• Наявностi в кiстковому мозку бластних клiтин у кiлькостi понад 30%
 • Наявностi бластних клiтин в периферичнiй кровi
 • Клiнiчних проявiв
 • Виявлення змiн при проведеннi магнiторезонансної томографiї
 • Нездужання
 • Гарячка
 • Бiль у суглобах, кiнцiвках
 • Схильнiсть до кровотеч
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Т-клiтинного
 • В-клiтинного
 • САLLА-позитивного
 • 0-клiтинного
 • Ім'я хворої, у котрої вперше виявили певний рiзновид лейкозу
 • Антигенний маркер (CD10), властивий нормальним попередникам В-клiтин, та лейкозним клонам з попередникiв В клiтин
 • Антигенний маркер Т-клiтинного лейкозу
 • Препарат, який застосовується для лiкування лейкозiв
 • Пре-В-клiтинний та раннiй пре-В-клiтинний (САLLА-позитивний)
 • В-клiтинний
 • Т-клiтинний
 • 0-клiтинний
 • Т-клiтинному лейкозi
 • САLLА-позитивному (пре В- та ранньому пре В-клiтинному) лейкозi
 • Апластичнiй анемiї
 • В-клiтинному лейкозi
 • Так, це бiфенотипiчний лейкоз
 • Нi, такого бути не може
 • Може лише за умови, що клiтини мають два ядра
 • Гострий лiмфобластний
 • Гострий мiєлобластний
 • Хронiчний мiєлобластний
 • Хронiчний лiмфобластний
 • Ювенiльний, дитячий та дорослий
 • Первинний та вторинний
 • Первинний, вторинний, вроджений
 • Повiльний, прогресуючий, раптовий
 • Наявнiсть фiладельфiйської хромосоми (транслокацiя
 • Ураження дiтей старше 4 рокiв
 • Спленомегалiя
 • Лейкоцитоз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiк до 4 рокiв
 • Наявнiсть фетального гемоглобiну в кровi
 • Лiмфаденопатiя
 • Бактерiальнi iнфекцiї з гарячкою
 • Ураження шкiри
 • Позитивний для життя прогноз
 • Клiтини злоякiсних пухлин видiляють речовини, якi мають iмуносупресивнi властивостi
 • Загальне виснаження та кахексiя хворого внаслiдок росту пухлини
 • Імуносупресивний вплив протипухлинної терапiї
 • Перевантаження iмунної системи надмiрною кiлькiстю пухлинних антигенiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Індукцiя ремiсiї з повним знищенням пухлинних клiтин
 • Терапiя нагляду
 • Палiативна терапiя
 • Симптоматична терапiя
 • Алкiлюючi агенти
 • Антиметаболiти
 • Протипухлиннi антибiотики
 • Рослиннi алкалоїди
 • Кортикостероїди
 • L-Аспарагiназа
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Мустарген
 • Циклофосфамiд
 • Дакарбазiн
 • Іфосфамiд
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Метотрексат
 • 6-Меркаптопурiн
 • Цитарабiн
 • 5-Фторурацил
 • Усі відповіді вірні
 • Вiнкрiстiн
 • Вiнбластiн
 • Етопозiд
 • Тенiпозiд
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Актиномiцин D
 • Даунорубiцин
 • Доксорубiцин
 • Блеомiцин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Мiєлосупресiя
 • Гепатотоксичнiсть
 • Нудота та блювота
 • Кардiотоксичнiсть
 • Периферична полiнейропатiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Мустарген
 • Циклофосфамiд
 • 5-Фторурацил
 • Антрациклiни
 • Дактiномiцин
 • L-Аспарагiназа
 • Дисемiнованi бактерiальнi iнфекцiї
 • Петехiї, крововиливи на слизових оболонках
 • Анемiя
 • Лейкоцитоз
 • Розвиток вторинних пухлин
 • Порушення статевого дозрівання
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Порушення росту
 • Ідiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
 • Нейробластома
 • Колагенози
 • Апластична анемiя
 • Інфекцiйний мононуклеоз та iншi iнфекцiйнi лiмфаденопатiї
 • Сепсис
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Аналiзу клiнiчних проявiв хвороби
 • Загального аналiзу кровi
 • Рентгенологiчно
 • Проведення функцiональних проб з iзотопом йоду - 131
 • Бiопсiї лiмфатичного вузла
