База тестів

 • Збiльшенням жирових вiдкладень
 • Збiльшенням кiлькостi м'язових волокон
 • Збiльшенням розмiрiв кожного волокна
 • Дилятацiєю серця
 • Переливання кровi i кровозамiнникiв
 • Введення пресорних амiнiв (норадреналiн, мезатон)
 • Застосування вазодилятаторiв
 • Аспiрацiя вмiсту з перикарду
 • Помiрна гiперволемiя
 • Cпонтанне дихання з постiйним позитивним тиском
 • ШВЛ з постiйним позитивним тиском
 • Фоулеровське положення
 • Гіповолемія
 • Змiн скорочувальної здатностi мiокарду
 • Передозування дигiталiсу
 • Електролiтних порушень
 • Гiпоксiї мiокарду
 • Емболiї легеневої артерiї
 • Катехоламiни
 • Гiпотермiя
 • Серцевi глiкозиди
 • Антихолiнестеразнi засоби
 • Незначної крововтрати
 • Значної крововтрати
 • Серцевої декомпенсацiї
 • Отруєння фосфорорганiчними сполуками
 • Швидкого вигнання
 • Повiльного вигнання
 • Iзометричного скорочення
 • Збiльшується
 • Залишається незмiнним
 • Зменшується
 • Може бути рiзним
 • (АТсист + АТдiаст)/2
 • (АТсист + АТдiаст)/3 + АТдiаст/2
 • (АТсист - АТдiаст)/3 + АТдiаст
 • Венозного тонусу
 • Скорочувальної здатностi міокарду
 • Об'єму циркулюючої кровi
 • Серцевого викиду
 • 100 мм вод.ст
 • 80 мм вод.ст
 • 50 мм вод.ст
 • 30 мм вод.ст
 • 10 мм вод.ст
 • Опускання головного кiнця операцiйного столу пiсля введення амiназiну
 • Пiдйом головного кiнця операцiйного столу пiсля введення амiназiну
 • Поверхневий барбiтуровий наркоз
 • Кровопускання в об'ємi 100 мл
 • 10% системного
 • 40% системного
 • 75% системного
 • 90% системного
 • 100% системного
 • 25 мм рт.ст
 • 50 мм рт.ст
 • 80 мм рт.ст
 • -2/+3 мм рт.ст
 • 100 мм рт.ст
 • Зменшення роботи серця внаслiдок блокади бета-рецепторiв мiокарда
 • Пряма мiотропна дiя на судини
 • Зменшення секрецiї ренiна внаслiдок блокади бета-рецепторiв
 • Пригнiчення вазомоторних центрiв
 • Пентамiн,
 • Клофелiн, метилдопа
 • Нiтропрусид натрiю
 • Арфонад
 • Резерпiн, раунатiн
 • Бензогексоній
 • Пiдвищення тиску за рахунок пiдвищення тонусу вен
 • Пiдвищення тиску за рахунок пiдвищення тонусу прекапiлярних судин
 • Нормалiзацiя тонусу прекапiлярних судин
 • Збiльшення серцевого викиду в результатi позитивної iнотропної дiї на мiокард
 • Полiпшення коронарного кровообiгу
 • Маса тiла дитини
 • Довжина плеча дитини
 • Ширина манжетки апарата для вимiру тиску
 • Вiк дитини в мiсяцях
 • Знижується зi зниженням гематокриту
 • Пiдвищується при гiперкапнiї
 • Знижується при введеннi манiтолу
 • Залежить вiд тонусу скелетної мускулатури
 • Залежить вiд тонусу скелетної мускулатури
 • Значно залежить вiд тонусу артерiол
 • Пiдвищується при гиперкапнiї
 • Знижується при введеннi манiтолу
 • Катехол-оксi-метилтрансфераза
 • Моноамiноксидаза
 • Гiдрооксiмасляна кислота, що є у плазмi
 • Допамiн-бета-гiдролаза
