• Ендотелiальнi клiтини венул
 • Дендритнi клiтини
 • Т-лiмфоцити
 • Клiтини Лангерганса шкiри
 • В-лiмфоцити
 • Макрофаги та В-лiмфоцити експресують на своїй поверхнi молекули головного комплексу гiстосумiсностi класу 2
 • На бiльшостi антигенпрезентуючих клiтин експресiя молекул головного комплексу гiстосумiсностi класу 2 iндукується гамма-iнтерфероном
 • В-лiмфоцити виступають як антигенпрезентуючi клiтини здебiльшого при вториннiй iмуннiй вiдповiдi
 • Макрофаги та В-лiмфоцити експресують на своїй поверхнi лише молекули головного комплексу гiстосумiсностi класу 1
 • Контролюють iмунну вiдповiдь, її силу
 • Кодують синтез молекул головного комплексу гiстосумiсностi
 • Визначають презентацiю антигену Т-лiмфоцитам
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Перетворення природних протеїнiв на комплекс пептид-молекула головного комплексу гістосумісності, який може бути розпiзнаний Т-лiмфоцитами
 • Поглинання бактерiй макрофагами
 • Зв'язування антигену циркулюючими антитiлами
 • Руйнування антигену цитотоксичними Т-лiмфоцитами
 • Це молекули Т-лiмфоцитiв, що специфiчно зв'язуються з вiдповiдними лiгандами на поверхнi iнших клiтин
 • Пiдвищують силу адгезiї мiж Т-лiмфоцитами та антигенпрезентуючими клiтинами
 • Забезпечують рециркуляцiю Т-лiмфоцитiв в органiзмi
 • Забезпечують сигнальну трансдукцiю
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Це допомiжнi костимуляторнi молекули
 • Входять до складу антигенспецифiчного рецептора
 • Виконують функцiю антигенспецифiчного рецептору
 • Забезпечують зв'язок з молекулами MHC класу 1 на поверхнi антиген презентуючих клiтин
 • Поверхневi молекули CD8
 • Поверхневi молекули CD40
 • Поверхневi молекули IgМ
 • Поверхневi молекули CD2
 • Т-лiмфоцити хелпери у функцiональному вiдношеннi є неоднорiдною субпопуляцiєю
 • Окремої субпопуляцiї Т-лiмфоцитiв, що виконує супресорнi функцiї не iснує
 • Т-лiмфоцити хелпери (Th) подiляються на Th1 та Th2
 • CD8+ лiмфоцити виконують цитотоксину дiю
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Т-лiмфоцити хелпери 1 (Th1) секретують переважно гама-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Т-лiмфоцити хелпери 2 (Th2) переважно забезпечують розвиток реакцiї гiперчутливостi негайного типу
 • Th2 секретують переважно гама-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Т-лiмфоцити хелпери 1 (Th1) переважно забезпечують розвиток реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу
 • Т-лiмфоцити хелпери 2 (Th2) секретують переважно інтерлейкін 4 та інтерлейкін 5
 • Т-лiмфоцити хелпери 1 (Th1) секретують переважно гама-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Т-лiмфоцити хелпери 2 (Th2) переважно забезпечують розвиток реакцiї гiперчутливостi негайного типу
 • Т-лiмфоцити хелпери 2 (Th2) секретують переважно гама-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Т-лiмфоцити хелпери 1 (Th1) переважно забезпечують розвиток реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу
 • Т-лiмфоцити хелпери 1 (Th2) секретують переважно інтерлейкін 4 та інтерлейкін 5
 • Гама-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Альфа-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Гама-iнтерферон та інтерлейкін 1
 • Інтерлейкін 4 та інтерлейкін 5
 • Гама-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Альфа-iнтерферон та інтерлейкін 2
 • Гама-iнтерферон та інтерлейкін 1
 • Інтерлейкін 4 та інтерлейкін 5
 • Інтерлейкін 1
 • Інтерлейкін 2
 • Гама-iнтерферон
 • Інтерлейкін 4
 • Альфа-iнтерферон
 • Інтерлейкін 2
 • Гама-iнтерферон
 • Альфа-iнтерферон
 • Інтерлейкін 1
 • Інтерлейкін 4
 • Гама-iнтерферон
 • Інтерлейкін 2
 • Інтерлейкін 5
 • Альфа-iнтерферон
 • Інтерлейкін 6
 • Продукцiя цитокiнiв
 • Цитотоксичнiсть
 • Антитiлозалежна клiтинна цитотоксичнiсть
