• Визначити концентрацiю
 • Виявити антитiла
 • Виявити антигени
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Визначення рiвнів імуноглобулінів в сироватцi крові
 • Визначення кiлькостi CD4+ Т-лімфоцитів
 • Визначення антитiл до бiлкових антигенiв
 • Визначення антитiл до полiсахаридних антигенiв
 • Визначення пiдкласiв IgG
 • Трихофiтоном
 • Кандидозним антигеном
 • Правцевим анатоксином
 • Дифтерiйним анатоксином
 • Туберкулiном
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правцевого анатоксину
 • Дифтерiйного анатоксину
 • Полiсахариду пневмокока
 • Будь-якого з приведених антигенiв
 • Титр антитiл до приведених антигенiв є неiнформативним для оцiнки гуморальної вiдповiдi
 • Хемотаксис
 • Фагоцитоз
 • Бактерицидну активнiсть
 • Адгезiю
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Ізогемаглютинiни
 • Антитiла до стрептолiзину-О
 • Антитiла до еритроцитiв барану
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Мiтогени (фiтогемаглютинiн, конкавалiн А, iн.)
 • Розчиннi антигени (Candida albicans, правцевий анатоксин)
 • Алогеннi клiтини
 • Хiмiчнi речовини (iономiцин, форболмiрiстатацетат)
 • Антитiла до поверхневих антигенiв Т-лiмфоцитiв CD2, CD3, CD43
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Фiтогемаглютинiн
 • Конкавалiн А
 • Анти-CD3 антитiла
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Функцiї фагоцитiв
 • Функції В-лімфоцитів
 • Гiперчутливостi сповiльненого типу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Тест вiдновлення нiтросинього тетразолiю
 • Бiопсiю кишечнику
 • Реакцiю бластної трансформацiї лiмфоцитiв з фiтогемаглютинiном
 • Визначення рiвнiв С3 та С4 компонентів комплементу
 • Визначення рiвню хлоридiв поту
 • Хемолюмiнiсценцiї
 • Нефелометрiю
 • Простої радiальної iмунодифузiї
 • Шкiрянi проби з широко поширеними антигенами
 • Реакцiю бластної трансформацiї лiмфоцитiв з мiтогенами
 • Виключно методом простої радiальної iмунодифузiї
 • Виключно методом нефелометрiї
 • Обидва методи можуть використовуватись
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Якщо функцiональний дефект компонентiв комплементу не супроводжується змiною їх антигенних властивостей
 • Завжди є iнформативними
 • Використовується для оцiнки компонентiв класичного шляху активацiї
 • Порушення правил забору та збереження сироватки звичайно веде до помилкових результатiв дослiдження
 • Дозволяє виявити недостатнiсть компонентiв комплементу, якi перш за все беруть участь в утвореннi мембраноатакуючого комплексу
 • При нормальних показниках гемолiтичної активностi, даний тест не вiдображає дефектiв окремих компонентiв комплементу та альтернативного шляху активацiї
 • Дозволяє оцiнити дефект окремих компонентiв комплементу
 • Активацiю комплементу за класичним шляхом
 • Недостатнiсть С4 компоненту комплементу
 • Вроджену недостатнiсть С3 компоненту комплементу, iнгiбiтору С3b та активацiю комплементу за альтернативним шляхом
 • Недостатнiсть iнших компонентiв комплементу
 • Вiрною є будь-яка вiдповiдь
 • Активацiї комплементу за класичним шляхом
 • Недостатностi С4 компоненту комплементу
 • Вродженiй недостатностi С3 компоненту комплементу, iнгiбiтору С3b та активацiї системи комплементу за альтернативним шляхом
 • Недостатностi iнших компонентiв комплементу
 • Вiрною є будь-яка вiдповiдь
 • Активацiї комплементу за класичним шляхом
 • Недостатностi С4 компоненту комплементу
 • Вродженiй недостатностi С3 компоненту комплементу, iнгiбiтору С3b та активацiї системи комплементу за альтернативним шляхом
 • Недостатностi iнших компонентiв комплементу
 • Вiрною є будь-яка вiдповiдь
 • Активацiю системи комплементу за класичним шляхом
 • Недостатнiсть С4 компоненту комплементу
 • Вроджену недостатнiсть С3 компоненту комплементу, iнгiбiтору С3b та активацiю комплементу за альтернативним шляхом
 • Недостатнiсть iнших компонентiв комплементу
 • Вiрною є будь-яка вiдповiдь
 • Дозволяє оцiнити рiвень IgM в сироватцi крові
 • Визначаються в нормi у дiтей з АВ(IV) групою кровi
 • До 6 мiсячного вiку в кровi дитини можуть циркулювати материнськi IgG до еритроцитарних антигенiв
 • Їх рiвень є недостовiрним, якщо за мiсяць до дослiдження вводилися iмуноглобулiни
 • Може використовуватися як скринiнгова методика для виявлення імунодефіцитів
 • Позитивна реакцiя дозволяє виключити тяжку недостатнiсть клiтинного iмунiтету
 • Негативна реакцiя не має дiагностичного значення, якщо вiдсутнiй в анамнезi контакт з даним антигеном
