• Кiстково-мозковiй
 • Кишковiй
 • Токсемiчнiй
 • Церебральнiй
 • При усiх формах за умови проведення адекватної терапiї
 • Первинної реакцiї
 • Латентна
 • Розпалу
 • Вiдновлення
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лейкопенiя, вiдносний лiмфоцитоз
 • Лейкоцитоз, переважно за рахунок нейтрофiлiв
 • Змiни з боку лейкоцитарної формули вiдсутнi
 • Анемiя
 • Лейкопенiя
 • Аплазiя кiсткового мозку
 • Прогресування зменшення кiлькостi формених елементiв кровi
 • Тромбоцитоз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Розвиток поширених бактерiальних уражень
 • Розвиток шкiрних крововиливiв i внутрiшнiх кровотеч
 • Активацiя латентних збудникiв
 • Виникнення анемiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • У хворого кiстково-мозкова форма гострої променевої хвороби, середньої важкостi
 • Прогноз для життя та одужання сприятливий
 • Хворий потребує негайного призначення Т-активiну та спленiну
 • Данi iндивiдуальної дозиметрiї хибнi, реальна доза перевищує наведенi данi
 • Хворий може лiкуватися амбулаторно
 • Трансплантацiя кiсткового мозку
 • Симптоматична терапiя
 • Введення еритропоетину
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антибiотикопрофiлактики i антибiотикотерапiї
 • Вакцинацiї проти правця
 • Введення лейкоцитарної маси
 • Введення тромбоцитарної маси
 • Усiм хворим з гострою променевою хворобою
 • Хворим з опромiненням дозою в 6-10 Грей
 • Хворим з опромiненням дозою в 1-2 Грей
 • Хворим з опромiненням дозою в 10-20 Грей
 • Через 2 мiсяцi пiсля опромiнення
 • Коли кiлькiсть еритроцитiв нормалiзується
 • Пiсля нормалiзацiї клiнiчних показникiв
 • Пiсля повного вiдновлення працездатностi
 • Хромосомний аналiз
 • Пiдрахунок кiлькостi лiмфоцитiв через 48-72 години пiсля ураження
 • Пiдрахунок кiлькостi лейкоцитiв на 7-9 добу
 • Пiдрахунок кiлькостi тромбоцитiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Попередження й лiкування iнфекцiйних ускладнень
 • Корекцiя порушень системи згортання кровi
 • Корекцiя анемiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Переважне ураження органiв i тканин де вiдбувається накопичення радiонуклiду
 • Найчастiше тривалий, хронiчний характер ураження
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зв'язок з професiєю хворого
 • Швидка втомлюванiсть
 • Виникнення пiсля вiдповiдної тривалостi впливу iонiзуючого випромiнювання
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нi, це принципово не можливо
 • Так, можна за допомогою хiмiчних сполук (радiопротекторiв)
 • Можна шляхом аутотренiнгу
 • Сполуки, якi зменшують важкiсть променевого ураження
 • Сполуки, якi здатнi пiдвищувати рiвень обмiну речовин
 • Сполуки, якi є додатковим джерелом поживних речовин для клiтинного метаболiзму
 • Сполуки, здатнi до швидкого утворення вiльних радикалiв
 • До радiацiйного впливу
 • Пiсля радiацiйного впливу
 • Разом iз стимуляторами обмiну речовин
 • Разом з великою кiлькiстю рiдини
 • Індолiлалкiламiни (5-метоксiтрiптамiн та iншi)
 • Амiнотiоли (меркаптоетиламiн та iншi)
 • Перекис водню
 • Конкуренти за мiсця зв'язування радiонуклiдiв
 • Менше 0,25- 0,1 Грей
 • Малих доз опромiнення не iснує
 • 1-2 Грей
 • 0,5-1 Грей i менше
 • Викликають пiдвищення фагоцитарної активностi лейкоцитiв, вмiсту лiзоциму, резистентностi до дiї патогенних бактерiй, вiрусiв
 • Вони сприяють утворенню злоякiсних пухлин
 • Сприяють активацiї метаболiзму
 • Збiльшують тривалiсть життя
 • Т-лiмфоцити
 • Плазматичнi клiтини
 • В-лiмфоцити
 • Нi, не може
 • Так, може
 • Це питання сучасною наукою не вирiшено
 • Збiльшення частоти мутацiй в статевих клiтинах
 • Радiацiйний вплив веде до безплiддя
 • Ускладнення перебiгу вагiтностi у жiнок
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Безпосереднiй тератогенний вплив на плiд
 • З органотропнiстю iнкорпорованих радiонуклiдiв
 • З впливом особливих клiтин-поширювачiв радiацiї
 • Рiзниця в бiологiчних ефектах зовнiшнього та внутрiшнього опромiнення вiдсутня
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бiологiчний ефект залежить вiд поглинутої дози випромiнювання
 • Бiологiчна дiя залежить вiд виду випромiнювання
 • Бiологiчна дiя залежить вiд розподiлу енергiї випромiнювання в органiзмi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Альфа-частинки
 • Швидкi нейтрони
 • Електрони (бета-частинки)
 • Гамма-частинки
 • Хронiчна променева хвороба
 • Гостра променева хвороба
 • Променевий опiк
 • Променева реакцiя
 • Променева реакцiя
 • Кишкова форма гострої променевої хвороби
 • Кiстково-мозкова форма гострої променевої хвороби
 • Хронiчна променева хвороба
 • На пiдставi лише дози опромiнення неможливо вказати форму хвороби