• Лiпiди
 • Нуклеїновi кислоти
 • Полiсахариди
 • Бiлки
 • Епiтопи
 • Алогени
 • Гаптени
 • Детермiнанти
 • Тимус
 • Селезiнка
 • Периферійна кров
 • Пейеровi бляшки кишечника
 • Штучно набутий активний
 • Штучно набутий пасивний
 • Неспецифiчний
 • Природно набутий активний
 • Система ферментiв
 • Система клiтин
 • Система антитiл
 • iмунопрофiлактика
 • Спецiалiзована консультативна допомога лiкувальним закладам
 • Методологiчна робота по облiку iмунопатологiчних захворювань та станiв
 • Лiкування iмунопатологiчних захворювань та станiв
 • Усе перераховане вiрно
 • Активний антитоксичний
 • Активний антибактерiальний
 • Пасивний антитоксичний
 • Неспецифiчний
 • Активний антитоксичний
 • Пасивний антитоксичний
 • Пасивний антибактерiальний
 • Неспецифiчний
 • iмунiтет, який сформувався при вакцинацiї
 • iмунiтет, який сформувався на введення анатоксинiв
 • iмунiтет, обумовлений трансплацентарною передачею антитiл
 • iмунiтет, обумовлений введенням антитоксичної сироватки
 • Штучно набутий активний
 • Природньо набутий пасивний
 • Штучно набутий пасивний
 • Природньо набутий активний
 • Фагоцитоз
 • Клiтини натуральнi кiлери
 • Інтерфероноутворення
 • Система комплементу
 • Система комплементу
 • Фагоцити (макрофаги, нейтрофiли)
 • Клiтини натуральнi кiлери
 • Цитокiни, що продукуються макрофагами
 • Шкiра та слизовi оболонки
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Система комплементу
 • Клiтини натуральнi кiлери
 • Антитiла
 • Фагоцити
 • Цитокiни, що продукуються макрофагами
 • Антитiла
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Цитокiни, що продукуються лiмфоцитами
 • iмуннi системи шкiри та слизових оболонок
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лiмфоцити
 • Система комплементу
 • Цитокiни, що продукуються лiмфоцитами
 • Антитiла
 • Вiдсутнiсть специфiчностi
 • Активацiя стимулом
 • Залучення рiзних типiв клiтин
 • iмунологiчна пам'ять
 • Вроджений iмунiтет
 • Запалення
 • Фагоцитоз
 • Набутий iмунiтет
 • Усі відповіді вірні
 • Специфiчнiсть
 • iмунологiчна пам'ять
 • Саморегуляцiя
 • Здатнiсть вiдрiзняти власнi антигени вiд генетично чужорiдних
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Когнiтивна
 • Активацiї
 • Ефекторна
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лiмфоцити несуть рецептори, якi стають специфiчними лише пiсля контакту з антигеном
 • Лiмфоцити несуть рецептори, що мають генетично обумовлену специфiчнiсть
 • Макрофаги поглинають бактерiї, створюють копiї ДНК та передають їх Т-лiмфоцитам
 • "Наївні" В-клiтини набувають антигенних рецепторiв тiльки пiсля контакту з антигеном
 • Пропердиновий
 • Конвертазний
 • Естеразний
 • Протеазний
 • Т-лiмфоцит
 • Антитiло
 • Комплекс антиген-антитiло
 • Антиген
 • Класичного шляху активацiї комплементу
 • Альтернативного шляху активацiї комплементу
 • Класичного та альтернативного шляху
 • Класичного шляху
 • Альтернативного шляху
 • Класичного та альтернативного шляху
 • Класичного шляху
 • Альтернативного шляху
 • Класичного та альтернативного шляху
 • Зниження фагоцитарної активностi клiтин
 • Розширення судин та пiдвищення їх проникностi
 • Продукцiя медiаторiв запалення
 • Цитолiз або гемолiз
 • Опсонiзацiя
 • Посилення бактерицидних властивостей сироватки кровi, фагоцитозу, внутрiшньоклiтинного зменшення чужорiдних субстанцiй
 • Активацiя цитолiзу, хемотаксису, видiлення клiтинами анафiлотоксину та гiстамiну
 • Посилення iмунної адгезiї, виведення iмунних комплексiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Класична активацiя комплементу може призводити до лiзису деяких РНК-вмiсних онкогенних вiрусiв
 • Комплемент здатний iнактивувати вiрус, який знаходиться у розчинному iмунному комплексi, що призводить до його опсонiзацiї та фагоцитозу
 • Деякi вiруси взаємодiють з комплементом через С-реактивний протеїн
 • Комплемент сам по собi здатний iнактивувати уражену вiрусом клiтину
 • Еритроцитiв
 • Моноцитiв
 • Нейтрофiлiв
 • Тучних клiтин
 • В-лiмфоцитiв
 • Клiренс iмунних комплексiв
 • Посилює дисоцiацiю С3-конвертази класичного та альтернативного шляхiв
 • Посилює фагоцитоз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Запобiгає активацiї С1r та C1s в класичному шляху активації комплементу
 • Запобiгає спонтаннiй активацiї С1, зв'язуючи неактивний С1
 • Інактивує калiкреїн, плазмiн, фактор ХІІа системи коагуляцiї
 • Інактивує анафiлотоксини
 • Активацiя класичного шляху
 • Активацiя альтернативного шляху
 • Гострий запальний процес
 • Активацiя обох шляхiв
 • Деградацiя компонентiв in vitro при тривалому зберiганнi
 • Активацiя системи комплементу
 • Запальний процес
 • Деградацiя компонентiв in vitro, активацiя системи комплементу
 • iнфаркт мiокарду
 • Системний червоний вовчак
 • Гломерулонефрит
 • Пiдгострий бактерiальний ендокардит
 • Вроджений ангiоневротичний набряк
 • Системний червоний вовчак
 • Рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї
 • Вроджений ангiоневротичний набряк
 • Гломерулонефрит
 • Нейтрофiли
 • Еозинофiли
 • Базофiли
 • Моноцити
 • Еритроцити
 • Тучнi клiтини
 • Макрофаги
 • Еозинофiли
 • Мiєлобласт
 • Промiєлоцит
 • Нейтрофiльний мiєлоцит
 • Паличкоядерний нейтрофiл
 • Нормоцит
 • Зрiлий (сегментоядерний) нейтрофiл
 • Кiлькiсним та якiсним набором специфiчних гранул
 • Наявнiстю адгезивних молекул та iнших мембранних рецепторiв
 • Бiльш ефективним перетравлюванням мiкроорганiзмiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi