• Рекомбiнантний інтерферон з E coli
 • Рекомбiнантний інтерферон з оварiальних клiтин хом'ячкiв
 • Лiмфобластний інтерферон
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Активну iмунiзацiю
 • Введення препаратiв iмуноглобулiнiв
 • Інтерферонотерапiю
 • Застосування адаптогенiв
 • Імуносупресивну терапiю
 • Інтерферон альфа-2b
 • Інтерферон бета
 • Інтерферон гама
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Інтерферон бета-2а
 • Дiя на мембрану вiрiону
 • Активацiя ефекторних бiлкiв iнфiкованих вiрусом клiтин
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Збiльшенням експресii головного комплексу гiстосумiсностi 1 класу
 • Збiльшенням експресii Fс рецепторiв на поверхнi макрофагiв
 • Адгезiєю лiмфоцитiв до ендотелiю
 • Збiльшенням активностi NК-клiтин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Фiбробласти
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Фiбробласти
 • В-лiмфоцити
 • Т-лiмфоцити
 • В-лiмфоцити
 • Епiтелiальнi клiтини
 • Пiдсилює дiю iнших iнтерферонiв
 • Активує клiтини натуральні кіллери
 • Стимулює продукування антитiл, фактору некрозу пухлин,ІЛ-1, ІЛ-2
 • Активує експресію молекул 2 класу головного комплексу гiстосумiсностi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Неспецифiчний
 • Специфiчний
 • Неспецифiчний та специфiчний одночасно
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • IFN - гама
 • IFN - альфа
 • IFN - бета
 • IFN - омега
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Утворенням IЛ-1
 • Утворенням простагландину Е2
 • Утворенням фактору некрозу пухлин
 • Утворенням IЛ-1+простагландину Е2+фактору некрозу пухлин
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Грипоподiбний синдром
 • Тромбоцитопенiя
 • Гранулоцитопенiя
 • Пiдвищення рiвня трансамiназ (АлАТ та АсАТ)
 • Безсоння
 • Втомлюванiсть
 • Бiль у м'язах
 • Алопецiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Неврологiчних симптомів
 • Психiчних розладів
 • Аутоiмунної анемiї
 • Аутоiмунної тромбоцитопенiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Хронiчний гепатит В
 • Гепатит С
 • Папiломавiрусна iнфекцiя
 • Саркома Капошi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Первинний дефiцит утворення антитiл
 • Септицемiя
 • Пневмонiя бактерiальна
 • Транзиторна гіпогамаглобулінемія дитячого віку
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зниження швидкостi осiдання еритроцитiв
 • Пiдвищення коефiцiєнту CD4/CD8
 • Зниження рiвня iмуноглобулiнiв
 • Пiдвищення рiвня iмуноглобулiнiв
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Алергiя
 • Первиннi або вториннi iмунодефiцити
 • Аномалiї розвитку органiв дихальної системи
 • Контакти з вiрусними iнфекцiями
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiтамiну С
 • Вiтамiну А
 • Вiтамiну Е
 • Вiтамiнiв А та Е
 • Вiтамiну В12
 • Вiтамiн Е
 • Вiтамiн В6
 • Вiтамiн С
 • Вiтамiни А та D3
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Додатковий сигнал для дозрiвання Т лiмфоцитiв
 • Сприяє виробленню Т лiмфоцитами ІЛ-2
 • Cприяє переважній активації Т-хелперів 1-го типу (Тh1)
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Аденовiрусна iнфекцiя
 • Оперiзуючий лишай (Varicella Zoster Virus)
 • Шигельоз
 • Сальмонельоз
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Антивiрусної терапiя
 • Імуностимулюючої терапiя
 • Інтерферонотерапiї
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • HHV-6 (герпетичний вiрус людини-6)
 • HSV (вiрус простого герпесу)
 • CMV (цитомегаловірус)
 • HHV-8 (герпетичний вiрус людини-8)
 • EBV (Епштейн-Барр вiрус)
 • Втома, зниження активностi протягом 6 мiсяцiв
 • Субфебрильна температура
 • Шийна лiмфаденопатiя
 • Перiодичнi головнi болi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вроджена краснуха
 • Кiр
 • Цитомегаловiрусна iнфекцiя
 • Грип
 • Епштейн-Барр iнфекцiя
 • Опiки
 • Анестезiя
 • Трансплантацiя органiв
 • Лейкоз
 • Всі відповіді вірні
 • Грип
 • Пневмоцистна пневмонiя
 • Пневмококова пневмонiя
 • Менiнгококова iнфекцiя
 • Аденовiрусна iнфекцiя
 • ІД з переважною недостатнiстю антитiл
 • Комбiнований ІД
 • Загальний варiабельний ІД
 • Т- клiтинний ІД
 • Спадкова гiпогамаглобулiнемiя
 • Вибiрковий дефiцит IgА
 • Транзиторна гiпогамаглобулiнемiя
 • Вибiрковий дефiцит пiдкласiв IgG
 • Вибiрковий дефiцит IgМ
 • ВІЛ iнфекцiя
 • Бiлково-калорiйна недостатнiсть
 • Дефiцит залiза
 • Дефiцит вiтамiну А
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Хвороба Дауна
 • Синдром Шерешевського-Тернера
 • Глiкогеноз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антибiотики
 • Глюкокортикоїди
 • Імуноглобулiни в високих дозах
 • Цитостатичнi препарати
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Фактор, стимулюючий колонiї (лейкомакс)
 • Препарати тимусу
 • Інтерферони
 • Імуноглобулiни
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Протеїн-втрачаюча ентеропатiя
 • Нефротичний синдром
 • Бiлково-калорiйна недостатнiсть
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лейкемiї
 • Агранулоцитоз та апластична анемiя
 • Саркоїдоз
 • Променева терапiя
 • Вiруснi респiраторнi iнфекцiї
 • Глюкокортикостероїдна терапiя
 • Цитостатична терапiя
 • Кiр
 • ВІЛ-iнфекцiя
 • Недоношенiсть
 • Цитомегаловiрусна iнфекцiя
 • iнфекцiйний мононуклеоз
 • Грибкова iнфекцiя
 • Кiр
 • Туберкульоз
 • З 5 рокiв
 • З 3 рокiв
 • З початком статевого дозрiвання
 • З 7 рокiв
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Специфiчного лiкування немає
 • Н2 - блокатори
 • Антидепресанти
 • Адаптогени
 • Фiзiотерапiя
 • Настоянка Ехiнацеї пурпурової
 • Імунал
 • Настоянка Елеутерокока
 • Метацин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Левамiзол
 • Інтерферони
 • IgG2
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Бактерiї (бактерiальнi препарати)
 • Інтерлейкiн - 2
 • Інтерферони
 • Інтерлейкiн - 12
 • Ендотоксини
 • Низький рiвень IgG
 • Рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї
 • Частi респiраторнi вiруснi iнфекцiї
 • Дисбактерiоз
 • CD4+ Т лiмфоцитопенiя
 • Нейтропенiя
 • Дефект системи комплементу
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Сульфанiламiди
 • Метицилiн
 • Ципрофлоксацин
 • Меркаптопурин
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Інтерферон альфа
 • Інтерферон бета
 • Інтерферон гамма
 • Інтерферон омега
 • Інтерферон тау
 • Інтерферон-бета2а
 • Інтерферон-альфа2b
 • Інтерферон-гама2с
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Усi вiдповiдi вiрнi