База тестів

 • Зниженням фракцiї iонiзованого кальцiю
 • Зниженням загального вмiсту кальцiю
 • Пiдвищенням концентрацiї iонiв хлору
 • Посиленням екскрецiї iонiв НСО3-
 • Зниженням концентрацiї iонiв хлору
 • Зниженням загального утримання кальцiю
 • Пiдвищенням концентрацiї iонiв хлору
 • Посиленням екскрецiї iонiв НСО3-
 • Декомпенсацiя цукрового дiабету
 • Гипервентиляцiя
 • Стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Надлишкове введення трисамiну
 • Початкова стадiя гострої печiнкової недостатностi
 • Інфекцiйно-токсичний шок
 • Гiпервентиляцiя
 • Стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Надлишкове введення трисамiну
 • Початкова стадiя гострої печiнкової недостатностi
 • Набряку тканин через зниження онкотичного тиску
 • Виходовi води iз судин
 • Розвитку сладж-синдрому через порушення реологiчних властивостей кровi
 • Виникненню гiповолемiчного шоку
 • Перерозподілу рідини з інтерстиціального сектору до внутришньосудинного
 • Важкiй блювотi
 • Пiтливостi
 • Вираженiй гiпервентиляцiї
 • Гіпотермiї
 • Втрата гідрокарбонатних іонів з кишечника
 • Втрата іонів хлору з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
 • Прогресуюче зниження перфузії тканин внаслідок шоку
 • Помилкове внутрішньвенне введення кислих розчинів
 • Зменшення ниркової екскреції іонів водню при ХНН
 • Сироватцi кровi
 • Потi
 • Плазмi
 • Iзотонiчному розчинi хлориду натрiю
 • Шлунковому соцi
 • Олiгурiя, полiурiя
 • Пiдвищений вмiст сечовини в сечi
 • Гиперкалiємiя, набряки
 • Метаболічний ацідоз, гіперазотемія
 • Лактатацідозу
 • Кетоацідозу
 • уремічного ацідозу
 • Отруєння саліцілатами
 • Ацідозу внаслідок надлишкових втрат гідрокарбонату
 • Знижує абсорбцiю натрiю в проксимальних звивистих канальцях
 • Знижує дифузiю натрiю в нисхiдному колiнi петлi Генле
 • Пiдвищує абсорбцiю натрiю в дистальних звивистих канальцях
 • Знижує абсорбцiю натрiю в дистальних звивистих канальцях
 • Пiдвищує абсорбцiю натрiю в збiрних трубочках
 • Знижує швидкiсть клубочкової фiльтрацiї
 • Пiдсилює реабсорбцiю води в проксимальних звивистих канальцях
 • Пiдвищує проникливiсть дистальних звивистих канальцiв для води
 • Лiкуванням амiноглiкозидами
 • Нирковою недостатнiстю
 • Подагрою
 • Тиреотоксикозом
 • Зважування на вазi-лiжку
 • Вимiрювання усiх видiлень
 • Баланс надходження рiдини i дiурезу
 • Визначення концентрацiї електролiтiв у видiленнях
 • Визначення концентрації глюкози в сироватці крові
 • Дає змогу знати про калiєвий баланс
 • Про втрати калiю iз сечею
 • Про збiльшення внутрiшньоклiтинного калiю
 • Про дефiцит внутрiшньоклiтинного калiю
 • Про концентрацiю калiю в позаклiтинному просторi
 • Високе рН i дефiцит основ
 • Низьке рН i надлишок основ
 • Високе рН i надлишок основ
 • Низьке рН i дефiцит основ
 • Втратi лужних сполук
 • Зниженнi видiлення iонiв Н+
 • Накопиченнi в органiзмi кислих продуктiв
 • Надлишку хлоридiв
 • Зниженні виділення іонів НСО3-
 • Втратi кислих продуктiв
 • Затримцi бiкарбонатiв
 • Накопиченнi основних сполук
 • Дефiцитi хлоридiв
 • Надлишку хлоридів
 • Найкраще визначається по лабораторних показниках
 • Для проведення наркозу особливого значення немає
 • Краще оцiнюється шляхом вимiру артерiального тиску
 • Може вiдбиватися на частотi серцевих скорочень
 • Видалення зовнiшнього джерела калія