 • Виявлення клiтин Рiда-Штернберга
 • Виявлення клiтин Пiрогова-Лангханса
 • Запальний вал з великою кiлькiстю еозинофiлiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Збiльшення розмiрiв лiмфатичних вузлiв
 • Гепатоспленомегалiя
 • Носовi кровотечi
 • Постiйний кашель
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Кiлькiсть уражених лiмфовузлiв
 • Поширення хвороби щодо дiафрагми
 • Ураження селезiнки
 • Ураження позалiмфатичних органiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Променева терапiя
 • Хiмiотерапiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Променева терапiя негативно впливає на зрiст
 • Рiзновид пухлини у дiтей є мало чутливим до променевої терапiї
 • Важко розрахувати дозу опромiнення
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Злоякiснi пухлини лiмфоїдної тканини, клiнiчно подiбнi до лiмфогранульоматозу, але за морфологiчно вiдрiзняються вiд нього
 • Запальнi захворювання лiмфатичної системи, клiнiчно подiбнi до лiмфогранульоматозу
 • Промiжна форма хвороби мiж лейкозом та лiмфогранульоматозом
 • Злоякiснi пухлини паранефральної клiтковини
 • До 80%, в залежностi вiд морфологiчного типу пухлини
 • Ефективнi схеми вiдсутнi
 • Не бiльше 10%, в залежностi вiд морфологiчного типу пухлин
 • 30-40%, в залежностi вiд морфологiчного типу пухлини
 • Пухлино-специфiчнi трансплантацiйнi антигени химiчно-iндукованих сарком
 • Продукти випадкових мутацiй не пов'язанi з канцерогенезом
 • Продукти транскрипцiї онкогенiв
 • Продукти генiв диференцiювання, в нормi вiдсутнi в постнатальному перiодi
 • Вiруснi бiлки
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зi змiною розмiрiв клiтини
 • Зi змiною форми клiтин
 • З появою на поверхнi клiтин злоякiсних пухлин нових антигенiв
 • Зi змiною електрохiмiчного потенцiалу мембрани клiтини
 • Вiрусспецифiчним
 • Пасивним
 • Постiйним
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нi
 • Так
 • Здатнiсть вiрусу до iндукування утворення злоякiсних пухлин (онкогеннiсть) залежить вiд типу вiрусу, стану iмунної системи органiзму
 • Імунна реакцiя у вiдповiдь на появу специфiчних антигенiв на пухлинних клiтинах
 • Система вроджених факторiв, що забезпечують сталiсть внутрiшнього середовища органiзму
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Сприяють руйнуванню пухлин клiтинами iмунної системи
 • Можуть викликати "блокування" антигенних детермiнант пухлин, запобiгаючи їх знищенню клiтинними факторами iмунiтету
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Т-лiмфоцити
 • Натуральні кiлери
 • Макрофаги
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Натуральнi кiлери та лiмфоцити, що iнфiльтрують пухлину й активованi iнтерлейкiном 2
 • Гранулоцити, активованi iнтерлейкiном 1
 • Особлива форма еритроцитiв, зумовлена дiєю iнтерлейкiну 1 та 2
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Інкубацiї нормальних кiлерiв разом з iнтерлейкiном 2 протягом декiлькох днiв, in vitro
 • Введенням високих доз рекомбiнантного iнтерлейкiну 2 хворому
 • Всі відповіді вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Мононуклеарнi клiтини, якi отриманi з запального валу, що оточує солiдну пухлину
 • Моноцити
 • Клiтини утворенi шляхом гiбридизацiї клiтин органiзму хазяїна та особливих лiмфоцитiв in vitro
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Представник групи цитокiнiв, що виробляються клiтинами iмунної системи людини, здатний до лiзису пухлинних клiтин
 • Новий протипухлинний антибiотик
 • Основна дiюча речовина рододендрону, яка спричиняє руйнування пухлинних клiтин