• Пiдвищеним
 • Нормальним
 • Пониженим
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Виробленням антитiл до iнсулiну
 • Деструкцiєю В-клiтин
 • Надмiрним виробленням iнсулярних гормонiв
 • Надмiрним виробленням соматотропного гормону
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Переважно розвивається в дитячому вiцi
 • Початок хвороби гострий
 • Лабiльний перебiг
 • Схильнiсть до кетоацидозу
 • Вiдсутня асоцiацiя з НLА-гаплотипами
 • Потребує призначення iнсулiну
 • Надмiрного вживання рiдини
 • Дiї аутоантитiл на клубочки нирки
 • Високої осмолярностi сечi
 • Зниження секрецiї антидiуритичного гормону
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бiлок-перенощик iнсулiну
 • Аутоантитiло до iнсулiну
 • Один з продуктiв розщеплення проiнсулiну
 • Фермент, який каталiзує утворення iнсулiну
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Знижений
 • Пiдвищений
 • Не є iнформативним
 • Вiдсутнiсть аутоiмунiтету
 • Повну деструкцiю В-клiтин
 • Компенсований цукровий дiабет
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Не несе iнформацiї
 • На пiдвищений рiвень глюкози в кровi
 • На наявнiсть аутоантитіл
 • На здатнiсть до синтезу iнсулiну В клiтинами підшлункової залози
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Жодної правильної вiдповiдi
 • Макрофаги
 • CD8+Т-лімфоцити
 • CD4+Т-лімфоцити
 • Виявляються в однаковiй мiрi всi перерахованi клiтини
 • Жоднi з перерахованих клiтин не виявляється в iнфiльтратi
 • Посиленням глюконеогенезу
 • Зниженням синтезу жирiв
 • Зниженням синтезу глiкогену в печiнцi
 • Пiдвищенням синтезу глiкогену в печiнцi
 • Зменшенням глiкогенезу
 • Бiлкiв
 • Жирiв
 • Вуглеводiв
 • Бiлкiв та жирiв
 • Жирiв та вуглеводiв
 • Кетоацидотична кома
 • Гiперосмолярна кома
 • Лактацидемiчна кома
 • Гiпоглiкемiчна кома
 • Географiчний район проживання
 • Генетична схильнiсть
 • Раннє вигодовування коров'ячим молоком
 • Вiрусна iнфекцiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Т-хелперiв 1 (Th1)
 • Т-хелперiв 2 (Th2)
 • Активуються Th1 та Th2 в однаковiй мiрi
 • Активацiя нi Th1, нi Th2 не вiдмiчається
 • Аутоантитiла до цитоплазми клiтин острiвцiв Лангерханса
 • Аутоантитiла до глютаматдекарбоксилази (ГАД)
 • Аутоантитiла до iнсулiну
 • Усi мають рiвноцiнне значення
 • Вказанi аутоантитiла не мають прогностичного значення
 • До цитоплазми клiтин острiвцiв Лангергансу
 • До iнсулiну
 • До глютаматдекарбоксилази (ГАД)
 • До поверхнi клiтин острiвцiв Лангерхансу
 • У здорових осiб перелiченi аутоантитiла не виявляються
 • Епiдемiчного паротиту
 • Краснухи
 • Коксаки
 • Жоден з вірусів
 • Усi перерахованi вiруси
 • Чистий iнсулiн свиней
 • Рекомбiнантний інсулін
 • Свинний/бичий iнсулiн
 • Модифiкований iнсулiн свиней
 • До всiх в однаковiй мiрi виробляються антитiла
 • Т3 метаболiчно активнiший за Т4 в 3-4 рази
 • Тiльки 20% циркулюючого в кровi Т3 секретується щитовидною залозою
 • Фiзiологiчна дiя Т4 опосередковується перетворенням його в тканинах в Т3
 • У кровi в кiлькiсному вiдношеннi Т4 перевищує в 50 разiв Т3
 • Т3 та Т4 є функцiонально активними в однаковiй мiрi
