База тестів

 • ПШВ збiльшується бiльш нiж на 15% через 15-20 хвилин пiсля iнгаляцiї бета2-агонiсту короткої дiї
 • ПШВ змiнюється бiльш нiж на 20% через 12 годин порiвняно iз ранковим результатом у пацiєнтiв, якi вживають бронходiлятатори (бiльше нiж на 10% у пацiєнтiв, якi не вживають бронходiлятатори
 • ПШВ зменшується бiльш нiж на 15% через 6 хвилин бiгу, або iншого навантаження
 • При багаторазовому дослiдженнi з використанням бета2-адреномiметикiв, фiзичного навантаження змiн ПШВ виявити не вдається
 • А., 4 роки, 10-12 разiв на рiк на фонi нормальної температури виникає свистячий кашель, триває 7-10 днi
 • Б., 8 рокiв на фонi проведення терапiї гострого лiмфобластного лейкозу з'явилася задишка 50' за хвилину, температура тiла нормальна
 • В., 8 мiсяцiв, захворiв гостро з пiдвищення температури тiла до 38 оС, з'явився кашель, задишка з втягненням мiжреберних промiжкiв. Об'єктивно: стан важкий, цiаноз дистальних вiддiлiв кiнцiвок, ЧД 60' за хвилину, ЧСС 150' за хвилину
 • Г., 7 рокiв, хронiчна пневмонiя, вторинний пневмофiброз. Об'єктивно: стан важкий температура 37,8 оС, ЧД 40' за хвилину, ЧСС 110 ' за хвилину
 • Імунологiчнi
 • Пiкфлуометрiю в поєднаннi з iнгаляцiєю бета2-адреномiметика, дозованого фiзичного навантаження
 • Спiрометрiю
 • Спiрографiю iз визначенням кривої швидкiсть-об'єм в поєднаннi з iнгаляцiєю бета2-адреномiметика, дозованого фiзичного навантаження
 • Проведення дослiдження на дисбактерiоз кишкiвника
 • Правильно пiдiбрати медикаменти
 • Тривалий час лiкувати астму
 • Визначити та уникати фактори, якi провокують бронхоспазм
 • Навчити пацiєнта або його батькiв як пiдтримувати свiй стан
 • Динамiчне спостереження перебiгу хвороби та, при потребi, модифiкацiя лiкування
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Інгаляцiйнi кортикостероїди
 • Еуфiлiн
 • Папаверин
 • Ацетилсалiцилова кислота
 • Настоянка Ехiнацеї пурпурної
 • Пероральний
 • Ректальний
 • Парентеральний
 • Інгаляцiйний з використанням дозованих аерозольних iнгаляторiв (ДАІ)
 • Щоденний контроль лікарем правильностi проведення лiкування бронхiальної астми
 • Обов'язкове застосування промiжних повiтряних камер (спейсерiв, масок) у дiтей до 5 рокiв
 • Контроль вiдповiдностi об'єму спейсера вiку дитини
 • Ретельне навчання пацiєнта, його батькiв правилам користування ДАi
 • Контроль за правильнiстю використання ДАi при кожному вiдвiдуваннi лiкаря
 • Негайне встановлення контролю високими дозами препаратiв з наступним подальшим їх зниженням
 • Початок лiкування згiдно до ступеня важкостi астми з пiдвищенням на один крок при потребi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильна вiдповiдь вiдсутня
 • Кожнi 3-6 мiсяцiв
 • Раз на рiк
 • Раз на тиждень
 • Раз на мiсяць
 • Якщо на теперiшнiй терапiї не досягнуто контролю
 • Якщо хворий правильно використовує препарати
 • Якщо виявлені та еліміновані всi фактори, якi провокують бронхоспазм
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Адреналiн
 • Кортикостероїди
 • Стабiлiзатори мембрани тучних клiтин
 • Бета2-агонiсти пролонгованої дiї
 • Теофiлiни пролонгованої дiї
 • Антилейкотрiєни (монтелукаст, зафiрлукаст, зiлейтон)
 • Стабiлiзатори мембран
 • Бета2-агонiсти короткої дiї
 • Інгаляцiйнi антихолiнергетики
 • Теофiлiни короткої дiї
 • Неселективнi адреномiметики
 • Частота нападiв ядухи рiдше одного разу на тиждень
