• Трансплантацiя при якiй донор та реципiєнт одна особа
 • Трансплантацiя мiж донором i реципiєнтом, якi належать до однiєї родини й мають спорiдненiсть за HLA 50%
 • Трансплантацiя мiж iстотами рiзних видiв
 • Трансплантацiя мiж генетично iдентичними особами
 • Алогенетична
 • Ксеногенетична
 • Аутологiчна
 • Сингенетична
 • Стать донора та реципiєнта
 • Колiр шкiри донора та реципiєнта
 • Ступiнь спорiдненостi донора та реципiєнта за антигенами головного комплексу гiстосумiсностi
 • Вiк донора та реципiєнта
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Змiшану лейкоцитарну реакцiю
 • Загальний аналiз кровi
 • Пробу Кумбса
 • Визначення статевого хроматину
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Приживлення трансплантату
 • Вiдторгнення трансплантату
 • Надгостре
 • Гостре судинне
 • Гостре клiтинне
 • Хронiчне
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Швидка оклюзiя судин трансплантату тромботичними масами, внаслiдок наявностi ранiше утворених антитiл
 • Помилка хiрургiв при накладеннi анастомозiв
 • Дефiцит С3 компоненту комплементу
 • Вродженi особливостi iмунiтету
 • Розвиток фiброзу та артерiолосклерозу судин трансплантату
 • Швидка оклюзiя судин трансплантату тромботичними масами, внаслiдок наявностi ранiше утворених антитiл
 • Дефiцит С3 компоненту комплементу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Дефiцит С3 компоненту комплементу
 • Розвиток васкулiту з некрозом ендотелiю судин мiкроциркуляторного русла
 • Швидка оклюзiя судин трансплантату тромботичним масами, внаслiдок наявностi ранiше утворених антитiл
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Некроз паренхiматозних клiтин трансплантату, внаслiдок сенсибiлiзацiї iмунної системи реципiєнта
 • Некроз судин ендотелiю мiкроциркуляторного русла трансплантата
 • Дефiцит С4 компоненту комплементу
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Шкiри
 • Нирки
 • Рогiвки ока
 • Серця
 • Печiнки
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Глюкокортикоїди
 • Цитостатики
 • Препарати, що пригнiчують активацiю Т-клiтин (циклоспорин А, такролiмус)
 • Антилiмфоцитарну сироватку
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нi, вплив на такi складнi iмунологiчнi механiзми неможливий
 • Так, можна попереджати i навiть лiкувати процес вiдторгнення
 • Пiдвищена чутливiсть до iнфекцiй, особливо вiрусних
 • Пiдвищений ризик розвитку злоякiсних пухлин
 • Мiєлосупресiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бiопсiю трансплантату
 • Дослiдження функцiї трансплантату
 • Вивчення серологiчних маркерiв вiдторгнення
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гострий мiєлоїдний лейкоз
 • Хронiчний мiєлоїдний лейкоз
 • Гострий лiмфобластний лейкоз рефрактерний до хiмiотерапiї (друга й подальшi ремiсiї)
 • Вперше виявлений гострий лiмфобластний лейкоз
 • Апластична анемiя
 • Тяжка комбiнована iмунна недостатнiсть
 • Синдром Вiскотта-Олдрiча
 • Синдром Незелоф
 • Синдром Оменна
 • Дефiцит адгезiї лейкоцитiв
 • Синдром Чедiака-Хiгашi
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Хвороба, що виникла в результатi активацiї зрiлих Т-клiтин донора при введенні реципiєнту, вiдмiнному за HLA, який не здатний їх знищити
 • Хвороба, що передається трансмiсивним шляхом
 • Реакцiя на введення анатоксину
 • Хвороба. що виникає у хворих на муковiсцидоз пiсля застосування амброксолу
 • Реакцiя на переливання кровi у хворих в станi iмуносупрессiї, за рахунок активацiї зрiлих Т-клiтин, знищення яких вiдбувається повiльно
 • Утворення нефробластоми в трансплантованiй нирцi
 • Ускладнення гiрудотерапiї
 • Донорська кров не мiстить лiмфоцитiв
 • Імунна система реципiєнта знищує iмунокомпетентнi клiтини донора
