• Наркотичнi аналгетики (промедол, фентанiл)
 • Закис азоту
 • Сукцинiлхолiн (лiстенон, дитилiн)
 • Атропiн
 • Має нормальнi реакцiї на м'язовi релаксанти
 • Реагує на релаксанти незвичайно тiльки при неконтрольованих умовах
 • Має низьку чутливiсть до недеполяризуючих релаксантiв
 • Має пiдвищену чутливiсть до релаксантiв
 • 0,2% розчину гiпохлориду натрiю
 • Ультрафiолетового опромiнення
 • Iонiзуючої радiацiї
 • Трихлоретилен
 • Сукцинiлхолiн (дитилiн, лiстенон)
 • Сомбревiн
 • Пiсляоперацiйний бiль в областi розрiзу
 • Печiнкова колька
 • Фантомний бiль у кiнцiвцi
 • Бiль при переломi кiстки
 • Головний бiль
 • Мало вiдрiзнятися вiд контрольного
 • Вiдрiзнятися вiд контрольного помiтно кращою функцiєю дихання
 • Супроводжуватися помiтною гiпервентиляцiєю
 • Характеризуватися збiльшеною частотою ателектазування
 • Спирту в концентрацiї 70% i вище
 • Ультрафiолетового опромiнення
 • Iонiзуючої радiацiї
 • Рiвень альбумiну буде пiдвищеним, що робить тiопентал бiльш ефективним
 • Осмолярнiсть буде високою
 • Панкуронiум буде бiльш ефективним
 • Рiвень гама-глобулiну буде низьким
 • Потреба в тiопенталi знижена
 • Може бути оперований пiд наркозом, якщо хвороба печiнки протiкає в м'якiй формi
 • Може бути оперований пiд наркозом, якщо операцiя невiдкладна i стан хворого оптимальний
 • Повинен вводитися в наркоз тiопенталом
 • Нiколи не повинен наркотизуватися загальними анестетиками
 • При необхiдностi трансфузiї повинен одержувати кров, що зберiгалася бiльш 5 днiв:
 • Повинен отримувати вливання глюкози, яке варто припинити в пiсляоперацiйному перiодi
 • Має пiдвищене утримання глiкогену в печiнцi
 • Перед операцiєю повинен пройти обстеження на печiнковi тести
 • Тонкi, м'якi волоси
 • Волога шкiра
 • Брадикардiя
 • Погана переносимiсть жари
 • Набряк повiк, що розправляється з утрудненням
 • Потребує негайної операцiї
 • Повинен лiкуватися 7 - 12 днiв альфа-блокаторами
 • Може бути введений у наркоз, незважаючи на рiвень артерiального тиску
 • Звичайно перевантажений рiдиною
 • Повинен мати введений перед операцiєю катетер Свен-Ганца
 • Утримати цукор кровi на нормальному рiвнi
 • Попередити глюкозурiю
 • Не допустити гiпоглiкемiю
 • Запобiгти кетоацидозу
 • Запобiгти ацетонурiї
 • Знизиться
 • Будет незмiнною
 • Значно зросте, тому треба емпiрично збiльшити йому частоту iн'єкцiй
 • Залишатиметься високою протягом 72-х годин
 • Приблизно в два рази перевищить дооперацiйну потребу
 • Загальною анестезiєю
 • Мiсцевою анестезiєю
 • Мiсцевою анестезiєю поки не з'явиться дискомфорт, у випадку якого потрiбно розпочати загальне знеболення
 • Аналгезiєю закисом азоту
 • Мiсцевою анестезiєю з тiопенталом, який використовується при необхiдностi як седативного препарату
 • Пальпацiї пульсу
 • Монiторування електрокардiограми
 • Звернення до iсторiї хвороби
 • Краплинного введення iзопротеренолу
 • Пiдшкiрного введення епiнефрину
 • Використовується у хворих з аневрiзмою аорти
 • Використовується у хворих з аортальною недостатнiстю
 • Збiльшує коронарний кровообiг
 • Збiльшує опiр вiдкриттю лiвого шлуночка
 • Гострою гiпотензiєю
 • Гострою гiпертензiєю
 • Зупинкою серця
 • Вiдсутнiстю змiн
 • Зникненням артерiального тиску в правiй руцi
 • Здавлення спинного мозку пiд час втручання
 • Тривалих перiодiв гiпотензiї
 • Гiпотермiї, пов'язаної з операцiєю
 • Iшемiї спинного мозку
 • Втрати спиномозкової рiдини
 • Не залежить вiд температури
 • Не є пульсуючим
 • Забезпечує пульсацiю тиску
 • Є пульсуючим
 • В усiх вiдношеннях iмiтує нормальний кровообiг
 • Кров вiдкачується з порожнистих вен i пiд дiєю сили ваги дренується в аорту для циркуляцiї