 • Постiйно зниженi показники пiкової швидкостi видиху
 • Нормальнi показники пiкової швидкостi видиху у промiжках мiж нападами
 • Частота нападiв ядухи вночi рiдше двох разiв на мiсяць
 • Пiкова швидкiсть видиху складає бiльше 80% належного показника, варiабельнiсть менше 20%
 • Частота нападiв ядухи частiше одного разу на тиждень, але рiдше одного разу на добу
 • Тривалий субфебрилiтет
 • Варiабельнi показники пiкової швидкостi видиху у промiжках мiж нападами
 • Частота нападiв ядухи вночi частiше двох разiв на мiсяць, але рiдше одного разу на тиждень
 • Пiкова швидкiсть видиху складає бiльше 80% належного показника, варiабельнiсть складає 20-30%
 • Напади ядухи виникають щоденно, вимагають щоденного застосування бета2-агонiстiв
 • Нормальнi показники пiкової швидкостi видиху
 • Напади ядухи обмежують активнiсть пацiєнта
 • Частота нападiв ядухи вночi частiше одного разу на тиждень
 • Пiкова швидкiсть видиху складає бiльше 60-80% належного показника, варiабельнiсть перевищує 30%
 • Напади ядухи виникають щоденно, недостатньо контролюються бета2-адреномiметиками
 • Нормальна фiзична активнiсть хворого
 • Знижена фiзична активнiсть хворого
 • Частi напади ядухи вночi
 • Пiкова швидкiсть видиху складає менше 60% належного показника, варiабельнiсть перевищує 30%
 • Довготривале профiлактичне застосування препаратiв непотрiбне
 • При потребi слiд вживати бронходилятатори короткої дiї (бета2-агонiсти), але не частiше одного разу на тиждень
 • Перед фiзичним навантаженням, або передбачуваною дiєю алергену слiд застосовувати бета2-агонiсти або кромоглiкат
 • Необхiдний постiйний прийом кортикостероїдiв
 • Необхiдне постiйне щоденне вживання препаратiв
 • Препаратами вибору є iнгаляцiйнi кортикостероїди, або кромоглiкат, або недокромiл
 • При потребi необхiдно застосовувати бета2-агонiсти
 • Хворому обмежують вживання рослинної їжi
 • Необхiдне постiйне щоденне вживання препаратiв
 • Обов'язковими препаратами є iнгаляцiйнi кортикостероїди
 • При потребi можливе додаткове застосування бронходилятаторiв пролонгованої дiї (пролонгованих бета2-агонiстiв, пролонгованих теофiлiнiв)
 • При гострих приступах ядухи необхiдне застосування iнгаляцiйних бета2-агонiстiв
 • Доза iнгаляцiйних кортикостероїдiв повинна корегуватись щоденно
 • Обов'язковим є проведення iнтерферонотерапiї
 • Необхiдне постiйне щоденне вживання препаратiв
 • Обов'язковим є вживання iнгаляцiйних кортикостероїдiв
 • Обов'язковим є вживання оральних кортикостероїдiв
 • При гострих нападах ядухи необхiдне застосування iнгаляцiйних бета2-агонiстiв
 • Збереження повного контролю над проявами бронхiальної астми протягом не менш нiж 3 мiсяцiв
 • Збiльшення частоти випадкiв ядухи
 • Необхiднiсть у додаткових введеннях бронхолiтикiв
 • Поява ознак системної дiї кортикостероїдiв
 • Хворi з коротким (менше 1 року) алергологiчним анамнезом
 • Хворі,які в даний час приймають системнi кортикостероїди або нещодавно припинили їх вживання
 • Хворі, які протягом останнього року були госпiталiзованi або отримували невiдкладну допомогу з приводу астми або їм проводилася iнтубацiя
 • Хворі, які мають в анамнезi психосоцiальнi проблеми або заперечують наявнiсть астми чи її важкiсть
 • Хворі, які не виконують рекомендацiї щодо лiкування астми
 • Задишка при ходi
 • Вiдсутнiсть участi допомiжних м'язiв у диханнi
 • Наявнiсть свистячих хрипiв наприкiнцi видиху
