• Хвора людина
 • Вiрусоносiй
 • Тварини
 • Комахи
 • При передачi цитомегаловiрусу в першому триместрi вагiтностi
 • При передачi цитомегаловiрусу в другому триместрi вагiтностi
 • При передачi цитомегаловiрусу в третьому триместрi вагiтностi
 • При передачi цитомегаловiрусу пiд час пологiв
 • Кров
 • Цервiкальний та вагiнальний секрет, сперма, грудне молоко
 • Слина, сеча
 • Сльози
 • Цервiкальний та вагiнальний секрет, сперма, грудне моло0
 • Трансплацентарний, iнтранатальний
 • Контактний
 • Повiтряно-крапельний
 • Трансфузiйний
 • Контактний, повiтряно-крапельний, трансфузiйний
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Матерi-носiї вiрусу
 • Вагiтнi з первинною ЦМВ-iнфекцiєю
 • Оточуючi та вiрусоносiї
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Лiмфоцити кровi
 • Моноцити кровi
 • Полiморфноядернi лейкоцити
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Вiрної вiдповiдi немає
 • Вираженим геморагiчним синдромом
 • Значною анемiєю, жовтяницею, пов'язаною з гемолiзом еритроцитiв
 • Гепатитом
 • Ураженням ЦНС
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Гепатоспленомегалiя
 • Жовтяниця
 • Недоношенiсть та гiпотрофiя
 • Мiкроцефалiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Цилiндрурiя
 • Пiдвищена кiлькiсть епiтелiальних клiтин
 • Протеїнурiя, помiрна лейкоцитурiя
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Не лiкувати, контроль гемоглобiну
 • Призначити ганцикловiр
 • Призначити iнтерферон
 • Призначити препарати залiза
 • Провести переливання кровi
 • Гепатит
 • Тромбоцитопенiя
 • Мононуклеозоподiбний синдром
 • Генералiзована форма
 • Дiєтотерапiя
 • Дiєтотерапiя + ганцикловiр
 • Дiєтотерапiя + контроль трансамiназ
 • Дiєтотерапiя + iнтерферон альфа 2b
 • Дiєтотерапiя + есенцiале
 • Цитологiчний
 • Серологiчний
 • Імунологiчний
 • Вiрусологiчний
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Правильної вiдповiдi немає
 • Противiруснi препарати (ганцикловiр, фоскарнет)
 • Специфiчний антицитомегаловiрусний iмуноглобулiн
 • Імуноглобулiн для внутрiшньовенного введення
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Декiлька мiсяцiв
 • Декiлька тижнiв
 • Декiлька рокiв
 • Усе життя
 • Інапарантна
 • Гемолiтична анемiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Мононуклеозоподiбний синдром
 • Рiвень анти-ЦМВ ІgG антитiл дитини та матерi однаковi
 • Рiвень анти-ЦМВ ІgG антитiл дитини вищий материнського
 • Рiвень анти-ЦМВ ІgG антитiл дитини нижчий материнського
 • Анти-ЦМВ ІgG антитiл дитини відсутні
 • Ретровiрусiв
 • Ентеровiрусiв
 • Герпесвiрусiв
 • Мiксовiрусiв
 • Вiруси звичайного герпесу 1-го та 2-го типiв
 • Вiрус вiтряної вiспи
 • Вiрус Епштейн-Барр та цитомегаловiрус
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Має чiтку видову специфiчнiсть, термостабiльний та iнактивується при температурi 56 оС
 • Добре зберiгається при кiмнатнiй температурi
 • Чутливий до iнтерферону
 • Чутливий до антибактерiальних препаратiв