 • Мiокардi
 • Скелетних м'язах
 • Головному мозку
 • Нирках
 • Жировiй тканинi
 • Про гiповолемiю
 • Про серцеву недостатнiсть
 • Про важкi метаболiчнi порушення
 • Про зниження периферичного артерiального опору
 • Блiдiсть шкiрних покривiв
 • Артерiальна гiпотензiя
 • Недостатня перфузiя тканин
 • Тахiкардiя
 • Полiцитемiя
 • Зниження хвилинного об'єму кровi
 • Гiповолемiя
 • Ацидоз
 • Алкалоз
 • 10 мл/кг·год
 • 5 мл/кг·год
 • 2-5 мл/кг·год
 • 1-2 мл/кг·год
 • Пiсля налагодження оксигенотерапiї
 • Пiсля корекцiї метаболiчних порушень
 • Пiсля достатнього вiдновлення ОЦК
 • Пiсля дигiталiзацiї
 • Пiсля гепаринiзацiї
 • Введення серцево-судинних засобiв
 • Внутрiшньовенне введення плазмоекспандерiв
 • Оксигенотерапiя
 • Корекцiя метаболiчного ацидозу
 • Розмiр погодинного дiурезу
 • Тиск i частота пульсу
 • Центральний венозний тиск
 • Рiвень гемоглобiну кровi i гематокриту
 • Температура барабанної перетинки
 • Полiпшення утилiзацiї кисню
 • Усунення порушень коагуляцiї
 • Попередження метаболiчного ацидозу
 • Корекцiя метаболiчного ацидозу
 • Вiдновлення об'єму за допомогою плазмоекспандерiв у сполученнi з катехоламiнами
 • Пiдвищення тиску за допомогою катехоламiнiв
 • Вiдновлення об'єму розчинами амiнокислот
 • Заходи для досягнення периферичної вазодилятацiї
 • Гiперкалiємiї
 • Гiпокалiємiї
 • Гіперхлоремії
 • Обмеженнi дiурезу
 • Аспiрацiя набрякової рiдини i застосування пiногасникiв
 • Iнтубацiя трахеї та аспiрацiя набрякової рiдини
 • Турнiкет на кiнцiвки для зменшення венозного повернення
 • ШВЛ киснем з позитивним тиском наприкiнцi видиху
 • Дигiталiзацiя i застосування дiуретикiв (салуретикiв)
 • Інфузія рідини
 • Знизити, тому що потреба в киснi зменшена
 • Пiдвищити, тому що розвивається метаболiчний ацiдоз
 • Не пiдвищувати, щоб уникнути зниження перфузiї мозку
 • Пiдвищити, тому що зростає рСО2 у венознiй кровi
 • Постiльному режимi
 • Застосуваннi препаратiв дигiталiсу
 • Застосуваннi дiуретикiв
 • Обмеженнi споживання натрiю
 • Застосуванні методу форсованого діурезу
 • Збiльшена внаслiдок явищ гiпоксiї
 • Знижена внаслiдок застою i зниження еластичностi легень
 • Знижена внаслiдок гiпоксiї дихального центру
 • Внаслiдок напруги компенсаторних механiзмiв не змiнена
 • Збiльшена внаслiдок затримки СО2
 • Зниження артерiального тиску
 • Пiдвищення центрального венозного тиску
 • Зниження центрального венозного тиску
 • Анемiя
 • Полiцитемiя
 • Збiльшення тiнi серця на рентгенограмi
 • Зниження пульсового тиску
 • Приглушенiсть тонiв серця
 • Пiдвищення центрального венозного тиску
 • Збільшення пульсового тиску
 • Гiпоксiя
 • Введення катехоламiнiв
 • Гiперкапнiя
 • Метаболiчний ацидоз
 • Метаболічний алкалоз
 • Аноксiя
 • Введення катехоламiнiв
 • Гiперкапнiя
 • Метаболiчний ацидоз