 • У дiтей молодших 2 рокiв використовують антигени Candida albicans та адсорбований правцевий анатоксин
 • Негативна реакцiя на поширенi антигени завжди свiдчить про тяжкий клiтинний iмунодефiцит
 • Негативна реакцiя на декiлька поширених антигенiв, яка супроводжується перебiгом опортунiстичної iнфекцiї свiдчить про тяжкий клiтинний iмунодефiцит
 • Попередньо активнiсть антигену перевiряється на здоровiй людинi, яка чутлива до нього
 • Уточнити, чи контактував хворий з даним антигеном та чи не було при цьому мiсцевих та системних реакцiй
 • Антиген вводять внутрiшньошкiрно в область передплiччя чи спини
 • Вiдсутнiсть пухиря в мiсцi iн'єкцiї одразу пiсля введення антигену вказує на правильне виконання технiки проведення тесту
 • Результати проби оцiнюють через 24 та 48 годин за розмiрами еритеми та папули
 • Дозволяє виявляти специфiчнi антитiла
 • Дозволяє виявляти антигени
 • Є високочутливим методом, що грунтується на реакцiї антиген-антитiло
 • Є кiлькiсною методикою
 • Є виключно якiсною методикою
 • Прямої iмунофлуоресценцiї
 • Непрямої iмунофлуоресценцiї
 • Конкурентної флуоресценцiї
 • Використовується в усiх приведених модифiкацiях
 • Приведенi модифiкацiї не iснують
 • Метод прямої флуоресценцiї
 • Метод непрямої iмунофлуоресценцiї
 • Метод конкурентної iмунофлуоресценцiї
 • Грунтується на реакцiї преципiтацiї
 • Дозволяє визначити концентрацiю антитiл
 • Дозволяє визначати концентрацiю антигенiв
 • Є найменш популярним з методiв, що грунтуються на реакцiї преципiтацiї
 • Звичайно ним користуються для визначення рiвня імуноглобулінів в сироватцi
 • Використовується для виявлення поверхневих антигенiв мiкробiв
 • Використовується для виявлення антитiл до антигенiв мiкробiв
 • Є бiльш чутливим методом, нiж тi, що грунтуються на реакцiї преципiтацiї
 • Є кiлькiсним методом
 • Є виключно якiсним методом
 • Грунтується на реакцiї аглютинацiї еритроцитiв або частинок, що покритi антигеном
 • Є кiлькiсним методом
 • Є високочутливим методом
 • Дозволяє виявляти розчиненi антигени в низьких концентрацiях
 • Є винятково якiсним методом
 • Належать до імуноглобулінів класу М
 • Викликають максимальну аглютинацiю еритроцитiв при t -4 градусів С
 • Дiагностичним є титр не менше 1:32 або збiльшення його в динаміці в 4 рази
 • Належать до імуноглобулінів класу G
 • Звичайно з'являються при гострих респіраторних захворюваннях, мiкоплазменнiй пневмонiї
 • Субстрат-фермент
 • Кольорова бiохiмiчна
 • Антиген-антитiло
 • Аглютинацiя
 • Дифузiя
 • Імуноферментний аналiз
 • Радiальної iмунодифузiї
 • Полiмеразна ланцюгова реакцiя
 • РПГА
 • Імуноблотiнг
 • Методу розеткоутворення
 • Проточної цитофлоуриметрiї
 • Моноклональних антитiл
 • Усi зазначенi методики вiдповiдають мiжнародним вимогам
 • Моноклональних антитiл
 • Моноспецифiчних антисироваток
 • Полiклональних антитiл
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Жодної правильної вiдповiдi
 • Рутинним iмунологiчним дослiдженням
 • Скринiнговим тестом для виявлення Т-клiтинних дефектiв
 • Розширеним тестом для дiагностики клiтинних iмунодефiцитiв
 • Скринiнговим тестом для виявлення дефектiв антитiлоутворення
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Визначення цитотоксичної активностi натуральних кiлерiв
 • Аналiз пролiферацiї лiмфоцитiв
 • Визначення 50% активностi загальної гемолiтичної активностi комплементу (СН50)
 • Тест відновлення нітросинего тетразолію (НСТ-тест)
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Скринiнгових тестів для виявлення дефектів клітиного імунітету
 • Рутинних iмунологiчних методiв
 • Скринiнгових тестів для виявлення дефектів фагоцитозу
 • Розширених тестiв в дiагностицi клiтинних iмунодефiцитiв
 • Спецiальних тестiв для дiагностики дефiцитiв антитiлоутворення
 • Шкiряним тестам гiперчутливостi сповiльненого типу
 • Лейкоцитарнiй формулi
 • Антитiлоутворенню на антигени вакцин
 • Визначенню субпопуляцiй Т-лiмфоцитiв
 • Пiрогенами
 • Стимуляторами
 • Бластогенами
 • Мiтогенами
 • Ідiопатичного дефiциту CD4+ Т-лімфоцитів
 • Тяжкого комбiнованого iмунодефiциту
 • Дефiциту аденозiндезамiнази
 • Синдрому "голих лiмфоцитiв"
 • Методу радiальної iмунодифузiї
 • Імуноферментного аналiзу
 • Спектрофотометрiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Жодним із зазначених методiв
 • Розширених тесiв для дiагностики комбiнованих iмунодефiцитiв
 • Скринiнгових тестiв для діагностики дефектів антитiлоутворення
 • Тестiв для аналiзу активностi комплементу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає