• Антитiлом
 • Антигеном
 • Макрофагом
 • Лiмфоцитом
 • Наявнiсть специфiчного антигену в органiзмi у внутрiшньоутробному перiодi
 • Інфекцiя
 • Вакцинацiя
 • Стрес
 • Зрiлою iмунною системою
 • Незрiлою iмунною системою
 • Зрiлiсть iмунної системи не має значення
 • Антиген не стимулює включення Н3-тiмiдiну малими лiмфоцитами
 • Пiсля повторного введення толероген не елiмiнується з толерантного органiзму
 • Вiдсутнi антитiла до толерогену
 • Шкiрна проба на толероген негативна
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Перехресне зв'язування рецепторiв на поверхнi лiмфоцитiв молекулами антигену
 • Взаємодiя антигену з лiмфоцитами без участi макрофагiв
 • Блокада антигензв'язуючих рецепторiв
 • Секрецiя інтерлейкіну 2 CD4+ Т-клiтинами
 • Елiмiнацiєю антигену
 • Впливом Т-супресорiв
 • Імуносупресивнiстю, що викликана антиiдiотиповими антитiлами
 • Усiма перерахованими впливами
 • Вказанi фактори не впливають на iмунну вiдповiдь
 • Толерантнiсть - набутий стан
 • Толерантнiсть iндукується активнiше у незрiлих клiтин iмунної системи, нiж у зрiлих
 • Пiдтримання толерантностi залежить вiд персистенцiї антигену
 • Толерантнiсть - вроджена властивiсть клiтин iмунної системи
 • Характерна тiльки для гуморальної ланки iмунної системи
 • Характерна тiльки для клiтинної ланки iмунної системи
 • Характерна тiльки для певних антигенних детермiнант протеїнiв
 • iндукується легше у дорослих
 • Бiльш активно iндукується нативними антигенами
 • Цитостатичнi препарати уражають тiльки В-клiтини
 • Цитостатичнi препарати пошкоджують лише Т-клiтини
 • Толерантнiсть - специфiчна по вiдношенню до антигену
 • Цитостатичнi препарати пригнiчують антиген-специфiчну iмунну вiдповiдь
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Довенному введеннi денатурованих бiлкiв
 • Введеннi циклофосфатiду паралельно з антигеном
 • Введеннi антигену плоду внутрiшньоутробно
 • Довенному введеннi низької дози антигену
 • Дом"язевому введеннi антигену з ад'ювантом
 • Введенням розчинних антигенiв
 • Введенням гаптенiв
 • Пiдшкiрним введенням нативних антигенiв
 • Клональною делецiєю аутореактивних В-клiтин на раннiй стадiї дозрiвання
 • Клональною делецiєю аутореактивних Т-клiтин на раннiй стадiї дозрiвання
 • Ідiотип-специфiчними Т-клiтинами
 • Швидким введенням та виведенням з циркуляцiї антигену
 • Реаранжировка i сплайсинг VДУ генiв
 • Експозицiя антигену В-клiтинами, що несуть поверхневу молекулу імуноглобуліну M
 • Інволюцiя тимусу в зрiлому вiцi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Залежнiсть вiд дози толерогену
 • Залежнiсть вiд природи толерогену
 • Специфiчнiсть
 • Залежнiсть вiд вiкового перiоду iндивiдууму
 • Залежнiсть вiд генетичних особливостей iндивiдууму
 • З Fc-рецепторами
 • З мiжклiтинними адгезивними молекулами
 • З молекулами головного комплексу гістосумісності 2 класу
 • З селектинами
 • Правильної вiдповiдi немає
 • При введеннi антигену в високо iмуногеннiй формi
 • При застосуваннi iмуносупресивних препаратiв
 • При умовi попередньої тимектомiї
 • Розчин антигену
 • Агрегована форма антигену
 • Стан антигену не має значення
 • Постiйна присутнiсть антигену
 • Короткочасна дiя антигену
 • Застосування iмунодепресантiв