• Гiстамiн
 • Протеоглiкани
 • Простагландини
 • Лейкотрiєни
 • Цитокiни
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Простагландини викликають мiсцеву вазодiлятацiю
 • Лейкотрiєни викликають спазм гладкої мускулатури, бронхоспазм
 • Лейкотрiєни пiдвищують секрецiю залоз слизових оболонок
 • Простагландини пiдвищують судинну проникнiсть
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Накопичення еозинофiлiв в слизовiй бронхiв
 • Накопичення Т-лiмфоцитiв хелперiв 2 (Th2) в слизовiй бронхiв
 • Видiлення активованими тучними клiтинами цитокiнiв, якi забезпечують мiграцiю еозинофiлiв, базофiлiв та Т-лiмфоцитiв в слизову бронхiв
 • Активацiя тучних клiтин у вiдповiдь на приєднання антигену до IgE
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гiстамiном, що видiляється активованими тучними клiтинами
 • Локальним еозинофiльним запаленням
 • Накопиченням базофiлiв та Т-лiмфоцитiв хелперiв 1 в шкiрi
 • Видiленням активованими тучними клiтинами цитокiнiв, якi забезпечують мiграцiю еозинофiлiв, базофiлiв та Т-лiмфоцитiв хелперiв 2 (Th2) в шкiру
 • Звичайно розвивається на протязi 15 хв пiсля введення антигену
 • Проявляється у виглядi гiперемiї за рахунок вазодiлятацiї
 • Проявляється у виглядi набряку за рахунок випоту плазми
 • Проявляється у виглядi гiперемiї та набряку за рахунок iнфiльтрацiї мононуклеарними клiтинами
 • Розвиваються на протязi хвилин та практично зникають протягом години пiсля введення антигену
 • Годинами пiзнiше можуть продовжуватись у виглядi запального процесу
 • Є наслiдком видiлення фармакологiчно активних речовин
 • Розвиваються внаслiдок дегрануляцiї тучних клiтин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Має двi фази перебiгу - ранню та пiзню
 • В основi ранньої фази лежить дегрануляцiя тучних клiтин
 • В основi пiзньої фази лежить накопичення в тканинах еозинофiлiв, базофiлiв та Th2
 • В пiзню фазу розвивається еозинофiльне запалення
 • Усi твердження вiрнi
 • Т-лiмфоцитами хелперами 1 (Th1)
 • Цитотоксичними Т-лiмфоцитами
 • Клiтинами натуральними кiлерами
 • Т-лiмфоцитами хелперами 2 (Th2)
 • Є безпечною, якщо її розпочинати з введення високих доз антигену
 • Безпосередньо впливає на стабiльнiсть мембран тучних клiтин
 • Формує активний iмунiтет
 • Стимулює продукцiю великої кiлькостi ендогенних речовин з антигiстамiнними властивостями
 • Посилення продукцiї IgG, який зв'язує антиген та перешкоджає його прикрiпленню до тучних клiтин
 • Посилення продукцiї Т-лiмфоцитів хелперів 1 (Th1)
 • Зниження чутливостi тучних клiтин та базофiлiв до дегрануляцiї пiд дiєю антигену
 • Зниження синтезу IgE антитiл
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Зв'язуються з рецепторами до гiстамiну, попереджаючи таким чином розвиток проявiв його дiї
 • Бiльш ефективнi, коли призначаються до, нiж пiсля появи симптомiв алергiї
 • Не впливають на активнiсть лейкотрiєнiв
 • Не впливають на зв'язування IgE з тучними клiтинами
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Викликає бронходилятацiю
 • Розслаблює гладку мускулатуру
 • Знижує проникнiсть судин
 • Введення є ефективним не тiльки до, але й на фонi триваючої анафiлактичної реакцiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Можливiстю переносу iншому iндивiдууму при iн'єкцiї сироватки
 • Можливiстю переносу iншому iндивiдууму при iн'єкцiї клiтин
 • Первинним ураженням гладких м'язiв
 • Присутнiстю високих титрiв циркулюючих антитiл
 • Вiдторгнення трансплантату печiнки
 • Сироваткової хвороби
 • Реакцiї на туберкулiн
 • iмунiтету до вiтряної вiспи
 • Антигену, комплементу та лiмфокiнiв
 • Антигену, антигенспецифiчних лiмфоцитiв та макрофагiв
 • Комплексiв антиген-антитiло, комплементу та нейтрофiлiв
 • Антигену, IgE антитiл та тучних клiтин
 • Антигену, макрофагiв та комплементу
 • Т-лiмфоцитами супресорами
 • Т-лiмфоцитами хелперами 1 (Th1)
 • Цитотоксичними Т-лiмфоцитами
 • Т-лiмфоцитами хелперами 2 (Th2)
 • Гамма iнтерферон
 • Альфа iнтерферон
 • Бета iнтерферон
 • Інтерлейкiн 5
 • Посилюється при виснаженнi системи комплементу
 • Пригнiчується пiд дiєю кортизону
 • Посилюється при виснаженнi Т-лiмфоцитiв
 • Пригнiчується антигiстамiнними препаратами
 • Посилюється при виснаженнi макрофагiв
 • При опромiненнi високими дозами радiацiї
 • При лiкуваннi антигiстамiнними препаратами
 • При введеннi антинейтрофiльних антитiл
 • При видаленнi селезiнки
 • При зниженнi рiвнiв комплементу
 • Туберкулiну
 • Антигену Candida albicans
 • Правцевого анатоксину
 • Дифтерiйного анатоксину