 • Виявляється у хворих на тиреоїдит Хашiмото
 • Виявляються при хворобi Грейвса
 • Виявляються в нормi
 • В нормi вiдсутнiй
 • Вроджена аплазiя (гiпоплазiя) щитовидної залози
 • Дефект ферментних систем щитовидної залози
 • Дефiцит йоду в оточуючому середовищi
 • Аутоiмунний тиреоїдит
 • Субтотальна резекцiя щитовидної залози
 • Хронiчний лiмфоцитарний
 • Гострий гнiйний
 • Ендемiчний
 • Дифузний токсичний зоб
 • Токсичний одновузловий зоб
 • Утруднене ковтання
 • Вiдчуття розпирання в шиї
 • Бiль в шиї
 • Збiльшення розмiрiв щитовидної залози
 • Щитовидна залоза кам'янистої щiльностi
 • Лiмфоцитарної iнфiльтрацiї щитовидної залози
 • Наявності антимiкросомальних антитiл
 • Виникнення пов'язане з нестачею йоду в оточуючому середовищi
 • Зниження активностi Т-цитотоксичних лiмфоцитiв
 • Гiперстимуляцiї тиреоцитiв тиреотропiном
 • Деструкцiї фолiкулярних клiтин з наступним викидом тиреоїдних гормонiв в кров
 • Дiї антитiл до рецептора для тиротропного гормону
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Наявнiстю антитiл до рецептора для тиротропного гормону
 • Деструкцiєю фолiкулярних клiтин та вивiльненням тиреоїдних гормонiв
 • Гiперпродукцiєю тиротропного гормону
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Жодної вiрної вiдповiдi
 • iнфiльтрацiя лiмфоцитами щитовидної залози
 • Аутоантитiла до фолiкулярних клiтин щитовидної залози
 • Вiдносно часте поєднання з наявнiстю антитiл до острiвцiв Лангерганса, до парiєтальних клiтин шлунку, наднирникiв
 • Зв'язок з антигенами HLA
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Аутоантитiла до тиреоглобулiну
 • Антимiкросомальнi антитiла
 • Виявлення тиреоглобулiну в сироватцi кровi
 • Виявлення тиреостимулючих антитiл
 • Хронiчний лiмфоцитарний тиреоідит
 • Гострий гнiйний тиреоідит
 • Ендемiчний зоб
 • Дифузний токсичний зоб
 • Токсичний одновузловий зоб
 • Супроводжується клiнiкою гiпертиреозу
 • Вiдмiчається лiмфоцитарна iнфiльтрацiя щитовидної залози
 • Завжди супроводжується екзофтальмом
 • Виявляються антитiла до щитовидної залози
 • Щитовидна залоза збiльшена
 • Тимомегалiєю
 • Лiмфаденопатiєю
 • Спленомегалiєю
 • Периферiйним лiмфоцитозом
 • Лiмфо- та плазмоцитарною iнфiльтрацiєю щитовидної залози та ретроокулярної тканини
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гострою гiпертермiєю
 • Рiзкою тахiкардiєю
 • Руховим неспокоєм
 • Пiдвищеною пiтливiстю
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Т-хелперiв 1 (Th1)
 • Т-хелперiв 2 (Th2)
 • Активуються Th1 та Th2 в однаковому ступенi
 • Активацiя нi Th1, нi Th2 не вiдмiчається
 • Пiдвищенням рiвня Т4
 • Пiдвищенням рiвня Т3
 • Зниженням рiвня тиротропного гормону
 • Пiдвищенням рiвня тиротропного гормону
 • Швидким поглинанням йоду
 • Хворобою Пламмера (одновузловий токсичний зоб)
 • Лiмфоцитарним тиреоїдитом (хвороба Хашiмото)
 • Феохромоцитомою
 • Гострим гнiйним тиреоїдитом
 • Гiперфункцiонуючим раком щитовидної залози
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Хвороби Аддiсона
 • Шкiрно-слизового кандидозу
 • Тиреоїдиту Хашiмото
 • Гiпопаратиреоїдизму