База тестів

 • Зниження середнього тиску в дихальних шляхах
 • Зменшення механiчної бронходилатацiї на вдиху
 • Зменшення роботи дихання
 • Збереження у хворого спiввiдношення вдих/видих
 • Зниження дихального об'єму
 • Повинне робитися не рiдше одного разу за годину
 • Може привести до брадикардiї
 • Може привести до гiпоксемиiї
 • Може викликати травму слизової оболонки
 • Може призвести до кровотечi зi слизової оболонки
 • Це сумiш епiнефрина i норепiнефрина
 • Є сильним альфа- i бета-стимулятором
 • Викликає набряк слизової
 • Є легким бронходилятатором
 • Не будуть ефективними
 • Можуть призвести до мiсцевого та системного впливу
 • Досягають тiльки гортанi і трахеї
 • Не призводять до системного впливу
 • Зменшення життєвої ємностi легень
 • Зменшення функцiональної залишкової ємностi
 • Зменшення залишкового об'єму
 • Збiльшення комплаєнсу
 • Необхiдно уникати спадiння альвеол
 • Альвеоли , що спалися , повиннi бути вiдкритi
 • Манiпуляцiї по вiдкриттю альвеол повиннi повторюватися щогодини
 • Найбiльше значення має дихальний об'єм
 • Необхідно опустити головний кінець
 • Дозволяє спонтанне дихання
 • Дає запропоноване число вдихiв у хвилину
 • Вентилює хворого незалежно вiд його власного дихання
 • Це те ж саме, що i допомiжна вентиляцiя
 • Може викликати зниження системного тиску i баротравму легень
 • Може викликати зниження пiддатливостi легень
 • Може викликати зменшення функцiональної залишкової ємностi
 • Викликає пiдвищення системного артерiального тиску
 • Півищує внутрішньочерепний тиск
 • Ступеню гiпоксемiї
 • Виду легеневого захворювання
 • Стану гiдратацiї
 • Стану функцiї лiвого шлуночка
 • Від діаметру інтубаційної трубки
 • Сприяє дренажу з нижнiх дiлянок легень
 • Буде погiршувати дренаж iз верхiвкових сегментiв
 • Може бути небезпечним для нейрохiрургiчних хворих
 • Може збiльшити внутрiшньочерепний тиск
 • Збільшує дихальний об’єм
 • Попереднє насичення хворого киснем та тривалiсть вiдсмоктування менше 15 секунд
 • Використання катетера, максимально вiдповiдного дiаметру дихальних шляхiв
 • Роздування легень хворого кiмнатним повiтрям пiсля процедури вiдсмоктування
 • Обов'язкове заливання в інкубаційну трубку рiдини
 • Заливання в iнтубацiйну трубку антибiотика
 • ЖЄЛ 20 мл/кг
 • Свiдомостi i спроможностi спiвпрацювати
 • Функцiонуючого цiлiарного механiзму
 • Одержувати наркотичнi засоби
 • Утворюється в печiнцi новонароджених
 • Важливо для новонароджених,але менш важливо в зрiлому вiцi
 • Продукується основною мембраною легень
 • Знижує поверхневу напругу легень
 • Є вуглеводною молекулою з довгим ланцюгом
 • Дихальної ємностi i залишкової ємностi
 • Дихальної ємностi i резервної ємностi видиху
 • Резервної ємностi вдиху i дихальної ємностi
 • Залишкової ємностi i резервної ємностi видиху
 • Залишкової ємностi i резервної ємностi вдиху
 • Є частиною пневмоцитiв другого типу
 • Нечутливi до впливу лiкiв
 • Пригнiченi в присутностi ендотрахеальної трубки без манжетки
 • Пiдштовхують шар слизу до гортанi
 • Нечутливi до зміни температури
 • Дiафрагма
 • Мiжребернi
 • Черевнi