 • Продукцiя альфа-iнтерферону
 • Пролiферацiю В-лiмфоцитiв
 • Диференцiювання В-лiмфоцитiв у плазматичнi клiтини
 • Розширення пулу В-клiтин пам'ятi
 • Переключення синтезу важких ланцюгiв iмуноглобулiнiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Т-лiмфоцити хелпери продукують розчиннi фактори, якi iндукують пролiферацiю В та Т-клiтин
 • Т-лiмфоцити хелпери можуть розпiзнавати антиген якщо вiн презентований В-лiмфоцитами в асоцiацiї з молекулами головного комплексу гістосумісності класу 2
 • Т-лiмфоцити хелпери продукують розчиннi фактори, якi iндукують переключення синтезу важких ланцюгiв iмуноглобулiнiв
 • При кооперацiї Т i В-лiмфоцитiв розпiзнавання молекул головного комплексу гістосумісності є необов'язковим
 • Фагоцитоз та перетравлювання антигенiв
 • Презентацiя антигену В-лiмфоцитам
 • Презентацiя антигену Т-лiмфоцитам
 • Презентацiя антигену у формi комплексу пептид - молекула головного комплексу гістосумісності
 • Т-незалежнi антигени безпосередньо активують В-лiмфоцити до синтезу як IgМ так i IgG
 • Для iндукування синтезу антитiл В-лiмфоцитами на бiльшiсть бiлкових антигенiв необхiдна допомога Т-лiмфоцитiв хелперiв
 • В результатi активацiї В-лiмфоцитiв частина їх диференцiює в плазматичнi клiтини, частина - в В-клiтини пам'ятi
 • Можуть допомагати В-лiмфоцитам синтезувати антитiла
 • Можуть процесувати та презентувати антиген
 • Можуть посилювати активнiсть Т-лiмфоцитiв
 • Можуть синтезувати інтерлейкін 2
 • Т-лiмфоцити хелпери розпiзнають антиген на поверхнi макрофагiв в асоцiацiї з молекулами головного комплексу гістосумісності класу 2
 • Продукцiя В-лiмфоцитами iмуноглобулiнiв рiзних класiв потребує дiї лiмфокiнiв, що продукуються Т-лiмфоцитами хелперами
 • Т-лiмфоцити хелпери можуть вiдповiдати на антиген у комплексi з молекулою головного комплексу гістосумісності класу 2, який представлений як на поверхнi макрофагiв, так i на поверхнi В-лiмфоцитiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Однаковим рiвнем продукцiї антитiл, однак антитiла циркулюють довше
 • Бiльш високим рiвнем продукцiї антитiл, але рiвень антитiл зростає бiльш поволi
 • Бiльш високим рiвнем продукцiї антитiл, антитiла утримуються довше
 • Бiльш високим рiвнем продукцiї антитiл, однак, рiвень антитiл знижується значно швидше
 • Бiльш низьким рiвнем продукцiї антитiл, рiвень антитiл знижується швидко
 • Продукцiя iнтерферонiв
 • Активацiя нормальних кiлерiв
 • Продукцiя iмуноглобулiнiв
 • Попередженнi проникнення вiрусу в клiтину (нейтралiзуючi антитiла)
 • Пошкодженнi оболонки вiрусiв
 • Блокуваннi клiтинних рецепторiв для вiрусiв
 • Участь в процесах опсонiзацiї вiрусних частинок
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Регуляцiї гуморальної iмунної вiдповiдi на вiруснi антигени
 • Індукцiї цитотоксичних CD8+ Т-клiтин
 • Мобiлiзацiї макрофагiв у вогнище вiрусної iнфекцiї та їх активацiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Утворення надлишкової кiлькостi iмунних комплексiв
 • Ураження тканин цитотоксичними Т-клiтинами
 • Інфiкування вiрусом клiтин iмунної системи
 • Індукцiя аутоiмунних захворювань
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антигенної мiнливостi
 • Здатностi подавляти дiю iнтерферонiв
 • Блокади активацiї комплементу та Fc-гама рецепторiв iмуноглобулiнiв
 • Порушення транспорту молекул головного комплексу гістосумісності та розпiзнавання вiрусу цитотоксичними Т-клiтинами
 • Гальмування фагоцитозу
 • Токсигеннiсть
 • Проникнення через анатомiчнi бар'єри (інвазивність)
 • Руйнування або уникнення гуморальних факторiв iмунiтету
 • Уникнення або iнактивацiя фагоцитозу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Corynebacterium diphtheriae
 • Vibrio choleаre
 • Bacillus anthracis
