База тестів

 • Високим рiвнем катаболiзму
 • Депонуванням альбумiну в селезiнцi
 • Депонуванням альбумiну в просторах Дiссе
 • Високим рiвнем АКТГ
 • Ауторегулюється при рiвнi тиску кровi вiд 80 до 180 торр
 • Нервовими чинниками не регулюється
 • Iнервується симпатичними нервами, що виходять iз Т2 - Т3
 • Нечутливе до адреналiну
 • Пiд дiєю простагландину Е2 зменшується
 • Артерiю, вену i каналець
 • Тiльки пучок капiлярiв
 • Висхiдну гiлку та нисхiдну гiлку
 • Macula densa
 • Нефрон i клубочок
 • Артерiї i вени
 • Дистальний каналець i збiрний проток
 • Петлi Генле i прямi судини
 • Проксимальний каналець i дистальний каналець
 • Видiляється проксимальними i дистальними нирковими канальцями
 • Транспортується через клiтину ниркового канальця неактивно
 • Обмiнюється на бiкарбонат
 • У нирках перемiщується незалежно вiд НСОЗ-
 • Необхiдна для перетворення бiлiрубiну у водонерозчинний бiлiрубiн глюкуронiд
 • Продукується в гладкому ендоплазматичному ретикулюмi гепатоцита
 • Пiсля введення барбiтуратiв продукується менше
 • Важлива тiльки для кон'югацiї бiлiрубiну
 • Проксимальних канальцях
 • Нисхiдному колiнi петлi Генле
 • Дистальних канальцях
 • Збiрних трубочках
 • Просторі капсули Шумлянського-Боумена
 • Знаходиться пiд керуванням осморецепторiв гiпоталамуса
 • Видiляється задньою долею гiпофiза
 • Пригнiчується пiдвищенням розтягу барорецепторiв передсердь
 • Активується при напруженні гладеньких м"язів
 • Зменшення ниркового кровообiгу
 • Пiдвищення рiвня симпатомiметикiв
 • Звiльнення ренiну
 • Пригніченя виділення антидіуретичного гормону
 • Починаються вiд малих аферентних i впадають у бiльш великi аферентнi артерiоли
 • Розширенi їхнi частини складають капсулу Боумена
 • Є багатошаровими i товстими
 • Є єдиними капiлярами тiла, що впадають в артерiоли
 • Вiдбувається в проксимальних, дистальних канальцях i в трубочках, що збирають
 • Включає зв'язування iона водню у формi iона амонiю
 • Залежить вiд рН рiдини
 • Підвищується в олігурічній стадії гострої ниркової недостатності
 • Збiльшенню перфузiї печiнки
 • Зменшенню перфузiї печiнки
 • Зменшенню виразностi метеоризму
 • Зниженню тиску в бiлiарнiй системi
 • Висока поглинаюча здатнiсть клiтин кишкового епiтелiю
 • Градiєнт тиску кисню в кишках i в судинах системи воротної вени
 • Велика молекулярна маса кисню
 • Градiєнт тиску кисню в кишках i судинах печiнкової артерiї
 • Печiнкової артерiї
 • Непарної вени
 • Воротної вени
 • Пiдвищується
 • Знижується
 • Не змiнюється
 • Знижується в горизонтальному положеннi тiла
 • Викликає зниження рО2
 • Викликає пiдвищення рО2
 • Не змiнює рО2
 • Збiльшує рО2 у вертикальному положеннi
 • У просторах Дiссе
 • Мiж клiтин Купфера
 • Мiж шарами гепатоцитiв
 • У печiнкових синусоїдах
 • У бiлiарнiй системi
 • У гепатоцитах
 • У синусоїдах
 • У просторах Дiссе:
 • Катехоламiни
 • Пептони, никотинова кислота
 • Есенцiальнi фосфолiпиди
 • Збалансованi розчини амiнокислот
 • Особливостi печiнкового кровообiгу
 • Постiйний масаж печiнки дiафрагмою
 • Бар'єрна роль цитохромоксидази
 • Роль клiтин Купфера
