• Кишкова паличка
 • Стрептокок групи В
 • Ентеробактер
 • Цитробактер
 • Лiстерiя
 • Тверда i паутинна оболонки мозку
 • М'яка оболонка мозку
 • Тiльки паутинна оболонка мозку
 • М'яка i тверда оболонка мозку
 • Епідуральний простір
 • Субарахноїдальний простір
 • Підшкірна клітковина
 • Субдуральний простір
 • Гострий початок
 • Рано з'являються ознаки менiнгоенцефалiту
 • Висока летальнiсть
 • Гнiйний характер лiквору
 • Серозний характер лiквору
 • Бруцели
 • Лептоспiра
 • Мiкобактерiї туберкульозу
 • Клебсiєли
 • Борелiї
 • Клiнiчнi методи обстеження
 • Бактерiологiчне дослiдження
 • Серологiчне дослiдження
 • Вiрусологiчнi методи
 • Ехокардіографію
 • Не буває
 • Буває при менiнгiтi вiрусно-бактерiальної етiологiї
 • Можливий на початковiй стадiї захворювання
 • Характерний для менiнгококової та пневмококової етiологiї менiнгiту
 • Спостерiгається при ускладненнях
 • Пiзньому початку терапiї, неадекватнiй терапiї
 • Гнiйному менiнгiтi пневмококової i стафiлококової етiологiї
 • Переважно базальнiй локалiзацiї процесу
 • Контактному шляху розповсюдження iнфекцiї
 • Ранньому початку антибактеріальної терапії
 • Крововиливом в паренхiму мозку
 • Енцефалiтом
 • Транзиторними гемо- i лiквородинамiчними порушеннями
 • Набряком головного мозку
 • Розвитком абсцесу мозку
 • Високiй в'язкостi лiквору
 • Частковому блоцi лiкворних шляхiв
 • Перивентрикулiтi
 • Внутрiшньочерепнiй гiпотензiї
 • Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
 • Синдром неадекватної секреції антидиуретичного гормону
 • Ексикоз
 • Інфекційно-токсичний шок
 • Важкому перебiгу захворювання
 • Кокової флори
 • Бацилярної флори
 • Перiоду реконвалесценцiї
 • Вторинних менiнгiтах
 • Гострий лiмфоцитарний хорiоменiнгiт
 • Паротитний менiнгiт
 • Туберкульозний менiнгiт
 • Герпетичний менiнiгiт
 • Ентеровiрусний менiнгiт
 • Мiкоплазми
 • Вiруси
 • Гриби
 • Найпростiшi
 • Пріони
 • Середньоважкий перебiг
 • В лiкворi рано виявляються полiморфно-ядернi клiтини
 • Може протiкати у формi менiнгомiєлiту
 • Поєднується з ураженням ШКТ
 • Можливий розвиток менiнгоенцефалiту
 • Лiмфоцитарний цитоз
 • Сприятливий перебiг без ускладнень
 • Помiрно знижений вмiст цукру в лiкворi
 • Вiрус епiдемiчного паротиту часто видiляється з лiквору
 • Дiагноз епiдемiчного паротиту можна пiдтвердити зростанням титру антитiл в 4 рази
 • Весняно-лiтня сезоннiсть
 • Гострий характер захворювання
 • Двох-, трьоххвильова лихоманка
 • Гнiйний характер лiквору
 • Макуло-папульозний висип
 • Видiлення вiрусу
 • Полiмеразна ланцюгова реакцiя
 • Серологiчнi методи
 • Метод iмунофлюоресценцiї
 • Біопсію оболонок мозку
 • Призначення симптоматичних засобiв
 • Призначення противiрусних препаратiв
 • Призначення антибактерiальних препаратiв
 • Вiрус енцефалiту Економо
 • Вiрус весняно-лiтнього енцефалiту
 • Вiрус омської геморагiчної лихоманки
 • Вiрус центрально-европейського енцефалiту
 • Збудником хвороби є вiрус
 • Перенощик та основний резервуар вiрусу - iксодовi клiщi
 • Основний шлях передачi - трансмiсивний, через сире молоко кiз i корiв
 • Характерна осiнньо-зимова сезоннiсть
 • Хвора людина не контагiозна для оточення
 • Загальноiнфекцiйний
 • Менiнгеальний
 • Енцефалiтичний
 • Полiрадикулоневрит
 • Нефротичний
 • Двохвильова лихоманка
 • Стерта форма
 • Форми з переважним ураженням центральної i периферичної нервової системи
 • Гіпертоксична
 • Гiпертермiчного синдрому
 • Менiнгеального синдрому
 • Вогнищевої симптоматики
 • Розвиток кожевниковської епiлепсiї
 • Ураження серцево-судинної системи
 • Клiнiко-епiдемiологiчний
 • Вiрусологiчний
 • Серологiчнi
 • Бактеріологічний