 • Вiдсмоктувач розмiщується у лiвому шлуночку для дренування кровi, що надходить через коронарний синус
 • Пiдвищення артерiального тиску не має значення
 • Венозне повернення до насоса завжди починається ранiш, нiж артерiальна iнфузия
 • Викликає зниження поглинання кисню
 • Включає застосування гiпотензiї
 • Не створює небезпеки iнфаркту мозку
 • Завжди повинно базуватися на тестах, що показують, чи буде стерпним перекриття судини
 • Потребує загальної анестезiї
 • Гiперкапнiї
 • Нормальної або дещо пiдвищеної напруги кисню в артерiальнiй кровi
 • Нормального або дещо пiдвищеного артерiального тиску
 • Системної гепаринiзацiї
 • Нормотермiї
 • Час вiд моменту травми до госпiталiзацiї
 • Число переливань кровi
 • Вид анестезiї
 • Тривалiсть знеболювання
 • Вiк хворого
 • Петехiй
 • Гiпоксемiї
 • Сплутаностi свiдомостi
 • Стабiльної гемодинамики
 • Цiанозу
 • Хворий повинен лежати на животi
 • рСО2 потрiбно пiдтримувати на рiвнi 25 - 30 торр
 • Варто уникати гiпоксiї i гiперкарбiї
 • Необхiдно попередити рухову реакцiю на штучну вентиляцiю легень
 • М'язовий релаксант
 • Розчин глюкози
 • Протисудомний препарат, наприклад, фентоiн
 • Барбiтурат
 • Подача кисню крiзь маску
 • Тiопентал
 • Кетамiн у наркотичній дозі
 • Манiтол
 • Нiмодипiн
 • Це термiн, застосовуваний для опису локального зниження кровообiгу, викликаного розширенням судин мозку
 • Це феномен, що викликається алкалозом
 • Це стан, що зустрiчається тiльки при пухлинах мозку
 • Завжди буває пiд час наркозу
 • Завжди корисний для iшемiзованої тканини
 • 1 - 2 мл/100 г/хв
 • 2 - 4 мл/100 г/хв
 • 4 - 6 мл/100 г/хв
 • 6 - 8 мл/100 г/хв
 • 8 - 10 мл/100 г/хв
 • Збiльшенням рiвня внутрiшньочерепного тиску
 • Вiдсутнiстю змiн внутрiшньочерепного тиску
 • Неповною релаксацiєю
 • Кращим станом, нiж при застосуваннi панкуронiуму
 • Високими рiвнями калiю
 • Синус твердої мозкової оболонки
 • Спиномозкова рiдина
 • Бiла речовина
 • Сiра речовина
 • Клiтини глiї
 • Варто застосовувати завжди
 • Варто застосовувати в обраних хворих, i при цьому голова пацiєнта завжди повинна бути опущена
 • Не має впливу на внутрiшньочерепний тиск
 • В усiх випадках варто уникати
 • Варто було б регулювати поступово, вiдповiдно до неврологiчного статусу i потреб у киснi
 • Метаболичний алкалоз
 • Гiпотермiя
 • Гiпертермiя
 • Двоокис вуглецю
 • Ацидоз
 • Безмежний
 • Достатнiй для зберiгання функцiї протягом 25 хвилин
 • Пiд час наркозу бiльший
 • Дуже низький
 • Зосереджений в основному в пiвкулях мозку
 • Пухлиною мозку
 • Крововиливом у мозок
 • Черепно-мозковою травмою
 • Нещодавно проведеною пневмоенцефалографiєю
 • Менiнгiомою
 • Аритмiй
 • Гiпертензiї
 • Шуму в серцi
 • Повiтряних бульбашок у мiсцi операцiї
 • Опустити голову
 • Ввести лiдокаiн
 • Проiнформувати нейрохiрурга
 • Припинити знеболювання
 • Виключити закис азоту
 • 25 - 35 торр
 • 20 - 30 торр
 • 15 - 20 торр
 • 35 - 40 торр
 • 40 - 45 торр
 • Кашлi
 • Подовженому часу видиху
 • Скороченому часу видиху
 • Високому опорi видиху
 • Не спостерiгається реакцiї на мiсцевий анестетик
 • Добре визначається судинно-нервовий пучок
 • Важливе значення для досягнення адекватної анестезiї має кiлькiсть розчину анестетика, що вводиться
 • Парестезiя є цiнною ознакою перебування анестетика в областi аксилярного сплетення
 • Пневмоторакс
 • Гематома при травмi пiдключичної артерiї
 • Синдром Горнера
 • Токсична реакцiя на мiсцевi анестетики
 • Спазм пахвової артерiї
 • Раннiй дитячий вiк
 • Лiтнiй вiк
 • Гiпертермiя
 • З метою усунення пригнiчуючої дiї амiлази на гемопоез
 • З метою запобiгання некрозу пiдшлункової залози
 • З метою запобiгання утворенню кiнiнiв
 • З метою полiпшення синтезу глiкогену в мiокардi, печiнцi й iнших органах