• Дiти з великою кiлькiстю вогнищ мiгруючої еритеми частiше мають серопозитивний результат на В. burgdorferi
 • Позитивна серологiя характерна для бiльшостi дiтей з висипаннями
 • У бiльшостi дiтей при хворобi Лайме висип вiдсутнiй
 • У бiльшостi дiтей висип спостерiгається на кiнцiвках
 • Висип рiдко персистує довше 48 годин
 • Септичний артрит
 • Ревматоїдний артрит
 • Рецидивуючий артрит
 • Мiгруючi ураження суглобiв
 • Артралгiї
 • В анамнезi за попереднi декiлька тижнiв завжди є данi про укус клiща
 • В бiльшостi випадкiв вилiковується при призначеннi курсу антибiотикiв
 • При обстеженнi необхiдно визначити концентрацiю антитiл до B. burgdorferi
 • Потрiбно спостереження офтальмолога для виключення увеїту
 • Хронiчної демiлiнiзуючої енцефалопатiї
 • Серозного менiнгiту
 • Паралiчiв черепних та периферичних нервiв
 • Синдрома Гiйєна-Барре
 • Мононевритiв периферичних нервiв
 • Атрiо-венртикулярна блокада як прояв мiокардиту
 • Ендокардит
 • Перикардит
 • Враження коронарних судин
 • Хронiчний доброякiсний лiмфаденоз
 • Хронiчний атрофiчний акродерматит
 • Мiгруюча еритема
 • Широко використовується для диференцiйної дiагностики еритематозного анулярного (кiльцеподiбного) висипу
 • Обстеження на антитiла проводиться рутинно дiтям зi слабкiстю та артралгiями в ендемiчному районi
 • Визначення антитiл у дiтей з хворобою Лайме необхiдне при призначеннi додаткового курсу антибактерiальної терапiї
 • Можливi псевдопозитивнi результати, особливо у хворих з неспецифiчними симптомами
 • Всiм необхiдно призначити курс антибактерiальної терапiї
 • Проведення терапії є недоцільним
 • Потрiбне спостереження за мiсцем укусу по виявленню мiгруючої еритеми i лiкування при появi висипу
 • Всім необхідно проводити визначення трансаміназ
 • Лiкуються успiшно при призначеннi перорально амоксицилiну або доксициклiну
 • Необхiдна госпiталiзацiя, внутрiшньовенне введення цефтрiаксону або пенiцилiну протягом 4-6 тижнiв
 • Часто розвиваються рецидиви незважаючи на адекватну антимiкробну терапiю
 • Необхiдна бiопсiя шкiри для пiдтвердження хронiчної мiгруючої еритеми
 • Вiрусiв
 • Найпростiших
 • Рикетсiй
 • Спiрохет
 • Людина завжди iнфiкується при укусi iнфiкованого iксодового клiща
 • Частота захворювання вища у дорослих нiж у дiтей
 • Борелiоз передається частiше при укусi личинкою клiща
 • Ризик iнфiкування значно зростає при експозицiї клiща бiльше 36-48 годин
 • Шкiра
 • Суглоби
 • Центральна та периферична нервова система
 • Серцево-судинна система
 • Шлунково-кишковий тракт
 • Рання локалiзована стадiя
 • Рання дисемiнована стадiя
 • Пiзня дисемiнована стадiя
 • Проміжна рецидивуюча стадія
 • В першi 7 днiв
 • Вiд 1 до 30 днiв
 • До 60 днiв
 • Вiд 30 до 60 днiв