 • М.Sternocleidomastoideus
 • M.Scalenius
 • Верхiвковi частини краще вентилюються
 • Дiафрагмальнi зони краще вентилюються
 • Центральнi областi краще вентилюються
 • Всi дiлянки вентилюються однаково
 • Вентиляцiя не залежить вiд положення тiла
 • Градiєнту кисню
 • Напруги кисню
 • Насичення киснем
 • Серцевого викиду
 • Напруги вуглекислоти
 • Повернеться до нормальних параметрiв протягом 30 хвилин
 • Залишиться з низьким утриманням СО2 протягом двох годин
 • Отримає гiпоксемiю, якщо не буде одержувати кисень
 • Отримає гiпоксемiю i гiперкарбiю
 • Буде добре оксигенованим, якщо лiки не порушать обмiн повiтря
 • Ушкодження легень
 • Ретинопатiї у недоношених
 • Ателектазування
 • Зниження РаО2
 • Мiстяться в довгастому мозку
 • Погано перфузуються i тому повiльно реагують на змiни вмiсту кисню в кровi
 • Первинно вiдповiдальнi за гiпоксичну стимуляцiю подиху
 • Бiльше реагують на вмiст кисню,нiж на напругу СО2
 • Артерiальна напруга кисню
 • Артерiальна напруга СО2
 • рН
 • Вiк пацiєнта
 • Розвивається пiсля дихання 100% киснем протягом 12 годин
 • Не залежить вiд дози
 • Розвивається пiсля вдихання 25% кисню протягом 36 годин
 • Залежить вiд спроможностей молекули кисню
 • Настiльки висока, що 100% кисень нiколи не повинен застосовуватися
 • Вислуховування через стравохiдний стетоскоп
 • Спостереження за екскурсiєю грудної клiтини
 • Аналiз газiв артерiальної кровi
 • Вимiр дихального об"єма спiрометром
 • Використання монiтора апное
 • Не залежить вiд розмiру легень
 • Має величину 1 мл/кг маси тiла
 • Нечутливий до якостi устаткування
 • Є величина непостійна
 • Має менше значення для новонароджених,нiж для дорослих
 • Вказує на положення на кривiй,при якому рО2 дорiвнює 50 torr
 • В нормi має значення 27 torr
 • Має вiдношення до ферментної системи гемоглобiну
 • Має постiйне значення
 • Змiнюється тiльки в залежностi вiд типу гемоглобiну
 • Гiпервентиляцiї
 • Зниження мертвого простору вентиляцiї
 • Зниження утворення СО2
 • Використання Т-подiбного конектора Ейра при швидкостi iнспiраторного потоку меншiй,нiж пiкова
 • Збiльшення тиску в легеневiй артерiї
 • Підвищити Fi O2
 • З метою усунення ацидозу призначити гідрокарбонат натрію 2 мекв/кг
 • З метою усунення ацидозу призначити гідрокарбонат натрію 1,5 мекв/кг
 • Змінити режим ШВЛ зі збільшенням ХОД
 • Залежить вiд розпiзнавання цiанозу
 • Залежить вiд розпiзнавання дихальних реакцiй
 • Залежить вiд розпiзнавання циркуляторних реакцiй
 • Найбiльш обгрунтована газами артерiальної кровi
 • Краще робиться за допомогою черезшкiрного монiторування вмiсту кисню,нiж за допомогою пульсоксиметрiї
 • Анатомiчного мертвого простору
 • Альвеолярного мертвого простору
 • Переваги вентиляцiї над перфузiєю
 • Переваги перфузiї над вентиляцiєю
 • Виснажливої вентиляцiї
 • Апное
 • Пригнiчення дихання
 • Спотвореної реакцiї на стимуляцiю СО2
 • Бронхоконстрикцiї
 • Первинного гiперпное, що змiнюється на пригничення дихання
 • Альвеоли стають бiльшими
 • Калiбр шляхiв, що проводять повiтря, стає бiльшим
 • Плевральний тиск знижується
 • Пiддатливiсть стає бiльшою