 • Насиченiстю ядра ДНК
 • Насиченiстю ядра РНК
 • Насиченiстю ядра хромосомами
 • Пiдсилюють
 • Послабляють
 • Не змiнюють
 • Iстотно послабляють при дефiцитi калiю
 • У гладенькому ретикулюмi гепатоцитiв на периферiї печiнкової часточки
 • У зернистому ретикулюмi гепатоцитiв на периферiї печiнкової часточки
 • У гладенькому ретикулюмi гепатоцитiв у центрi печiнкової часточки
 • У зернистому ретикулюмi гепатоцитiв у центрi печiнкової часточки
 • Зернистий ретикулюм гепатоцитiв на периферiї печiнкової часточки
 • Зернистий ретикулюм гепатоцитiв незалежно вiд їх локалiзацiї
 • Гладенький ретикулюм гепатоцитiв на периферiї печiнкової часточки
 • Гладенький ретикулюм гепатоцитiв незалежно вiд їх локалiзацiї в печiнковiй часточцi
 • У мiжчасточковому депо глiкогену
 • У синусоїдах
 • У клiтинах Купфера
 • У просторах Дiссе
 • У гепатоцитах
 • Засинаннi
 • Пiдвищеннi трансамiназ
 • М'язовiй роботi
 • Зниженнi рiвня глюкози кровi
 • Гепатоцитах
 • Бiлiарнiй системi
 • Клiтинах РЕС i плазматичних клiтинах
 • Набряк головного мозку внаслiдок розладiв водно-електролiтного балансу
 • Високий рiвень сечовини через порушення її виведення
 • Високий рiвень амiаку через пригнiчення циклу сечовиноутворення
 • Пiдвищення рiвня псевдонейромедiаторiв внаслiдок порушення метаболiзму деяких амiнокислот
 • Цикл Кребса
 • Синтез фiбриногену
 • Синтез сечовини
 • Синтез тромбоксану
 • Введенням сорбiтолу
 • Iнгаляцiєю трипсину
 • Призначенням аргiнiну
 • Аскорбiнової кислоти
 • Жовчних кислот
 • Тiоктової кислоти
 • Лужної фосфатази
 • Холiн-хлорид
 • Iнсулiн
 • Есенцiальнi фосфолiпiди
 • Глюкокортикоїди
 • Холiн-хлорид, глюкокортикоїди
 • Фенол, холiн-хлорид
 • Дiхлоретан, фенол, глюкокортикоїди
 • Катехоламiнiв
 • Епiдуральної блокади
 • Холiн-хлориду
 • Нiкотинової кислоти
 • Інсуліну
 • Холеглобiну
 • Уробiлiну
 • Гемоглобiну
 • Порфiринових сполук
 • Жовчних кислот
 • Пригнiченням трансамiнування
 • Пригнiченням переамiнування
 • Роз'єднанням окислювання i фосфорилювання
 • Утворенням i активацiєю перекисних сполук
 • АлАТ, АсАТ, бiглюкуронiд, а потiм моноглюкуронiд бiлiрубiну
 • Моноглюкуронiд, а потiм бiглюкуронiд бiлiрубiну, АлАТ, АсАТ
 • Високий рiвень сечовини
 • Уробiлину та уробiлиногену
 • Стеркобiлину та стеркобiлиногену
 • Прямого бiлiрубiну
 • Непрямого бiлiрубiну
 • Можлива тiльки при хронiчнiй патологiї печiнки
 • Пiдвищення рiвня амiаку в сироватцi не є дiагностично значущим
 • Може бути провокована форсованим дiурезом
 • Може бути провокована iнфекцiєю
 • Дiєта з низьким вмiстом бiлку може бути ефективною
 • Гемоглобiн
 • Гематин
 • Рiвень прямого бiлiрубiну
 • Пiдвищення рiвня непрямого бiлiрубiну
 • Пiдвищення рiвня прямого бiлiрубiну
 • Вiдсутнiсть уробiлiнових тiл у сечi
 • Пiдвищений рiвень прямого бiлiрубiну, вiдсутнiсть уробiлiнових тiл у сечi
 • Пiдвищений рiвень непрямого бiлiрубiну
 • Наявнiсть уробiлiнових тiл у сечi
 • Вiдсутнiсть уробiлiнових тiл у сечi
 • Зниження трансамiназ
 • Пiдвищення трансамiназ
 • Пiдвищення прямого бiлiрубiну
 • Пiдвищення непрямого бiлiрубiну