 • Розвивається стан толерантностi до лiмфоцитiв донора
 • Питання остаточно ще не вивчено
 • Хвороба "трансплантат проти хазяїна"
 • Вiдторгнення трансплантату
 • Рецидив злоякісної пухлини
 • Інфекцiйнi ускладнення
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Шлунково-кишковий тракт
 • Печiнка
 • Очi
 • Легенi
 • М'язи та суглоби
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вищий нiж у хворих без ХТПХ
 • Нижчий нiж у хворих без ХТПХ
 • Ризик рецидиву лейкозу не залежить вiд розвитку ХТПХ
 • Виживають одиницi, тому статистичнi данi недостовiрнi
 • Має прояв ефект "трансплантат проти лейкозу"
 • Невiдомо
 • За рахунок вираженого гемолiзу
 • Трансплантацiї стернальної кiстки
 • Трансплантацiї клубових кiсток
 • Люмбальної пункцiї
 • Внутрiшньовенного введення кiсткового мозку
 • Первинного приживлення
 • Збiльшення кiлькостi клiтин
 • Дозрiвання
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Еритроїдна система
 • Лiмфоїдна система
 • Гранулоцитарна система
 • Вiдновлення усiх систем вiдбувається одночасно
 • Пацiєнтiв з вираженою iмуносупресiєю
 • У здорових осiб
 • У хворих на гострi респiраторнi захворювання
 • Виникає завжди при переливаннi несумiсної за групою кровi
 • Нi
 • Так
 • В деяких випадках
 • За певних умов
 • Тiльки у деяких видiв тварин
 • Наявнiсть запалення при повторнiй трансплантацiї матерiалу, вiд того ж самого донора
 • Наявнiсть ознак запалення при трансплантацiї матерiалу отриманого вiд рiзних донорiв
 • Збiльшення ШОЕ, лейкоцитоз
 • Гепатоспленомегалiя
 • Прискорення вiдторгнення трансплантату при повторнiй трансплантацiї матерiалу вiд того ж самого донора
 • Набутий активний iмунiтет
 • Набутий пасивний iмунiтет
 • Природний, вроджений, активний iмунiтет
 • Пiдбiр сумiсної пари донор-реципiєнт за людськими лейкоцитарними антигенами (HLA)
 • Імуносупресивна терапiя
 • Антигенспецифiчне пригнiчення реакцiї на алотрансплантат
 • Введення антибiотикiв
 • Сифiлiс
 • Вiруснi гепатити В та С
 • ВiЛ-iнфекцiя
 • Токсоплазмоз
 • Цитомегаловiрусна iнфекцiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Створення асептичних умов
 • Профiлактика бактерiальних та грибкових iнфекцiй антибiотиками
 • Профiлактика цитомегаловiрусної та герпетичної iнфекцiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Профiлактика iнфекцiї, викликаної Pneumocistis carinii
 • Вакцинацiю
 • Введення iмуноглобулiну iз збiльшеним титром антитiл до цитомегаловiрусу
 • Введення ганцикловiру
 • Раннiй (0-21 доба)
 • Промiжний (21-100 доба)
 • Пiзнiй (пiсля 100 дiб)
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бактерiемiя
 • Грибковi iнфекцiї
 • Реактивацiя герпетичної iнфекцiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Інтерстицiальна пневмонiя
 • Інфекцiї шкiри
 • Інфекцiї центральної нервової системи
 • Інфекцiї сечовидiльних шляхiв
 • Інфекцiї шлунково-кишкового тракту
 • Катетерний сепсис
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бактерiальна пневмонiя
 • Інфекцiї шкiри, особливо викликана вiрусом вiтряної вiспи - оперiзуючого лишая
 • Сепсис
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гарячки
 • Ознак ураження центральної нервової системи
 • Видiлення збудника з кровi
 • Катаральних проявiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Жоден з наведених станiв не вимагає проведення антибiотикотерапiї
 • Це процес, при якому клiтини, тканини чи органи беруться в однiєї особи й перемiщуються до iншої (звичайно), або на iнше мiсце тiй самiй особi
 • Це процес хiрургiчного перемiщення тканин, органiв вiд однiєї людини до iншої
 • Це процес обмiну тканинами мiж суб'єктами популяцiї
 • Аутологiчна
 • Сингенетична
 • Алогенетична
 • Ксеногенетична
 • Усi вiдповiдi вiрнi