• Т-лiмфоцитiв
 • В-лiмфоцитiв
 • Макрофагiв
 • Нейтрофiлiв
 • До всiх лiмфоїдних клiтин
 • З перших днiв захворювання
 • В перiод максимально вираженої гарячки
 • До 3-4 дня захворювання
 • Наприкiнцi першого тижня хвороби
 • Пiдвищення температури тiла
 • Збiльшення шийних лiмфовузлiв
 • Тонзилiт
 • Утруднене носове дихання
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лейкоцитоз
 • Нормоцитоз
 • Нейтропенiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Кашель, нежить, кон'юнктивiт
 • Мала вираженiсть гепатолiєнального синдрому
 • Диспептичнi розлади
 • Можлива поява екзантеми
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Назофарингiальна карцинома
 • Лiмфома Беркiтта
 • Посттрансплантацiйнi лiмфопролiферативнi захворювання
 • В-клiтинна лiмфома ЦНС
 • Хвороба Ходжкiна
 • Цитомегаловiрус
 • Токсоплазма
 • ВiЛ-1
 • Вiрус краснухи
 • Вiрус герпесу 6-го типу
 • Мiкоплазма
 • Вiдсутнiсть запальних явищ в ротоглотцi
 • Хвилеподiбна гарячка
 • Наявнiсть в кровi клiтин Березовського-Штернберга
 • Наявнiсть атипових мононуклеарiв в кровi
 • Хвилеподiбною гарячкою
 • Тривалiстю перебiгу хвороби
 • Вiдсутнiстю ураження ротоглотки
 • Збiльшенням однiєї будь-якої групи лiмфовузлiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антитiл класу Ig М до вiрусного капсидного антигену
 • Антитiл класу Ig G до вiрусного капсидного антигену
 • Антитiл до вiрусного раннього антигену
 • Антитiл до вiрусного ядерного антигену
 • У 75% дiтей старшого вiку та дорослих в кiнцi першого тижня захворювання
 • У 85-90% дорослих в кiнцi третього тижня захворювання
 • У 50 % дiтей раннього вiку
 • Можливi помилковi позитивнi результати у дiтей до 4-х рокiв та у хворих зi стертими формами
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антитiла класу ІgМ до вiрусного капсидного антигену (+) Антитiла класу igG до вiрусного капсидного антигену (+) Антитiла до вiрусного ядерного антигену (+)
 • Антитiла класу ІgМ до вiрусного капсидного антигену (-) Антитiла класу igG до вiрусного капсидного антигену (+) Антитiла до вiрусного ядерного антигену (+)
 • Антитiла класу ІgМ до вiрусного капсидного антигену (+) Антитiла класу igG до вiрусного капсидного антигену (-) Антитiла до вiрусного ядерного антигену (+)
 • Гамаглобулiн
 • Антибактерiальнi препарати
 • Противiруснi препарати
 • Симптоматичну терапiю
 • Глюкокортикоїди
 • Тривалiй температурi бiльше 6-8 дiб
 • Важкiй ангiнi зi значним збiльшенням лiмфатичних вузлiв
 • Появi симптомiв пневмонiї
 • Типовому перебiгу хвороби
 • Обструкцiя верхнiх дихальних шляхiв збiльшеними мигдаликами
 • Аутоiмунна гемолiтична анемiя
 • Апластична анемiя
 • Неврологiчнi ускладнення
 • Печiнкова недостатнiсть
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • iнкубацiйний перiод 30-50 дiб
 • 10-20% клiнiчно здорових серопозитивних людей видiляють вiрус
 • Захворювання передається через слину, що мiстить вiрус
 • Дитина може бути iнфiкована екзогенним штамом вiрусу бiльше 1 разу
 • У бiльшостi дорослих перенесене ранiше захворювання можна пiдтвердити серологiчно
 • Арбовiрусiв
 • Тогавiрусiв
 • Ентеровiрусiв
 • Групи герпевiрусiв
 • Групи мiксовiрусiв
 • Гострий початок захворювання
 • Генералiзована лiмфаденопатiя
 • Гепатолiєнальний синдром
 • Назофарiнгiт, ангiна
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Менiнгiтом
 • Енцефалiтом
 • Полiрадикулоневритами
 • Поперечним мiєлiтом
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Розрив селезiнки
 • Гостра печiнкова недостатнiсть
 • Менiнгоенцефалiт, полiрадикулоневрит
 • Бронхiт, пневмонiя
 • Геморагiчний синдром
 • Атиповi мононуклеари
 • Лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз
 • Незначне збiльшення ШОЕ
 • Зниження кiлькостi еритроцитiв