• Кандидоз шлунково-кишкового тракту
 • Кандидозна пневмонiя
 • Кандидозний цистит
 • Усе перераховане вiрно
 • Кандидоз печiнки та селезiнки
 • Кандидозний менiнгiт
 • Кандидозний сепсис
 • Кандидоз нирок
 • Усе перераховане вiрно
 • Виникає винятково у перiодi новонародженостi
 • Клiнiчнi прояви залежать вiд гестацiйної зрiлостi дитини
 • Неспецифiчнiсть клiнiчних проявiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Хворi з нейтропенiєю
 • Опiковi хворi
 • Хворi з порушенням антитiлоутворення
 • Хворi з комбiнованими iмунодефiцитами
 • Дiти, з групи часто хворiючих
 • Вiдсутнiсть певного дiагнозу
 • Збереження гарячки протягом 72-96 годин адекватної антибiотикотерапiї
 • Нормалiзацiя температури на фонi застосування антибактерiальних препаратiв
 • Видiлення грибiв роду Candida з кровi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Поєднання мiсцевого та системного введення
 • Системно
 • Мiсцево
 • Поєднання мiсцевого i системного введення
 • Мiсцево
 • Системно
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Грiзеофульвiн
 • Флуконазол
 • Флуцитозiн
 • Амфотерицин В
 • Кетоконазол
 • Є найбiльш ефективним серед антикандидозних препаратiв
 • Поєднання з Флуцитозiном збiльшує ефективнiсть i зменшує токсичнiсть
 • Недолiком є виражена токсичнiсть препарату
 • Є практично нетоксичним препаратом
 • Кандидозна iнфекцiя у iмунокомпетентних осiб практично завжди перебiгає у генералiзованих формах
 • Кандидозна iнфекцiя у iмунокомпрометованих осiб може перебiгати у генералiзованих формах
 • Кандидозна iнфекцiя у iмунокомпрометованих осiб перебiгає переважно у локальних та локально-інвазивних формах
 • Кандидозна iнфекцiя у iмунокомпетентних осiб практично завжди перебiгає у локальних формах
 • Candida albicans
 • Candida tropicalis
 • Candida crusei
 • Candida parapsilosis
 • Candida glabrata
 • Гриби роду Candida є представниками нормальної мiкрофлори шкiри, слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту органiзму людини
 • Гриби роду Candida надзвичайно поширенi в навколишньому середовищi
 • Видiлення грибiв роду Candida з випорожнень є достовiрним доказом розвитку генералiзованої iнфекцiї
 • Колонiзацiя органiзму дитини грибами роду Candida починається з перших годин життя
 • Кандидоз вагiтних
 • В країнах з низьким економiчним рiвнем розвитку
 • Локальна
 • Локально-iнвазивна
 • Генералiзованi
 • Кандидоз новонароджених
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Пелюшковий дерматит
 • Молочниця
 • Ангулярний хейлiт
 • Глосит