• Енантема та петехiї на слизовiй оболонцi ротової порожнини
 • В лейкоцитарнiй формулi кровi лiмфоцити складають 60%, з них 10% - атиповi
 • Позитивний титр гетерофiльних антитiл до еритроцитiв барана
 • Антитiла до капсидного антигену Епштейна-Барра виявленi в титрi 1: 512
 • Везикулярна екзантема
 • Цей стан є проявом епiдемiчного паротиту
 • Необхiдна iнтенсивна терапiя для лiкування цього хворого
 • За пiдвищенням альфа-амiлази неможливо остаточно встановити дiагноз
 • Хворому показано проведення екскреторної холецистохолангiографiї
 • Для встановлення дiагнозу можлиае проведення УЗД, томографiї
 • Доцiльною є профiлактична антибiотикотерапiя
 • Пiдвищенi рiвнi альфа-амiлази завжди свiдчать про панкреатит
 • Хворобу можна попередити вакцинацiєю
 • ЦНС може вражатись без наявностi враження залоз
 • Орхiти виникають у хлопчикiв в постпубертатний перiод
 • Можливе ураження нирок у виглядi гематурiї, полiурiї
 • Дiєтотерапiя
 • Дiєтотерапiя + ганцикловiр
 • Дiєтотерапiя + контроль трансамiназ
 • Дiєтотерапiя + iнтерферон альфа 2в
 • Дiєтотерапiя + есенцiале
 • Обстеження дитини на грип
 • Обстеження матерi на герпес
 • Спостереження
 • Призначення ацикловiру
 • Не лiкувати, контроль гемоглобiну
 • Призначити ганцикловiр
 • Призначити iнтерферон
 • Призначити препарати залiза
 • Провести переливання кровi
 • Рiвень анти-ЦМВ Ig G антитiл дитини та матерi однаковi
 • Рiвень анти-ЦМВ Ig G антитiл дитини вище материнських в 4 рази
 • Рiвень анти-ЦМВ Ig G антитiл дитини нижче материнських
 • Рiвень анти-ЦМВ Ig G антитiл дитини вище материнських в 2 рази
 • Коли всi вагiтнi спiвробiтницi отримають ЦМВ iмуноглобулiн
 • Коли анти-ЦМВ у дитини знизиться
 • Коли вiрус ЦМВ не буде видiлятися з слиною у дитини
 • Коли температура i загальний стан дитини нормалiзуються
 • Бактерiологiчне дослiдження мокроти
 • Тест латекс -аглютинацiї в сечi для Нaemophilus influenzae тип В
 • Тест латекс-аглютинаццї кровi для Streptococcus pneumoniae
 • Серологiчне дослiдження для Мycoplasma pneumoniae
 • Вiрусологiчне дослiдження змиву з носоглотки
 • Призначити фуразолiдон та парентеральну регiдратацiю
 • Призначити цефотаксiм внутрiшньом'язево
 • Розпочати iнтенсивну оральну регiдратацiю, проводити спостереження за дитиною, антибiотики не призначати
 • Призначити полiмiксин та оральну регiдратацiю
 • Призначити левомiцетин
 • Призначити фуразолiдон
 • Призначити ферментнi препарати
 • Призначити лоперамiд
 • Пояснити матерi необхiднiсть проведення та методику iнтенсивної оральної регiдратацiї з метою попередження розвитку зневоднення
 • Внутрiшньовенна iнфузiя глюкозо-сольових розчинiв, пероральну регiдратацiю не проводити
 • Водно-чайна перерва на 24 години, пiсля чого ввести грудне молоко або розведену сумiш на декiлька днiв, до нормалiзацiї частоти випорожнень
 • Швидка вутрiшньовенна iнфузiя глюкозо-сольових розчинiв
 • Препарати лоперамiду
 • Перший етап оральної регiдратацiї з метою поповнення дефiциту, продовження грудного вигодовування
 • Дуже низький вмiст гемоглобiну
 • Знижений вмiст тромбоцитiв
 • Гематурiя з протеїнурїєю
 • Отримана копрокультура E.coli O157H7
 • Позитивна проба Кумбса
 • Визначення антигену вiрусу гепатиту А в стiльцi
 • Нвs Аg в сироватцi кровi
 • Анти-ВГА Ig M в сироватцi кровi
 • Анти-ВГА Ig G в сироватцi кровi
 • Анти-Нвc Ig М в сироватцi кровi
 • Люмбальна пункцiя, мiкроскопiя та бактерiологiчне дослiдження лiквору
 • Тимпаноцентез для полегшення симптоматики та бактерiологiчного дослiдження видiлень з вуха
 • Призначення орального антибiотику широкого спектру
 • Магнiтно-резонансна томографiя ЦНС, середнього вуха та сосковидного вiдростка
 • Фебрильнi судоми пiсля 2 рокiв
 • Висип, характерний для розеоли
 • Судоми протягом 10 хвилин
 • Церебральний паралiч
 • Три епiзоди фебрильних судом протягом 1 року
 • Люмбальна пункцiя
 • Тест на гетерофiльнi антитiла
 • Бактерiологiчне обстеження ротоглотки i пенiцилiн на 7 днiв
 • Бактерiологiчне обстеження ротоглотки i аналiз кровi з формулою з iнтервалом 24 год
 • Спостереження в стацiонарi без антибiотикотерапiї
 • Внутрiшньовенне введення ампiцилiну з гентамiцином
 • Внутрiшньовенне введення цефтрiаксону
 • Внутрiшньовенне введення ампiцилiну з левомiцетином
 • Вiдсутнiсть рефлексiв у враженiй нозi
 • Зниження температури перед розвитком паралiчу
 • Нормальний лiквор
 • Розвиток захворювання у сiчнi
 • Симетричний висхiдний паралiч
 • Лiкування вагiтної жiнки може викликати у неї тромбоцитопенiю
 • Лiкування приводить до розвитку вiрусної резистентностi
 • Лiкування знижує можливiсть фетальної iнфекцiї, але негативно впливає на матiр
 • Лiкування знижує можливiсть фетальної iнфекцiї бiльше нiж на 50%
 • Лiкування не рекомендують в зв'язку з негативним впливом на плiд
 • Клiщ, можливо, був Ixodes scapulаris
 • Хвороба викликана борелiєю, яку занiс клiщ при укусi
 • Крiм враження шкiри i суглобу, можуть бути враженi ЦНС, серце
 • Видужання при пенiцилiнотерапiї вiдбудеться швидше, нiж без лiкування антибiотиками
 • Для дiагностики необхiднi патогномонiчнi ознаки враження шкiри
 • Призначення оксацилiну per os
 • Мiсцевi кортикостероїди
 • Теплий компрес два рази в день
 • Iн'єкцiя мiсцево дексаметозону
 • Спостереження
 • Плямисто-папульозний
 • Уртикарний
 • Везикулярний
 • Індуративний
 • Ліхенізаційний