База тестів

 • Швидке пiдвищення температури тiла
 • Тахiкардiя
 • Гаряча шкiра
 • Порушення ритму серця
 • Нагрiвання контуру адсорбера
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, стомлюванiстю, помiрною сонливiстю зi збереженням мовного контакту
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при збереженнi безумовних рефлексiв i можливiстю виконання пацiєнтом простих iнструкцiй
 • Втратою умовних i поступовою втратою безумовних рефлексiв
 • Дезорiєнтацiєю, стомлюванiстю, сонливiстю зi збереженням мовного контакту з пацiєнтом
 • Вiдсутнiстю мовного контакту при збереженнi безумовних рефлексiв i можливостi виконання пацiєнтом простих iнструкцiй (вiдкривання очей, рухливiсть пальцiв руки, i т.п.)
 • Задня комiсура
 • Massa intermedia
 • Передня комiсура
 • Gyrus cingulate
 • Мозолисте тiло
 • Тiм'яна доля
 • Потилична доля
 • Верхньо-скронева доля
 • Постцентральна звивина
 • Прецентральна звивина
 • Кори скроневої долi
 • Мозочка
 • Кори лобової долi
 • Лiмбiчної системи
 • Моста
 • З координацiєю м'язової активностi
 • З зором
 • З сприйняттям звука
 • З нюхом
 • З диханням
 • Бiчнi шлуночки
 • 3-й шлуночок i бiчний шлуночок
 • 3-й шлуночок iз 4-м
 • 4-й шлуночок з арахноїдальною системою спинного мозку
 • Cisterna magna iз 4-м шлуночком
 • Альфа активнiстю
 • Бета активнiстю
 • Тета активнiстю
 • Дельта активнiстю
 • Гамма активнiстю
 • Допамiн
 • Глiцин
 • Серотонiн
 • Гама-амiномасляна кислота
 • Амінолон
 • При внутрiшньочерепних операцiях
 • При абдомiнальних операцiях
 • При операцiях на кiнцiвках
 • При операцiях у дiтей з дiабетом
 • Численнi дендритнi вiдгалуження i дендритну зону, що є рецепторною мембраною
 • Три або чотири аксони для проведення iмпульсiв
 • Мiєлiнову оболонку, що покриває всю клiтину
 • Ацетилхолiн
 • Допамiн
 • Серотонiн
 • Вазопресин
 • Простациклін
 • Цiлком регулюється гiпоталамусом
 • Свiдомо пiдвищена, якщо хворий упрiває
 • Найкраще визначається по температурi шкiри
 • Прагне до досягнення температури навколишнього середовища
 • Продукцiю тепла м'язами
 • Продукцiю тепла печiнкою
 • Розсiювання тепла шкiрою
 • Втрату тепла легенями
 • Поглинання тепла м"язами
 • При гiповолемiчному шоцi
 • При гiпертиреозi
 • Пiсля втручання пiд гiпотермiєю
 • При артерiальнiй гiпоксiї
 • Гiпнолептиками, атарактиками
 • Глибоким наркозом з релаксацiєю м'язiв
 • Антипiретиками
 • Зменшенням частоти серцевих скорочень
 • Зниженням споживання кисню органiзмом
 • Уповiльненням елiмiнацiї анестетикiв i релаксантiв
 • Прискореним пробудженням
 • Тахiкардiєю незрозумілого походження
 • Рiзким збiльшенням рСО2 венозної кровi при проведеннi ШВЛ
 • Гiпертонусом м"язiв,особливо жувальних
 • Пiдвищенням температури тiла
 • Збільшенням центрально-периферичного градієнта температури
 • Пiдвищеною активнiстю трансамiназ кровi
 • Пiдвищеною активнiстю сироваткової креатинфосфокiнази
 • Пiдвищеною активнiстю лактатдегiдрогенази
 • Пiдвищеною активнiстю альдолази
 • Швидке пiдвищення температури тiла
 • Артерiальна гiпотензiя
 • Тахiкардiя
 • Нагрiвання контуру адсорбера
 • Припинення подачi галотану
 • Припинення введення дитилiну
 • Збiльшення хвилинного об'єму вентиляцiї i концентрацiї кисню у вдихуваному газi
 • Внутрiшньовенне введення дантролену в дозi 2,5 мг/кг протягом 15 хвилин
 • Введення ацетилсаліцилової кислоти
 • Барбiтуратiв ультракороткої дiї
 • Наркозу фторотаном без м'язевих релаксантiв
 • Нейролептаналгезiї з малими дозами сукцинiлхолiну
 • Ефiрного наркозу з недеполяризуючими мiорелаксантами
 • Наркозу фторотаном без м'язевих релаксантiв
 • Нейролептаналгезiї з малими дозами сукцинiлхолiну
