• Дифенiн
 • Гiпотiазiд
 • Метилдофа
 • Лiтiю хлорид
 • Клофелiн
 • Специфічний антагоніст бензодіазепінових рецепторів
 • Антагоніст опіатних рецепторів
 • Агоніст-антагоніст опіатних рецепторів
 • Пригнічує дихання
 • Можлива повторна седація
 • Зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень
 • Дроперидол
 • Пропранолол
 • Алупент
 • Фентоламiн (реджитiн)
 • Дроперидол
 • Окспренолол (тразикор)
 • Алупент
 • Фентоламiн (реджитiн)
 • Скорочення інтервалу РR
 • Подовженння інтервалу QT
 • Депресія ST
 • Тахікардія
 • Талазолін
 • Індометацин
 • Допамін
 • Нітропрусид натрію
 • Дiя тубокурарина послабляється
 • Дiя сукцинiлхолiна пiдсилюється
 • Дiя сукцинiлхолiна послабляється
 • Дiя галамiну (флакседiлу) потенцюється
 • Мiмiчних м'язiв
 • М'язiв кiнцiвок i тулуба
 • Дiафрагми
 • М'язiв голови i шиї
 • Зростає в'язкiсть кровi
 • Зростає гематокрит
 • Розвивається гемолiз
 • Знижується об'єм внутрiшньоклiтинної рiдини
 • Інсуліном
 • Амітриптіліном
 • ФОС
 • Етіленгліколем, метиловим спиртом
 • Важкими металами
 • Пригнiчення дихання
 • Пригнiчення серцевої дiяльностi
 • Аспiрацiя шлункового вмiсту
 • Шок
 • Порушення зв'язування кисню гемоглобiном
 • Карбгемоглобiну
 • Фетального гемоглобiну
 • Сульфгемоглобiну "S"
 • Гемоглобiну "S"
 • Карбоксiгемоглобiну
 • Пiсля iдентифiкацiї отрути
 • У положеннi на боцi з опущеною головою
 • У положеннi на спинi
 • Якщо не пройшло бiльше однiєї години з моменту отруєння
 • Дроперидол
 • Фентанiл
 • Седуксен
 • Пiпольфен
 • Інсуліном
 • Амітриптіліном
 • ФОС,важкими металами
 • Етіленгліколем, метиловим спиртом
 • Аніліном
 • Гiповолемiї
 • Гiпертиреоїдному кризi
 • Епiлептичному припадку
 • Гiпертиреоїдному кризi
 • Астматичному станi
 • Епiлептичному припадку
 • Має наркотичний i аналгетичний ефект
 • Має еффект міорелаксантів
 • Тiльки внутрiшньовенно
 • Тiльки внутрiшньом"язово
 • Припустимо внутрiшньовенно i внутрiшньом"язово
 • 0,05 мг/кг маси тiла
 • 0,125 мг/кг маси тiла
 • 0,25 мг/кг маси тiла
 • 0,5 мг/кг маси тiла
 • >0,5 мг/кг маси тiла
 • Цiлком
 • Тiльки вихiднi з плевральної порожнини
 • Тiльки вихiднi з черевної порожнини
 • 0,7 мг/кг маси тiла
 • 1 мг/кг маси тiла
 • 2 мг/кг маси тiла
 • 4 мг/кг маси тiла
 • 5 i бiльше мг/кг маси тiла
 • Збiльшується
 • Збiльшується, а потiм зменшується порiвняно з вихiдним рiвнем
 • Не змiнюється
 • Зменшується
 • Збiльшується
 • Зменшується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Зменшується
 • Не змiнюється
 • Збiльшується
 • Зменшується
 • Не змiнюється
 • Дiя тубокурарину потенцюється
 • Дiя тубокурарину послабляється
 • Дiя сукцинiлхолiну пiдсилюється
 • Дiя сукцинiлхолiну послабляється
 • Дiя тубокурарину пiдсилюється
 • Дiя тубокурарину послабляється
 • Дiя сукцинiлхолiну пiдсилюється
 • Дiя галамiну (флакседiлу)потенцюється
 • Дiя тубокурарину потенцюється
 • Дiя сукцинiлхолiну потенцюється
 • Дiя сукцинiлхолiну послабляється
 • Дiя галамiну (флакседiлу) потенцюється
 • Пригнiчує бактерiостатичну дiю сульфанiламiдiв
 • Має судинозвужувальний ефект
 • Дiє довше, нiж бупiвакаїн
 • Має задовiльний мiсцевоанестезуючий ефект при нанесеннi на слизовi оболонки
 • Гiдролiзується псевдохолiнестеразою
 • Дигiталiс подовжує рефрактерний перiод мiокарда
 • Лiдокаїн має негативну iнотропну дiю на мiокард
 • Атропiн сповiльнює частоту скорочень шлуночкiв при фiбрiляцiї
 • Пропранолол (анапрiлiн, iндерал, обзiдан) збiльшує частоту серцевих скорочень за умови синусового ритму
 • Дигiталiс подовжує рефрактерний перiод мiокарда
 • Атропiн сповiльнює частоту скорочень шлуночкiв при фiбрiляцiї передсердь
 • Пропранолол (анапрiлiн, iндерал, обзiдан) збiльшує частоту серцевих скорочень за умови синусового ритму
 • Ектопiчнi скорочення шлуночкiв можуть бути усунутi лiдокаїном
 • Морфiн i налоксон
 • Гiстамiн i кальцiю хлорид
 • Фенобарбiтал i бемегрид
 • Ацетилхолiн i сукцинiлхолiн
 • Тiопентал i кордiамiн
 • Гiстамiн i кальцiю хлорид
 • Фенобарбiтал i бемегрид
 • Ацетилхолiн i тубокурарин
 • Ацетилхолiн i сукцинiлхолiн
 • Тiопентал i кордiамiн
 • Це природний полiпептид
 • Викликає бронходилатацiю
 • Викликає скорочення вагiтної матки
 • Знижує артерiальний тиск
 • Це природний полiпептид
 • Викликає бронходилатацiю
 • Знижує артерiальний тиск
 • Має ефекти,що блокуються аспiрином
 • Стимулює ядра n.oculomotorius
 • Викликає дихальний ацидоз при спонтанному диханнi
 • Використовується для проведення анестезiї при операцiях iз штучним кровообiгом
 • Зменшує провiднiсть по чутливих нервах
 • Прямої дiї на сiноатрiальний вузол
 • Уповiльнення атрiовентрикулярної провiдностi
 • Зменшення венозного повернення
 • Пiдвищення серцевого викиду
 • Рефлекторних реакцiй, пов'язаних з пiдвищенням артерiального тиску
 • Має слабку антигiстамiнну дiю
 • Має альфа-адреноблокуючу дiю
 • Потужний транквiлiзатор
 • Викликає паркiнсонiзм
 • Не має протиблювотного ефекту
 • Барбiтурати
 • Атропiн
 • Фосфорорганiчнi сполуки
 • Препарати карбамiнової кислоти
 • Салiцилати
 • Атропiн
 • Фосфорорганiчнi сполуки
 • Препарати карбамiнової кислоти
 • Атропiн
 • Фосфорорганiчнi сполуки
 • Цiанiди
 • Препарати карбамiнової кислоти