 • Вентиляцiя альвеол зменшується,призводячи до зниження пiддатливостi
 • Зiмкнутi по середнiй лiнiї
 • Цiлком вiдведенi
 • Незалежне вiд того,ушкодженi нерви, або нi
 • Вiдкритi в середньому положеннi
 • Обидва вiдхиленi влiво,якщо домінантною гілкою нерва є ліва
 • Цiлком здiйснюється по системi легеневої артерiї i її гiлок
 • Складається iз системи легеневої артерiї i бронхiальної артерiальної системи, якi однаково важливi
 • Вiдбувається пiд високим тиском щодо лiвих вiддiлiв серця
 • Складається з двох систем, але бронхiальна система не є економною
 • Здiйснюється з легеневої артерiї, що живить бронхiоли, i бронхiальних артерiй, що поширюються тiльки до рiвня другого розгалуження бронхiол
 • Завжди потребує оксигенацiї
 • Пiдвищує ФЗЄ i пiдвищує вентиляцiйно-перфузiйне спiввiдношення
 • Знижує пiддатливiсть легень
 • Всi вiдповiдi правильнi
 • Галотан
 • Ефiр
 • Iзофлюран
 • Енфлюран
 • Барбитурати
 • Включає в себе роботу з подолання опору в дихальних шляхах i роботу з подолання еластичної тяги легень
 • Витрачається головним чином пiд час видиху
 • Знижена,коли дихання часте i поверхневе
 • У виглядi фiзичного розчину
 • Як вугiльна кислота
 • У виглядi бiкарбонату
 • Як карбамiногемоглобiн
 • Частково у вигляді СО
 • Нерегулярне дихання при поверхневiй анестезiї
 • Часте i поверхневе при середньому рiвнi
 • Утруднене при глибокiй анестезії
 • Характер дихання не залежить від рівня наркозу
 • Положенням лежачи
 • Пiдвищеним внутрiшньочеревним тиском
 • Зсувом дiафрагми до головного кiнця
 • Піднятою головною частиною тіла
 • Керованої гипотензiї
 • Коротких частих дихань
 • Емболiї легеневої артерiї
 • Збiльшення тиску у дихальних шляхах
 • Зменшення тиску у дихальних шляхах
 • Крововтрати
 • Пригничення функцiї мiокарда
 • Шунтування
 • Закупорки дихальних шляхів
 • Залежить від рівня СО2
 • Мiжальвеолярнi пори Кона
 • З'єднання мiж дихальними i термiнальними бронхiолами
 • Мiждольовi з'єднання
 • Бронхіоли
 • Знижений рiвень катехоламiнiв
 • Пiдвищений рiвень катехоламiнiв i калiю
 • Дихальний алкалоз
 • Гiпокалiємiя
 • Рiвень калiю не змiниться
 • Попередження закриття дихальних шляхiв
 • Попередження появi повiтряних пасток
 • Полiпшення дифузiї газiв в альвеолах
 • Зменшення площі ТБД
 • Значне зниження ФЗЄ в положеннi лежачи на спинi
 • Значне зниження ФЗЄ в положеннi з опущеним головним кiнцем
 • Помiрне зниження ФЗЄ в положеннi на боцi
 • Невелике зниження в положеннi лежачи на животi
 • Все перераховане суттєво не змінює ФЗЄ
 • Легеневi взаємовiдносини такi ж,як i в положеннi напiвлежачи
 • Вентиляцiя найбiльша на верхiвцi
 • Перфузiя бiльша у верхнiй легенi
 • Перфузiя бiльша в нижнiй легенi
 • Є несуттєвою проблемою для пацiєнтiв старшого вiку, якщо рО2 в альвеолах нижче 350 torr
 • Частiше зустрiчається у важко хворих пацiєнтiв
 • Не є причиною для вiдмови вiд 100% кисню,якщо вiн є необхiдним
 • Частiше зустрiчається якщо FiO2 бiльше 0,5
 • Є нетоксичною для новонароджених
 • Ателектазованi областi
 • Бронхiальний кровообiг
 • Вiдкрите овальне вiкно
 • Вени Тебезія
 • Бронхіальні артерії