 • Нейролептаналгезiї без м'язевих релаксантiв
 • Ефiрного наркозу з недеполяризуючими мiорелаксантами
 • Пiдвищення тонусу скелетних м'язiв
 • "Гусяча шкiра"
 • Тахiкардiя
 • Зниження артерiального тиску
 • Зниження лiкворного тиску
 • Уповiльнення обмiнних процесiв
 • Пiдвищення розчинностi газiв у кровi
 • Пiдвищення центрального венозного тиску
 • Порушення терморегуляторних центрiв
 • Припинення потовидiлення в сполученнi з гiперпродукцiєю енергiї
 • Пряма активацiя обмiнних процесiв
 • Централiзацiя кровообiгу
 • Барбiтурати
 • Мiсцевi анестетики
 • Дроперидол
 • Атракурiум
 • Сукцинілхлорид
 • Паралiч вазомоторiв: звуження судин у зонi iшемiї або бiля неї
 • Ауторегуляцiя: спроможнiсть судин реагувати вiдповiдним чином для пiдтримки гомеостазу
 • Надлишкова перфузiя: метаболiчнi потреби в надлишковому кровообiгу
 • Внутрiшньомозкове обкрадання: зниження кровообiгу в нормальних областях при збiльшеннi кровообiгу в зонi iшемiї
 • Зворотне обкрадання: перерозподiл кровообiгу з iшемiзованих мiсць у тi, що не постраждали
 • Метаболiзму бурого жиру
 • Вдихання сухого газу
 • Тепловiддачi холодному довкiллю
 • Застосування холодних розчинiв
 • Витримування органiв черевної порожнини поза її межами
 • Пiдвищеннi напруги СО2 в артерiальнiй кровi до 60 мм рт.ст
 • Пiдвищеннi систолiчного артерiального тиску з 110 до 130 мм рт.ст
 • Пiдвищеннi парцiального тиску кисню в артерiальнiй кровi
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при цiлостi вегетативної регуляцiї функцiй дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при цiлостi безумовно- рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою усiх видiв рефлексiв
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi, поступовою втратою безумовних рефлексiв, при цiлостi вегетативної регуляцiї функцiй дихання i серцево-судинної системи
 • Втратою умовно-рефлекторної дiяльностi при цiлостi безумовно- рефлекторної i вегетативної регуляцiї
 • Втратою усiх видiв рефлексiв
 • Можливiстю виконання хворим простих iнструкцiй
 • Застосування блокаторiв глютаматного каскаду
 • Застосування судинорозширювальних засобiв i гiпертонiчних розчинiв глюкози
 • Застосування препаратiв кальцiю
 • Створення помiрної артерiальної гiпертензiї
 • Застосування судинорозширювальних засобiв i гiпертонiчних розчинiв глюкози
 • Застосування препаратiв кальцiю
 • Застосування блокаторiв кальцiєвих каналiв
 • Застосування судинорозширювальних засобiв i гiпертонiчних розчинiв глюкози
 • Застосування препаратiв кальцiю
 • Застосування блокаторiв кальцiєвих каналiв
 • Застосування блокаторiв глютаматного каскаду
 • Створення помiрної артерiальної гiпертензiї
 • Помiрна гемодилюцiя iз зниженням гематокриту до 0,3-0,35
 • Зниження внутрiшньочерепного тиску
 • Помірна дегідратація до 3-5% від маси тіла
 • Тахiкардiєю неясного походження
 • Рiзким збiльшенням рСО2 венозної кровi при проведеннi ШВЛ
 • Гiпертонусом м"язiв, особливо жувальних
 • Пiдвищенням температури тiла
 • Неочікуваним пробудженням пацієнта
 • Рiдкi повiльнi хвилi
 • Збiльшення бiоелектричної активностi на больовi подразнення
 • Iзолiнiя
 • Ширина кривої спiвпадає з калiброваним сигналом
 • Тремтiннi
 • Прийомi їжи
 • Фiзичнiй активностi
 • Видiленнi адреналiну
 • Вiдмовi вiд їжi
 • Переднiх вiддiлах головного мозку
 • Мостi
 • Таламусi
 • Гiпоталамусi
 • Мозочку
 • Є iстинним секретом
 • Продукується в поперековiй дiлянцi
 • Утворюється в мозочку
 • Продукується в корi головного мозку
 • Утворюється в Варолієвому мосту
 • Клiтини епендими
 • Вiйки арахноїдальної оболонки
 • М'яку мозкову оболонку
 • Отвiр Монро
 • Отвiр Мажандi