• Пiдвищена частота алергiчних захворювань
 • Високий ризик ускладнень пiсля проведення гемотрансфузiй та введення препаратiв кровi
 • Пiдвищена частота аутоiмунних захворювань
 • Звичайно нормальний рiвень секреторного IgA
 • У хворих можуть розвиватися анафiлактичнi реакцiї на введення плазми та iнших препаратiв кровi
 • Клiнiчне покращення спостерiгається пiсля регулярних iнфузiй свiжозамороженої плазми
 • При вiдсутностi секреторного IgА звичайно спостерiгається компенсаторне пiдвищення рiвню секреторного компоненту
 • Для пiдвищення рiвню IgА необхiдно проведення iмуностимулюючої терапiї
 • Нейтропенiя
 • Дефiцит Т-клiтинного iмунiтету
 • Дефiцит сироваткового iмуноглобулiну А
 • Дефiцит комплементу
 • Аспленiя
 • Зниження рiвнiв iмуноглобулiнiв M, G, Е
 • Формування анти-IgA антитiл класу M та G y 50% випадкiв
 • Формування гiгантських цитоплазматичних лiзосом у лейкоцитах
 • Зниження рiвню антитiл до ядерного антигену вiрусу Епштейн-Барр
 • Порушення респiраторного вибуху у нейтрофiлах
 • Рiвню компонентiв комплементу С3-4
 • Кiлькостi Т-лiмфоцитiв та їх субпопуляцiй
 • Рiвню сироваткового iмуноглобулiну G пiдкласу 2 (IgG2)
 • Функцiональної активностi макрофагiв
 • Специфiчного лiкування на сучасному етапi не iснує
 • З метою пiдвищення рiвню IgА необхiдним є призначення препаратiв тимiчних пептидiв
 • У зв'язку з пiдвищеним ризиком розвитку ускладнень, протипоказанi щеплення
 • Обов'язковим є проведення замiсної терапiї плазмою або препаратами iмуноглобулiнiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • 1:500-600 живонароджених
 • 1:10 000 живонароджених
 • 1:1000 000 живонароджених
 • 1:100 живонароджених
 • Рiвень сироваткового IgА
 • Нормальнi рiвнi сироваткових iмуноглобулiнiв М та G
 • Нормальне формування антитiл до тимусзалежних антигенiв
 • Нормальна функцiя Т-лiмфоцитiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiдсутнiстю В-лiмфоцитiв
 • Дефiцитом IgG2
 • Дефiцитом компоненту комплементу С7
 • Дефiцитом СD4+ лiмфоцитiв
 • Безсимптомний перебiг в бiльшостi випадкiв
 • Пiдвищена частота алергiчних захворювань
 • Пiдвищена частота синдрому мальабсорбцiї
 • Пiдвищена частота iнфекцiй дихальних шляхiв (отитiв, синуситiв, пневмонiй)
 • Усi вiдповiдi вiрнi