• Антитiла IgM до Fc-фрагменту молекули IgG
 • Антитiла до нативної ДНК
 • Антитiла до мiєлопероксидази
 • Антитiла до рибонуклеопротеїну
 • Бiльш важкий перебiг захворювання з високою летальнiстю
 • Можливiсть розвитку хронiчного увеїту
 • Можливiсть розвитку системних проявiв ЮРА
 • Анемiя
 • Тромбоцитопенiя
 • Пiдвищення ШОЕ
 • Пiдвищення рiвня С-реактивного бiлку
 • Лейкоцитоз
 • Нестiйкий плямисто-папульозний висип
 • Інтермiтуюча лихоманка
 • Гепатоспленомегалiя
 • Лiмфаденопатiя
 • Перикардит, плеврит
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Бiль в областi серця з iррадiацiєю в спину, плече, шию
 • Тахiкардiя
 • Тахiпное
 • Кардiомегалiя
 • Шум тертя перикарду
 • Інтенсивний систолiчний шум
 • Зустрiчається рiдко, переважно у дiтей старшого вiку з ревматоїд-фактор позитивним ЮРА
 • Поширене ураження судин малого та середнього розмiру
 • Бiльш характерний доброякiсний дигiтальний периваскулiт
 • Частiше зустрiчається вузликовий периартерiїт
 • Септичного артриту
 • Олiгоартритичної форми ювенiльного ревматоїдного артриту
 • Псорiатичного артриту
 • Кісткової форми туберкульозу
 • Системний червоний вовчак
 • Артрит при запальних хворобах кишечнику
 • Полiартрит при хворобi Лайма
 • Ювенiльний анкiлозуючий спондилiт
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Септицемiєю
 • Злоякiсними пухлинами
 • Системним червоним вовчаком
 • Васкулiтами ( вузликовий периартерiїт)
 • Ювенiльним дерматомiозитом
 • Ревматизмом
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Нестероїднi протизапальнi препарати - слабi органiчнi кислоти, що швидко зв'язуються з бiлками плазми
 • Основний механiзм дiї - зниження продукцiї простагландинiв внаслiдок iнгiбiцiї циклооксигенази
 • Окрiм протизапального ефекту виявляють аналгетичну, жарознижуючу дiю
 • Не виявляють побiчної дiї на слизову оболонку шлунку
 • Антималярiйнi препарати
 • Препарати золота
 • Пенiциламiн
 • Сульфасалазин
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • ГК впливають на функцiю клiтин через пiдвищення або зниження транскрипцiї генiв, що кодують специфiчнi протеїни
 • ГК знижують транскрипцiю генiв багатьох протизапальних цитокiнiв (IL-1, IL-2, TNF-бета та iн.)
 • ГК знижують транскрипцiю гену циклооксигенази
 • ГК знижують кiлькiсть клiтин iмунної системи у вогнищi запалення через вплив на функцiю клiтин ендотелiю
 • ГК знижують кiлькiсть та порушують функцiю нейтрофiлiв, еозинофiлiв, макрофагiв та лiмфоцитiв
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Полiартритична iз симетричним ураженням великої кiлькостi великих та малих суглобiв
 • Олiгоартритична з ураженням одного або декiлькох (
 • Системна (хвороба Стiлла)
 • Усi вiдповiдi вiрнi
 • Полiартритична
 • Олiгоартритична
 • Системна
 • Полiартритична з наявнiстю ревматоїдного фактору
 • Полiартритична без ревматоїдного фактору
 • Олiгоартритична з хронiчним увеїтом, переважно у дiвчаток
 • Олiгоартритична без хронiчного увеїту, переважно у хлопчикiв
 • Системна (синдром Стiлла)