 • Корекцiю при збільшеному ендогенному продукуванні
 • Введення глюкози з iнсулiном
 • Виключення введення препаратів кальція
 • Складає 290 - 300 мосм/л
 • Вище, нiж в iнтерстицiальнiї рiдинi
 • В основному обумовлена натрiєм i хлором
 • В основному обумовлена натрієм і калієм
 • Гiпоксiя будь-якого генезу
 • Гiпервентиляцiя
 • Стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Надлишкове введення трисамiну
 • Отруєння препаратами залiза
 • Гiпервентиляцiя
 • Стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Надлишкове введення трисамiну
 • Отруєння етиленгликолем
 • Гiпервентиляцiя
 • Стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Надлишкове введення трисамiну або початкової стадiї гострої печiнкової недостатностi
 • Важка дiарея
 • Гiпервентиляцiя
 • Стеноз пiлоричного вiддiлу шлунку
 • Надлишкове введення трисамiну
 • Слабку кислоту i сильну основу
 • Сильну кислоту i слабку основу
 • Сила кислоти i основи в них приблизно однакова
 • В енергетичному обмiнi
 • В бiлковому обмiнi
 • В синтезi катехоламiнiв i ацетилхолiну
 • В забезпеченнi мембранного потенцiалу клiтини
 • Є елементом внутрішньоклітинної дегрануляції
 • Звiльнення ацетилхолiну та гiстамiну
 • Активацiю фосфолiпази А2
 • Дiлення i рiст клiтин
 • Утворення iнсулiну
 • Є головним медіатором в ценральній нервовій системі
 • ВЕ помножений на 0,3 помножений на масу тiла в кг
 • ВЕ помножений на масу тiла в кг
 • рН помножений на 0,3 помножений на масу тела в кг
 • ВЕ подiлений на 3 помножений на масу тiла в кг
 • Рiзниця мiж наявним рН i 7,42 помножений на 0,3 помножений на площу поверхні тiла
 • Такi формули позбавленi сенсу
 • Солями калiю
 • Солями натрiю
 • Сечовиною
 • Глюкозою
 • Бiлками
 • Солями калiю
 • Солями натрiю
 • Сечовиною
 • Глюкозою
 • Бiлками
 • Є внутрiшньоклiтинним катiоном
 • Мобiлiзується з запасiв органiзму
 • Необхiдний для синтезу бiлка i ферментiв
 • Пов'язаний iз бiлками плазми
 • Кумулюється переважно в ретикуло-ендотеліальній системі
 • Непрохiдностi тонкого кишкiвнику
 • Швидкому розвитку асциту
 • Опiках
 • Лихоманцi та гiпервентиляцiї
 • Промиванні шлунку ізотонічними розчинами
 • Зменшення рСО2 (гіпервентиляція)
 • Збільшення НСО3 (прискорення ниркової регенерації НСО3)
 • Збільшення рСО2 (гіповентиляція)
 • Зменшення НСО3 (сповільнення ниркової регенерації НСО3)
 • Зменшення рСО2 (гіпервентиляція)
 • Збільшення НСО3 (прискорення ниркової регенерації НСО3)
 • Збільшення рСО2 (гіповентиляція)
 • Зменшення НСО3 (сповільнення ниркової регенерації НСО3)
 • Зменшення рСО2 (гіпервентиляція)
 • Збільшення НСО3 (прискорення ниркової регенерації НСО3)
 • Збільшення рСО2 (гіповентиляція)
 • Зменшення НСО3 (сповільнення ниркової регенерації НСО3)
 • Зменшення рСО2 (гіпервентиляція)
 • Збільшення НСО3 (прискорення ниркової регенерації НСО3)
 • Збільшення рСО2 (гіповентиляція)
 • Зменшення НСО3 (сповільнення ниркової регенерації НСО3)
 • Крива дисоцiацiї гемоглобiну зрушується влiво
 • Пiдвищується рiвень хлоридiв у кровi
 • У сечi з'являються iони амонiю
 • Пiдвищується рН кровi
 • Пiдвищується рiвень калiю в кровi
 • Гемоглобiнова
 • Бiкарбонатна
 • Фосфатна
 • Сульфатна
 • Бiлки плазми
 • Фосфатна
 • Протеїнова
 • Натрiй-лактатна
 • Оксигемоглобiнова
 • НСО3 - Н2СО3
 • Солей калiю
 • Солей натрiю
 • Солей амонiю
 • Солей залiза