• Зменьшується
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Знижується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Знижується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Зменьшується
 • Збільшується
 • Практично не змiнюється
 • Кортикального шару
 • Мозкового шару
 • Строми органу
 • В юностi
 • З перiоду статевого дозрiвання
 • В зрiлому вiцi
 • У похилому вiцi
 • Збiльшується
 • Практично не змiнюється
 • Поступово зменшується
 • На момент народження
 • У першi мiсяцi життя
 • Наприкiнцi першого року життя
 • У перiодi молочних зубiв
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Зменшується
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Зменшується
 • Збiльшується
 • Не змiнюється
 • Менша, нiж у дорослих
 • Бiльша, нiж у дорослих
 • Така ж, як у дорослих
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Практично не змiнюється
 • Зменшується
 • Збiльшується
 • Правильної вiдповiдi немає
 • До 1 року
 • До 4 рокiв
 • До 1 мiсяця
 • До 1,5 рокiв
 • До 10 рокiв
 • НСТ-тест
 • Кiлькiсть клiтин, що фагоцитують
 • Опсонiзацiя та хемотаксис
 • Низьким вмiстом Нb та малою кiлькiстю еритроцитiв
 • Великою кiлькiстю еритроцитiв
 • Низьким вмiстом Нb
 • Низьким вмiстом Нb та великою кiлькiстю еритроцитiв
 • Переважають нейтрофiльнi гранулоцити
 • Переважають лiмфоцити
 • Еозинофiлiя
 • Зсув формули вправо
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Переважають нейтрофiльнi гранулоцити
 • Переважають лiмфоцити
 • Рiвна кiлькiсть нейтрофiльних гранулоцитiв та лiмфоцитiв
 • Переважають нейтрофiльнi гранулоцити
 • Переважають лiмфоцити
 • Рiвна кiлькiсть нейтрофiлiв та лiмфоцитiв
 • До кiнця 1-го року життя
 • Вiд 1-го року до 3-х рокiв
 • Вiд 3-х до 7-и рокiв
 • У вiцi до 1-го мiсяця
 • Альфа 1-глобулiни
 • Альфа 2-глобулiни
 • Бета глобулiни
 • Гама глобулiни
 • 1,7 - 4,1 г/л
 • 0,5 - 1,0 г/л
 • 8,7 - 16,4 г/л
 • 4,1 -10,7 г/л
 • 0,5 - 1,0 г/л
 • 10,7 - 16,4 г/л
 • 5,2 -11,5 г/л
 • 0,5 - 1,0 г/л
 • 10,7 - 16,4 г/л
 • 5,2 -11,5 г/л
 • 0,5 - 1,0 г/л
 • 8,7 - 16,4 г/л
 • До 6 мiсців
 • До 6 рокiв
 • До 1 року
 • До 10 рокiв
 • Незрiлою функцiєю Т-клiтин
 • Низькою кiлькiстю Т-клiтин
 • Великою кiлькiстю зрiлих Т-лiмфоцитiв, що ще не зазнали антигенної стимуляцiї ("наївнi" Т-лiмфоцити)
 • Великою кiлькiстю Т-клiтин пам'ятi
 • Переважають Т-клiтини пам'ятi
 • Переважають Т-"наївнi" клiтини
 • Рiвна кiлькiсть Т-клiтин пам'ятi та Т-"наївних" клiтин
 • Вiдсутнiсть Т-клiтин пам'ятi
 • 1 рiк
 • 5-10 рокiв
 • 15-20 рокiв
 • 3 роки
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Фагоцитарна
 • Ферментоутворююча
 • Утворення перекисiв
 • Мiграцiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зниженим синтезом фактору некрозу пухлин моноцитами
 • Зниженим синтезом фактору некрозу пухлин макрофагами
 • Зниженим синтезом інтерлейкіну 6
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Фагоцитарна
 • Функцiя адгезiї
 • Синтез перекисiв
 • Мiграцiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • В 100 днiв
 • В 1-2 мiс
 • В 3-4 мiс
 • В 12 мiс
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • До кiнця 3 мiсяця
 • 9-12 мiсяцiв
 • Перiод статевого дозрiвання
 • Перiод молочних зубiв
 • У перiодi новонародженостi
 • Наприкiнцi 1 року життя
 • До 4 рокiв
 • До 10 рокiв