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Видiляється внаслiдок антиген- або мiтогенiндукованої активацiї Т-лiмфоцитiв
 • Синтезується макрофагами
 • Специфiчно з'єднується з антигеном
 • Активує тучнi клiтини
 • Видiляється внаслiдок антиген або мiтогенiндукованої активацiї Т-лiмфоцитiв
 • Стимулює макрофаги до поглинання та руйнування антигенiв
 • Синтезується макрофагами
 • Стимулює клiтини натуральнi кiлери
 • Утворення гранульом
 • Вiдторгнення трансплантату серця
 • Руйнування клiтин, що ураженi вiрусом
 • Руйнування пухлинних клiтин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гранульоматозне запалення
 • Еозинофiльне запалення
 • Нейтрофiльне запалення
 • Базофiльне запалення
 • Фiксацiя компонентiв комплементу гальмує преципiтацiю iмунних комплексiв
 • Зв'язування С3b посилює утворення великих нерозчинних iмунних комплексiв
 • При недостатностi компонентiв комплементу iмуннi комплекси не накопичуються в плазмi кровi та тканинах
 • iмуннi комплекси активують комплемент за класичним шляхом
 • В нормi бiльшiсть iмунних комплексiв утилiзується ретикулоендотелiальною системою
 • Персистенцiя iмунних комплексiв в циркуляцiї призводить до їх накопиченя та розвитку змiн
 • Висипка при шкiрному некротизуючому васкулiтi може бути прикладом iмунокомплексної хвороби
 • Прояви та симптоми, що розвиваються внаслiдок вiдкладення iмунних комплексiв в тканинах, вiдрiзняються вiд таких при вiдкладеннi в ретикулоендотелiальнiй системi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Пiдвищений рiвень (титр) гетерофiльних антитiл
 • Альбумiнурiя
 • Цилiндри у сечi
 • Прискорена швидкiсть осiдання еритроцитiв
 • Еозинофiлiя
 • Системний червоний вовчак
 • Бактерiальний ендокардит
 • Хронiчний гломерулонефрит
 • При всiх вказаних захворюваннях
 • Залежить вiд присутності еритроцитiв та комплементу
 • Є результатом пiдвищеної продукцiї сечi
 • Потребує участi комплементу та нейтрофiлiв
 • Залежить вiд присутностi макрофагiв
 • Потребує участi усiх дев'яти компонентiв комплементу
 • Лiмфокiнiв, що секретуються Т-лiмфоцитами
 • Вазоактивних медiаторiв, якi секретуються активованими тучними клiтинами
 • С5, С6, С7, С8, С9 компонентів системи комплементу (мембраноатакуючого комплексу)
 • Лiзосомальних ферментiв полiморфноядерних лейкоцитiв
 • Цитотоксичних Т-лiмфоцитiв
 • Важких ланцюгiв IgG
 • До легких ланцюгiв IgG
 • С1 компоненту системи комплементу
 • С3 компоненту системи комплементу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiдкладанням iмунних комплексiв в стiнцi судин при введеннi помiрних доз антигену
 • Фагоцитозом iмунних комплексiв гранулоцитами
 • Споживанням комплементу
 • Появою симптомiв до того, як можуть бути виявленi вiльнi антитiла в циркуляцiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Присутнi антитiла до базальної мембрани
 • Вводяться надзвичайно високi дози антигену
 • Синтезуються IgE-антитiла
 • Утворюються розчиннi iмуннi комплекси
 • Вiдсутнi нейтрофiли
 • Інфiльтрацiя лiмфоцитами навколовенулярного простору
 • Утворення преципiтатiв антиген-антитiло в стiнках судин
 • Фiксацiя комплементу
 • Синдрому Гудпасчера
 • Уражень шкiри при системному червоному вовчаку
 • Гломерулонефритiв пiсля введення кiнської антиправцевої сироватки
 • Вузликового перiартерiїту, що може розвиватись при вiрусному гепатитi В
 • Постстрептококового гломерулонефриту
 • Гломерулонефриту при системному червоному вовчаку
 • Сироваткової хвороби
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Синтезуються лише в гастроiнтестинальному трактi
 • Fc фрагмент імуноглобуліну А не зв'язується з рецепторами до Fc фрагменту на поверхнi фагоцитуючих клiтин
 • Можуть фiксувати лише С1, С4, С2 компоненти комплементу
 • Мають занадто низьку афiннiсть
 • Для активацiї потребують обов'язкового з'єднання iз секреторним компонентом
 • Системний червоний вовчак
 • Гемолiтична анемiя пiсля застосування пенiцилiну
 • Ревматоїдний артрит
 • Вiдторгнення трансплантату нирки
 • Аутоiмунної гемолiтичної анемiї
 • iмунних тромбоцитопенiй
 • Синдрому Гудпасчера
 • Антифосфолiпiдного синдрому
 • Мiастенiї гравiс
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Тип 1 - IgE-гiперчутливiсть негайного типу
 • Тип 2 - пошкодження тканин антитiлами
 • Тип 3 - утворення iмунних комплексiв (антиген-антитiло)
 • Тип 4 - гiперчутливiсть уповiльненого типу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • С3-компонентом комплементу
 • IgE антитiлами
 • Нейтрофiлами
 • Плазматичними клiтинами