибору
 • Часто розвивається бактерiемiя
 • Ципрофлоксацин
 • Цефіксим
 • Цефотаксим
 • Оксацилiн
 • Цефтрiаксон
 • Азітроміцин
 • Переважно внутрiшньовенно, при необхiдностi додатково через рот
 • Переважно через рот
 • Переважно внутрiшньом'язево
 • Переважно через рот
 • Переважно внутрiшньовенно, при необхiдностi додатково через рот
 • Переважно внутрiшньом'язево
 • Цефалоспорини 3-го поколiння, фторхiнолони, як резерв меропенем
 • Ніфуроксазид, як резерв левомiцетин
 • Гентамiцин, як резерв левомiцетин
 • Ампiцилiн, як резерв гентамiцин
 • Важкостi перебiгу
 • Вiку дитини
 • Чутливостi шигел до антибiотикiв у даному регiонi
 • Стану серцево-судинної системи
 • Мiнiмальна тривалiсть курсу - 3-5 днiв
 • Максимальна тривалiсть визначається станом дитини та швидкiстю зникнення симптомiв
 • У випадку вiдсутностi ефекту вiд терапiї на протязi 3-х днiв слiд змiнити антибiотик
 • Шлях введення антибiотикiв залежить вiд важкостi стану дитини та властивостей препарату, що використовується
 • Призначається усім хворим
 • Iнфекцiйно-токсичний шок
 • Кишкова кровотеча
 • Перитонiт, iнвагiнацiя
 • Випадiння прямої кишки, парапроктит
 • Ендокардит
 • Тiльки декретованi групи
 • Хворi дизентерiєю, не пiдтвердженою бактерiологiчно
 • Всi реконвалесценти пiсля бактерiологiчно пiдтвердженої дизентерiї
 • Бактерiемiя
 • Iнвазивнi властивостi мiкрорганiзмiв
 • Iнфiкуюча доза
 • Ендо- чи екзотоксин збудника
 • Iмунологiчна резистентнiсть органiзму дитини
 • Функцiональна неповноцiннiсть травного тракту
 • Здатнiсть шигел переходити в L-форми
 • Порушення режиму й неправильне харчування
 • Порушення iмунологiчної реактивностi
 • Катарального колiту
 • Фiбринозного колiту
 • Дифтеритичного колiту
 • Виразкового колiту