• Дефект експресiї CD40 лiганду (gр 39) на Т-лiмфоцитах
 • Делецiя 22-ої хромосоми
 • Порушення дозрiвання В-лiмфоцитiв в кiстковому мозку
 • Мутацiї btk гену
 • Єдиного дефекту на сучасному етапi не встановлено
 • Рецидивуючих бактерiальних iнфекцiй дихальних шляхiв (отитiв, синуситiв, пневмонiй)
 • Синдрому мальабсорбцiї
 • Розвитку нодулярної лiмфоїдної гiперплазiї в тонкому кишкiвнику
 • Розвитку лiмфом та карциноми шлунку
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Виразки 12-палої кишки
 • Нодулярної лiмфоїдної гiперплазiї тонкого кишкiвника
 • Гострого гастриту
 • Гострого панкреатиту
 • Низькi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв А, М, G
 • Нормальна або незначно знижена кiлькiсть В-лiмфоцитiв
 • Нормальна або незначно знижена кiлькiсть Т-лiмфоцитiв
 • Спiввiдношення CD4/CD8
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Щомiсячну замiсну терапiю довенними iмуноглобулiнами
 • Антибiотики широкого спектру дiї
 • Метронiдазол
 • Тималiн та iншi препарати тимiчних пептидiв
 • Рецидивуючих бактерiальних iнфекцiй дихальних шляхiв (отитiв, синуситiв, пневмонiй)
 • Частих гострих вiрусних iнфекцiй
 • Пневмоцистної пневмонiї
 • Рецидивуючої герпетичної iнфекцiї
 • Знижена iмунологiчна вiдповiдь на полiсахариднi антигени
 • Звичайно нормальна iмунологiчна вiдповiдь на щеплення проти дифтерiї та правця
 • Звичайно нормальнi рiвнi загального IgG в сироватцi кровi
 • Часте поєднання з селективним дефiцитом IgA
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антибiотики широкого спектру дiї при виникненнi бактерiальних iнфекцiй
 • Щомiсячну замiсну терапiю довенними iмуноглобулiнами при важкому рецидивуючому перебiгу бактерiальних iнфекцiй
 • Щеплення проти гемофiлюс iнфлюєци b, пневмококової та менiнгококової iнфекцiй
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • 100-200 мг/кг на ввдення
 • 50-100 мг/кг на введення
 • 300-600 мг/кг на введення
 • 1-2 г/кг на введення
 • 100-200 мг/кг на ввдення
 • 50-100 мг/кг на введення
 • 300-600 мг/кг на введення
 • 1-2 г/кг на введення
 • Синдромi Кавасакi
 • iдiопатичнiй тромбоцитопенiчнiй пурпурi
 • Аутоiмунних захворюваннях
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Жодна з вiдповiдей не є вiрною
 • Синдрому Кавасакi
 • Недостатностi антитiл
 • iдiопатичної тромбоцитопенiчної пурпури
 • Аутоiмунних захворювань
 • Можливiсть одномоментного введення великої дози
 • Бiльш швидка дiя
 • Уникнення болючих внутрiшньом'язевих iн'єкцiй
 • Уникнення втрати препарату в тканинах за рахунок протеолiзу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Озноб, гiпертермiя
 • Головний бiль
 • Бiль у спинi та животi
 • Незначна нудота
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Серозний менiнгiт
 • Ниркова недостатнiсть
 • Гемолiтична анемiя
 • Гепатит С
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • iмуноглобулiн G
 • iмуноглобулiн А
 • iмуноглобулiн М
 • iмуноглобулiни усiх класiв в однаковiй кiлькостi
 • Важкого комбiнованого iмунодефiциту
 • Синдрому Вiскотта-Олдрiча
 • iмунодефiциту внаслiдок спадкового дефекту, зумовленого вiрусом Епштейн-Барр
 • iмунодефiциту з карликовiстю за рахунок коротких кiнцiвок
 • Синдрому Луї-Бар
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Протеїн-втрачаюча ентеропатiя з гiпогамаглобулiнемiєю
 • СНІД
 • Нефротичний синдром з гiпогамаглобулiнемiєю
 • Пiсля пересадки кiсткового мозку
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Селективному дефiцитi iмуноглобулiну А
 • Спадковiй гiпогамаглобулiнемiї
 • iмунодефiцитi з пiдвищеним рiвнем iмуноглобулiну М
 • Недостатностi антитiл з близькими до нормальних рiвнiв iмуноглобулiнiв
 • Введення високих доз (1-2 г/кг) може забезпечити ремiсiю iдiопатичної тромбоцитопенiчної пурпури
 • Є ефективними та безпечними для лiкування хворих з селективни дефiцитом iмуноглобулiну А
 • iз застосуванням пов'язаний розвиток випадкiв ВiЛ-iнфекцiї
 • При розрахунку дози лiкар повинен брати до уваги, що перiод пiвжиття цих препаратiв in vivo складає 7-12 дiб
 • Перiод пiвжиття в сироватцi 18-25 днiв
 • Мiнiмальна антикомплементарна активнiсть
 • Скринiнг донорiв на гепатити В та С, ВiЛ-iнфекцiю
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрусних iнфекцiй
 • iнфекцiй, що викликаються високовiрулентними бактерiями
 • Обох вказаних видiв iнфекцiй
 • Жодної з вказаних iнфекцiй
 • Зниженi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв M, G, A
 • Формування анти-IgA антитiл класу M та G y 50% випадкiв
 • Гiгантськi цитоплазматичнi лiзосоми в лейкоцитах
 • Знижений рiвень антитiл до ядерного антигену вiрусу Епштейн-Барр
 • Порушення респiраторного вибуху у нейтрофiлах
 • У будь-якому вiцi
 • Пiсля статевого дозрiвання, у другiй чи третiй декадi життя
 • У 5-8 рокiв
 • Вiд 1 до 3 рокiв
 • У першi 3 мiсяцi життя
 • Пiсля статевого дозрiвання, у другiй чи третiй декадi життя
 • Мiж 6 та 12 мiсяцями життя
 • Мiж 1 та 3 роками життя
 • Манiфестує завжди протягом першого року життя
 • Характернi рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї
 • Завжди вiдмiчається гiпогамаглобулiнемiя
 • Кiлькiсть В-лiмфоцитiв звичайно в нормi або незначно знижена