 • Clostridium botulinum
 • Mycobacterium leprae
 • Активацiя комплементу по альтернативному шляху
 • Видiлення цитокiнiв макрофагами та їх активацiя
 • Видiлення цитокiнiв природними кілерами
 • Активацiя еозинофiлiв
 • Neisseria gonorrhoae
 • Haemophilus influenzae
 • Proteus mirabilis
 • Streptococcus pneumoniae
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • У неспроможностi зв'язування та активацiї комплементу
 • У втратi поверхневих молекул, що активують комплемент
 • У розривi каскаду до утворення комплексу С5b-С9 компонентів комплементу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нейтралiзацiя токсинiв
 • Захист слизових оболонок опосередкований IgA
 • Активацiя системи комплементу та лiзис бактерiй
 • Опсонiзацiя бактерiй
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антитiла та неспецифiчнi гуморальнi фактори вiдiграють провiдну роль в елiмiнацiї внутрiшньоклiтинних бактерiй
 • Т - клiтинний iмунiтет є головним захисним механiзмом
 • Знищення фагоцитованих мiкроорганiзмiв вiдбувається в результатi активацiї макрофагiв лiмфокiнами
 • Інфiкованi клiтини знищуються цитотоксичними Т-лiмфоцитами
 • Ендотоксичний шок
 • Реакцiя Санареллi-Шварцмана
 • Синдром токсичного шоку
 • Формування гранульом в тканинах органiзму
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гальмування хемотаксису
 • Капсула та зовнiшня оболонка бактерiй запобiгають зв'язуванню фагоцитами
 • Пригнiчення бактерицидних механiзмiв фагоцитозу
 • Втрата функцiї презентацiї антигену
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Активацiя альтернативного шляху системи комплементу
 • Цитотоксичний ефект натуральних кiлерiв
 • Видiлення цитокiнiв лiмфоцитами
 • Фагоцитоз грибiв нейтрофiлами та макрофагами
 • Головний захисний механiзм - Т-клiтинний iмунiтет
 • Гранульоматозне запалення може бути причиною пошкодження тканин
 • Продукцiя антитiл попереджає розвиток системних мiкозiв
 • Характернi реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу при адекватнiй вiдповiдi Т-клiтинного iмунiтету
 • Паразитами інфікована значна частина населення Земної кулi
 • Бiльшiсть паразитiв специфiчнi щодо хазяїна
 • Бiльшiсть паразитарних iнвазiй є хронiчними захворюваннями
 • Резистентнiсть до паразитiв може бути генетично зумовленою
 • Головний захисний механiзм - вроджений iмунiтет
 • Гельмiнти подiляються на три групи: нематоди, трематоди, цестоди
 • Характерний розвиток хронiчних персистуючих iнфекцiй
 • Можлива реiнфекцiя на фонi хронiчної персистуючої iнфекцiї
 • Можлива репродукцiя гельмiнту статевим шляхом, що пiдтримує постiйну iнвазiю
 • Усi твердження вiрнi
 • Має прояви реакцiї гiперчутливостi негайного типу
 • Характеризується продукцiєю IgE, еозинофiлiєю, активацiєю базофiлiв та тучних клiтин
 • В основному регулюється Т-лімфоцитами хелперами 2 (Th2) та продукцiєю інтерлейкінів 4, 5, 6, 10
 • Можлива гiпергамаглобулiнемiя
 • Нейтрофiли, макрофаги, тромбоцити спроможнi знищувати деяких паразитiв
 • Анатомiчна iзоляцiя
 • Молекулярна мiмiкрiя та "камуфляж"
 • Редукцiя та знищення власних антигенiв
 • Активна супресiя та блокада ефекторних функцiй iмунної системи
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Утворення iмунних комплексiв та розвиток васкулiту, нефриту
 • Гранульоматозне запалення, фiброз тканин
 • iндукцiя аутоiмунних процесiв
 • Розвиток iмуносупресiї
 • Токсичний шок
 • Малярiя
 • Лямблiоз
 • Токсоплазмоз
 • Криптоспоридiоз
 • Трихомонiаз
 • Продукцiя гама-iнтерферону натуральними кiлерами та CD4+ Т-лімфоцитами хелперами 1 (Th1)
 • Активацiя макрофагiв пiд дiєю гама-iнфтерферону та лiзис токсоплазм
 • Лiзис iнфiкованих клiтин цитотоксичними CD8+ Т-клiтинами
 • Продукцiя специфiчних антитiл
 • Утворення цист в тканинах