 • Втрата свiдомостi
 • Застосування антигiстамiнних препаратiв
 • Застосування iнгаляцiйних бета2-адреномiметикiв
 • Застосування седативних препаратiв
 • Застосування антибiотикiв
 • Застосування стабiлiзаторiв мембрани тканинних базофiлiв
 • Лiкар-алерголог
 • Лiкар-реанiматолог
 • Дiльничний педiатр
 • Сам хворий, його батьки
 • Спецiалiзована алергологiчна бригада невiдкладної допомоги
 • Пацiєнти з високим ризиком смертi вiд астми пiсля початкового лiкування приступу ядухи мають бути госпiталiзованi
 • Якщо симптоми ядухи зникли пiсля вживання бета2-агонiста короткої дiї, хворий може спостерiгатися амбулаторно
 • Всi хворi на бронхiальну астму з нападами ядухи мають бути обов'язково госпiталiзованi
 • Якщо симптоми зменшуються, проте повертаються менше нiж за 3 години пiсля вживання бета2-агонiста, хворий потребує негайного огляду лiкаря
 • Якщо симптоми не зникли або навiть посилилися, незважаючи на введення бета2-агонiста короткої дiї, необхiдна негайна госпiталiзацiя хворого у вiддiлення невiдкладної допомоги
 • Аускультацiя з визначенням частоти дихання, частоти серцевих скорочень
 • Ретельний збiр анамнезу хвороби
 • Визначення пiкової швидкостi видиху
 • Визначення насиченостi кровi киснем
 • Проведення бронхографiї
 • Інгаляцiйних бета2-агонiстів короткої дiї, одна доза кожнi 20 хвилин впродовж 1 години
 • Інгаляцiї киснем до досягнення насиченостi не менше 95%
 • Введення системних стероїдiв, у випадку важкого нападу, або якщо нема негайної вiдповiдi або якщо пацiєнт нещодавно вживав стероїди
 • Седативних препаратів
 • Інфекцiї
 • Ателектаз
 • Пневмоторакс, пневмомедiастiнум
 • Асфiксiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гострим бронхiолiтом
 • Вiрусним крупом
 • Епiглотитом
 • Гострою лiвошлуночковою недостатнiстю
 • Аспiрацiєю стороннього тiла
 • Гострим ринiтом
 • Хронiчного бронхiту
 • Муковiсцидозу
 • Аспiрацiєю стороннiм тiлом
 • Недостатностi альфа1-антитрiпсину
 • Епiглотиту
 • Гастроезофагеального рефлюксу
 • До 5 рокiв
 • На перший рiк життя
 • До 14 рокiв
 • Частота дебюту захворювання на бронхiальну астму не пов'язана з вiком дитини
 • Розпочавшись у дитячому вiцi бронхiальна астма є причиною смертi бiльшостi дiтей до досягнення ними пубертатного вiку
 • Приблизно в 80% дiтей у пубертатному вiцi спостерiгається повне одужання або значне покращення перебiгу астми
 • Розпочавшись у дитячому вiцi астма стабiльно перебiгає протягом всього життя дитини
 • Прогноз перебiгу бронхiальної астми у певної дитини можна визначити за допомогою визначення малюнку складок долонi
 • Астма це стан гострого порушення кровообiгу у легенях
 • Астма це хронiчне запальне захворювання дихальних шляхiв, яке супроводжується нападами задишки
 • Астма це стан хронiчної неспецифiчної iнтоксикацiї внаслiдок кишкового дисбактерiозу
 • Астма це стан тимчасової анергiї органiзму на пилковi антигени
 • Запобiгання появи задишки вночi й вдень
 • Запобiгання серйозним нападам
 • Мiнiмiзацiя та, навiть, усунення потреби у лiках невiдкладної допомоги
 • Забезпечення повноцiнного фiзично активного способу життя
 • Забезпечення нормальної (майже нормальної) функцiї легень
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрна вiдповiдь вiдсутня
 • Кашель, який посилюється, особливо вночi
 • Кровохаркання
 • Перiодичнi свистячi хрипи
 • Перiодично утруднене дихання
 • Перiодична задишка