• Сухих та вологих некрозiв
 • Гноячкових висипiв
 • Алергiчних висипiв
 • Петехiй та екхiмозiв
 • Гемангіом
 • iнапарантного перебiгу хвороби
 • Можливої гематогенної дисемiнацiї
 • Ациклiчностi перебiгу
 • Полiморфiзму клiнiчних проявiв
 • Важкого перебiгу
 • Гнiйнi менiнгiти
 • Арахноїдити
 • Абсцеси головного мозку
 • Геморагiчнi енцефалiти
 • Бронхопневмонiя
 • Абсцедуюча пневмонiя
 • Гострий альвеолiт
 • Емпiєма плеври
 • Плевропневмонiя
 • Важкий перебiг
 • Розширення меж серця
 • Поява систолiчного шуму на верхiвцi та аортальних клапанах
 • Є головною причиною вад серця
 • Лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом
 • Анемiя
 • Збiльшення ШОЕ
 • Лейкопенiя з нейтрофiльним зсувом
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Видiлення збудника з кровi, лiквору, сечi
 • Видiлення збудника з абсцесiв, уражень шкiри, ексудату
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Загальний аналiз кровi з тромбоцитами
 • Коагулограма, рівень фiбриногену
 • Бiохiмiчне дослiдження сироватки кровi
 • Кислотно-лужний стан
 • Рентген органiв грудної клiтини
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Туберкульозом
 • Колагенозами
 • Злоякiсними новоутвореннями
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Антибактерiальної терапiї
 • Інгiбiторiв протеаз
 • Керованої гiпокоагуляцiї
 • Імунотерапiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Цефалоспорини ІІІ поколiння + амiноглiкозиди
 • Антисиньогнiйнi пенiцилiни (пiпералiцилiн, мезлоцилiн, азлоцилiн, тiкарцилiн) + амiноглiкозид
 • Фторхiнолони + амiноглiкозиди
 • Пенiцилiн + амiноглiкозиди
 • Цефалоспорин ІІІ поколiння + метронiдазол + амiноглiкозид
 • Імiпенем + амiноглiкозид
 • Напiвсинтетичнi пенiцилiни (анти-бета-лактамазнi) + амiноглiкозид
 • Ампiцилiн + амiноглiкозид
 • Ванкомiцин + амiноглiкозид
 • Карбапенеми (iмiпенем, ендопенем) + амiноглiкозид
 • Цефалоспорин І поколiння + амiноглiкозид
 • Метронiдазол + амiноглiкозид
 • Пероральний
 • Дом'язевий
 • Довенний
 • Поєднання дом'язевого та довенного
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • 1 мiсяць
 • До 6 тижнiв нормальної температури
 • До 10 дiб нормальної температури
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Аспiрин
 • Нестероїднi протизапальнi препарати
 • Інгiбiтори протеаз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Продукцiя токсинiв
 • Здатнiсть проникати через анатомiчнi бар'єри
 • Уникнення або порушення гуморальних механiзмiв захисту
 • Уникнення фагоцитозу або його iнактивацiя
 • Резистентнiсть до лiзосомальних ензимiв та iнших захисних механiзмiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Грампозитивнi та грамнегативнi коки
 • Синьогнiйна паличка та грамнегативнi ентеробактерiї
 • Анаеробна флора
 • Грибкова флора
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Шкiра та слизовi оболонки
 • Статева - сечовидiльна система
 • Органи дихання
 • Шлунково-кишковий тракт
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної відповіді немає
 • Фактор некрозу пухлин
 • iнтерлейкiни -1, -6, -8
 • Тромбоцит-активуючий фактор
 • iнтерферон-гама
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Активуючи систему комплементу
 • Активуючи систему коагуляцiї
 • Стимулюючи полiморфноядернi нейтрофiли, їх взаємодiю з ендотелiєм
 • Стимулюючи калiкреїн-кiнiнову систему
 • Усi вiдповiдi вiрнi