• Ядерний детрит
 • Макрофаг
 • Еозинофiл
 • Лейкоцит, фагоцитуючий ядерний детрит
 • Антиядернi антитiла
 • Антицитоплазматичнi антитiла
 • Антитромбоцитарнi антитiла
 • Антикардiолiпiновi антитiла
 • Антитiла до нативної DS-ДНК
 • Рiвень С3 та С4 компонентів комплементу
 • Рiвень СН50 (50% гемолітичну активність комплементу)
 • Рiвень крiоглобулiнiв
 • Оцiнюються усi перелiченi показники
 • Лiмфопенiя, переважне зниження рiвня Т-лiмфоцитiв
 • Полiклональна активацiя В-лiмфоцитiв
 • Низький рiвень С3 та С4 компонентiв комплементу
 • Високий титр аутоантитiл до нативної ДНК та рибонуклеопротеїнiв
 • Вроджена недостатнiсть С2 та С4 компонентiв комплементу
 • Усі відповіді вірні
 • Зустрiчаються рiдше, нiж у дорослих
 • Плеврит
 • Легеневi iнфiльтрати
 • Ателектаз
 • Гострий люпус-пневмонiт
 • Органiчне ураження головного мозку
 • Функцiональний психоз
 • Судомний синдром
 • Хорея
 • Атаксiя
 • Мезангiальний гломерулонефрит (ГН)
 • Вогнищевий пролiферативний ГН
 • Дифузний пролiферативний ГН
 • Мембранозний ГН
 • Гломерулярний склероз
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Рецидивуючi артерiальнi та венознi тромбози
 • Сiтчате лiведо
 • Спонтанний аборт
 • Аутоiмунна гемолiтична анемiя, тромбоцитопенiя
 • Псевдопозитивнi серологiчнi тести на сифiлiс
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Високi дози глюкокортикоїдiв (преднiзолон 2мг/кг)
 • Циклофосфамiд 1-2мг/кг/добу або пульс-терапiя
 • Азатiоприн, метотрексат
 • Нестероїднi протизапальнi препарати
 • Системний червоний вовчак
 • Синдром Сьогрена
 • Іншi ревматичнi хвороби
 • Вiдсутня ревматична патологiя
 • Вроджена повна блокада серця
 • Ураження шкiри
 • Поєднання блокади серця з ураженнями шкiри
 • Гематологiчнi прояви: тромбоцитопенiя, нейтропенiя
 • Гепатомегалiя
 • Дифузний пролiферативний гломерулонефрит
 • Васкулiт ЦНС, енцефалопатiя (органiчне ураження мозку, iнсульт)
 • Сепсис
 • Шлунково-кишкова та легенева кровотечi
 • Злоякiсна гiпертензiя
 • Ізонiазид
 • Гiдралазiн
 • Прокаїнамiд
 • в-адреноблокатори
 • Антиконвульсанти (фенiтоїн)
 • Лихоманка
 • Артрит, артралгiї
 • Плеврит
 • Антинуклеарнi антитiла (виявляються у 75% хворих)
 • Легеневi iнфiльтрати (у 30-40% хворих)
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Еритема на щоках та перенiссi (у виглядi " метелика")
 • Плямисто-папульозний висип на обличчi, шиї, руках
 • Фотосенсибiлiзацiя
 • Виразки шкiри та слизових оболонок
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лейкопенiя, лiмфопенiя, тромбоцитопенiя
 • Гiперлейкоцитоз, гiпопротеїнемiя
 • Гемолiтична анемiя з ретикулоцитозом
 • Наявнiсть LE - клiтин
 • Антитiла до нативної ДНК
 • Антитiла до Sm-антигену
 • Псевдопозитивнi антитрепонемнi тести
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Еритема на обличчi у виглядi "метелика", дерматит вiдкритих дiлянок шкiри, алопецiя
 • Маскоподiбне обличчя, вогнища атрофiї шкiри
 • Лiлова еритема i набряк параорбiтальної областi, гiпотрофiя та кальциноз м'язiв