 • Заходи в природних вогнищах
 • Введення вакцини та гамаглобулiну
 • Проіедення антибіотикопрофілактики
 • Вiрус переносять клiщi
 • Вiрус переносять комари
 • В природi вiрус циркулює серед диких тварин i птахiв
 • Гострий початок
 • Неправильний характер температурної кривої
 • Ураження центральної i периферичної нервової системи
 • Змiни в лiкворi
 • Легкий перебiг захворюваання
 • Психiчнi розлади
 • Ураження черепно-мозкових нервiв
 • Загальномозковий синдром
 • Порушення чутливостi
 • Розвиток в'ялих паралiчiв та парезiв
 • Розвиток паркiнсонiзму на пiзнiй стадiї захворювання
 • Захворювання у дiтей зустрiчається рiдко
 • Характерна зимово-весняна сезоннiсть
 • Збудником є вiрус герпетичної групи
 • Для клiнiки характерна сонливiсть, лихоманка, паралiчi
 • Протiкає в поєднанi з ураженням шкiри, очей, слизових оболонок
 • Пiсля перенесеного енцефалiту зберiгаються стiйкi резидуальнi явища (парези, психiчнi розлади)
 • Високою летальнiстю
 • Легким перебігом хвороби
 • Енцефалiчна реакцiя
 • Енцефалiти
 • Синдром Рея
 • Неврити, полiневрити
 • Абсцеси мозку
 • Видiлення вiрусу з кровi та лiквору
 • Визначення рівня креатинину в лікворі
 • РЗК, РПГА, РТГА
 • Видiлення нуклеїнових кислот вiрусу з лiквору методом ПЛР
 • Визначення наявностi специфiчних антитiл класу Ig М
 • Абсцес ясен
 • Флегмона шиї
 • Фарингiт
 • Пiєлонефрит
 • Синусит
 • Супроводжуються невеликим плеоцитозом
 • Виникають при iнфекцiях без ураження ЦНС
 • Продовжуються менше 15 хвилин
 • Спостерiгаються у дiтей у вiцi 6 мiс - 5 рокiв
 • Типовi клонiко-тонiчнi судоми
 • Медикаментозної iнтоксикацiї
 • Агенезiї мозолистого тiла
 • Бактерiального менiнгiту
 • Вiрусної iнфекцiї
 • Нейробластоми
 • Вродженої цитомегалiї
 • Вродженого токсоплазмозу
 • Вродженого сифiлiсу
 • Туберкульозного менiнгiту
 • Геморагiчний дiатез, що не пiддається контролю
 • Вибухаюче тiм'ячко
 • Люмбальна пункцiя 2 днi назад
 • Вiдмова батькiв вiд проведення люмбальної пункцiї
 • Крововилив в областi моста
 • Метаболiчна кома
 • Кома, визвана героїном
 • Кома, визвана атропiном
 • Передозування фенобарбiталу
 • Рибонуклеаза внутрiшньом'язево
 • Ацикловiр внутрiшньовенно в дозi 30 мг/кг на добу
 • Препарати iнтерферону-альфа внутрiшньом'язево
 • Пенiцилiн внутрiшньовенно
 • Внутрiшньовенний iмуноглобулiн
 • Збудник вiдноситься до родини кишкових збудникiв
 • Захворювання частiшають в лiтньо-осiннiй перiод
 • Джерелом iнфекцiї є хвора людина
 • Найчастішим шляхом інфікування є вертикальний
 • Зараження вiдбувається через бруднi руки
 • Вiрус реплiкується в кишковому трактi та ЦНС
 • Передача вiрусу вiдбувається повiтряно-крапельним шляхом
 • Ураження виявляються, головним чином , в ганглiозних клiтинах i клiтинах переднiх рогiв спинного мозку
 • Млявiсть, сонливiсть
 • Поява болей в хребтi i кiнцiвках
 • Поява менiнгеального синдрому
 • Розвиток судом
 • Пiдвищення температури тiла
 • Покращення самопочуття хворого
 • Зниження тонусу м'язiв та сухожильних рефлексiв
 • Розвиток млявих паралiчiв
 • Нормалiзацiя температури тiла
 • Розвиток порушень чутливості
 • Захворювання двохфазове з лихоманкою, яка передує з'явленню паралiчiв
 • В спинномозковiй рiдинi рiзко знижений вмiст цукру
 • Може початися гостро з головного болю та рвоти
 • Поява болей в скелетних м'язах, зниження їх тонусу
 • Поява млявих паралiчiв
 • Дифтерiйним полiневритом
 • Полiрадикулонейропатiєю
 • Енцефалiтом
 • Мiєлiтом
 • Черепно-мозковою травмою
 • Вiрусологiчнi (видiлення вiрусу з калу , кровi, слизу)
 • Серологiчнi
 • Бактеріологічні
 • Калi
 • Кровi
 • Сечi
 • Носоглоткових змивах та лiкворi
 • Трупному матерiалi